Στα πλαίσια της ορθής πρακτικής κατά την αλίευση και τη διακίνηση που αφορά το Συμιακό γαριδάκι, η Διεύθυνση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας ενημερώνει ότι:

  • Τα αλιευτικά σκάφη που ασχολούνται με την αλίευσή του, πρέπει να διαθέτουν  αριθμό καταχώρησης αλιευτικού σκάφους (άρθρο 122 του Ν.4472/2017), ο οποίος εκδίδεται από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου.

Κατά τη χρησιμοποίηση τους, τα μέρη των σκαφών ή οι περιέκτες που προορίζονται για την αποθήκευση του πρέπει να διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση, ιδίως να μην έχουν μολυνθεί από καύσιμα ή από τα ακάθαρτα ύδατα του υδροσυλλέκτη του πλοίου.

Αμέσως μετά τη μεταφορά του επάνω στο σκάφος, το προϊόν πρέπει να προστατεύεται από τη μόλυνση και από τις επιπτώσεις του ήλιου ή οποιασδήποτε άλλης πηγής θερμότητας.

Κατά συνέπεια, πρέπει να ψύχεται το συντομότερο δυνατό.

  • Ο πάγος που χρησιμοποιείται για την ψύξη τους πρέπει να παράγεται από πόσιμο νερό ή καθαρό νερό.
  • Τα νωπά αλιευτικά προϊόντα πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασία  παραπλήσια του σημείου τήξης του πάγου.
  • Η διακίνηση του προϊόντος γίνεται είτε με λιανική πώληση, είτε μέσω εγκαταστάσεων που διαθέτουν κωδικό αριθμό έγκρισης για συσκευασία ή κατάψυξη αλιευτικών προϊόντων.

Στην περίπτωση που οι συσκευασίες στερούνται των απαραίτητων ενδείξεων, τα προϊόντα θεωρούνται ακατάλληλα για κατανάλωση.