ΠΡΟΣ: Όπως Π.Δ. Δ Α Σ Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Ξ Η ( Δ . Α . Δ . ) Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Υ Σ Η Σ Β Ο Σ Κ Η Σ ΑΡΙΘΜ . 2 / 20 23

ΘΕΜΑ: Aπαγόρευση βοσκής στην καμένη έκταση στη θέση «Έξω Βουνό», εντός των διοικητικών ορίων των τοπικών κοινοτήτων Μεσοχωρίου και Σπόων, Δήμου Καρπάθου, Νομού Δωδεκανήσου.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 24 και της παρ.3 του άρθρου 117 του Συντάγματος.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 105 και 107 του Ν.Δ.86/1969 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 60 (παρ.3 και 4) του Ν.4264/2014

3. Τις διατάξεις των άρθρων 113 (παρ.3), 114, 276, 277 και 278 του Ν.Δ.86/1969 όπως ισχύουν

4. Την αρ.πρωτ. 178813/7-4-2023 (ΦΕΚ 302/Δ/2023) απόφαση κήρυξης αναδασωτέας έκτασης (ΑΔΑ: ΨΛ3Χ4653Π8-ΓΧΗ)

5. Την ανάγκη προστασίας και ανάπτυξης της βλάστησης της έκτασης που κάηκε λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 23-9-2021.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την απαγόρευση βοσκής των αιγών για δέκα (10) συνεχή έτη και των μεγάλων ζώων και προβάτων για πέντε (5) συνεχή έτη, σε έκταση εμβαδού 1.268.378 τ.μ., όπως αυτή απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα που συνοδεύει την αρ.πρωτ. 178813/7-4-2023 (ΦΕΚ 302/Δ/2023) απόφαση κήρυξης αναδασωτέας έκτασης (ΑΔΑ: ΨΛ3Χ4653Π8-ΓΧΗ).

Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι, κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, τιμωρούνται κατά τις εκάστοτε ισχύουσες ποινικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευση της και η εφαρμογή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, τα Αστυνομικά Όργανα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ

Αικατερίνη Μπαλατσούκα Δασολόγος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Δήμος Καρπάθου (για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και αποστολή του αποδεικτικού)

2. Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αιγαίου Δ/νση Συντονισμού & Επιθ/σης Δασών Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8, Τ.Κ. 18538 Πειραιάς

3. Δασονομείο Καρπάθου

4. Αστυνομικό Τμήμα Καρπάθου

5. ΟΠΕΚΕΠΕ e-mail: panagiotis.theodoropoulos@opekepe.gr

6. Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)