Η Συνεδρίαση της 26 Ιανουαρίου 2022 με θέμα “ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020” ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ επειδή την πρόσκληση την υπογράφει άλλο πρόσωπο πλην του Προέδρου

Προς:

  • κ. Δήμαρχο Καρπάθου
  • Γενικό Γραμματέα Δήμου Καρπάθου.
  • Νομικό Σύμβουλο Δήμου Καρπάθου
  • Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών
  • κ. Νικόλαο Νταή, Αντιδήμαρχο.
  • κα. Ευαγγελία Φελλουζή,

Αντιπρόεδρος Δ.Σ

Κοινοποίηση: Πρόεδρο ΔΣ κ. Μιχαήλ Μανωλάκη.

Θέμα: Ακύρωση Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Με το από 28-01-2022 έγγραφο του ο κ. Σιδηρόπουλος από το Υπουργείο Εσωτερικών μας ενημερώνει, κατόπιν ερωτήματος του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, τα εξής: «Αρμοδιότητα σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελεί βασικό καθήκον του προέδρου του και δεν υφίσταται κανονιστικό πλαίσιο ώστε να εκδώσει πρόσκληση για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Αντιπρόεδρος του, του οποίου τα καθήκοντα περιορίζονται στο να προεδρεύει στη συνεδρίαση σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προέδρου (άρθρο 69, παρ. 2 του Ν. 3852/2010)».

Επίσης στο έγγραφο του αναφέρει τις περιπτώσεις που εκδίδεται πρόσκληση από άλλον εκτός του προέδρου πρόσωπο ήτοι:

«α) η περίπτωση σύγκλησης από το 1/3 των μελών του συμβουλίου (άρθρο 67, παρ. 2 α του ν. 3852/ 2010),
και

β) η περίπτωση πρόσκλησης που απευθύνει ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού για την εκλογή των μελών του προεδρείου δημοτικού συμβουλίου, (άρθρο 64 του ν. 3852/2010).

Για το λόγο αυτό, αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου να καλέσει δύο (2) συνεχείς φορές το συμβούλιο (άρθρο 67, παρ. 3 του ν. 3852/ 2010), μπορεί να επιφέρει σε βάρος του την ποινή της αργίας και, σε περίπτωση υποτροπής, την έκπτωση από το αξίωμα του, κατόπιν απόφασης του Επόπτη Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 234 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)».

Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι η Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2022 θεωρείται άκυρη επειδή την πρόσκληση την υπογράφει άλλο πρόσωπο πλην του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Η Προισταμένη του Τμήματος Αιρετών Οργάνων
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ-ΝΟΥΑΡΑΚΗ