Κατανομή ποσού 5.000.000,00€ για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων
ζώων συντροφιάς στους δήμους της χώρας, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022.

Για τον Δήμο Καρπάθου 6.100,00 Ευρώ.
Για τον Δήμο Η. Ν. Κάσου 5.000,00 Ευρώ.

Η κατανομή του ανωτέρω χρηματικού ποσού πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τη
γεωγραφική έκταση και τον μόνιμο πληθυσμό των Δήμων, καθώς και το ελάχιστο και μέγιστο
ποσοστό επί του συνολικού ποσού χρηματοδότησης, όπως ορίζονται στην υπ’ αριθμ.
84653/12.12.2022 Κοινή Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών 2 και Οικονομικών.

Με τη χρηματοδότηση της παρούσας απόφασης, οι δικαιούχοι δήμοι δύνανται να καλύπτουν τις αναγκαίες δαπάνες για την κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς,
περιλαμβανομένων των στειρώσεων, των εμβολιασμών, των κάθε είδους θεραπειών, της
ηλεκτρονικής σήμανσης και της καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), της εύρεσης αναδόχου και της υιοθεσίας, της μεταφοράς σε καταφύγια, αναδόχους ή κτηνιατρεία, της περισυλλογής, της ταφής και της αποτέφρωσης νεκρών ζώων, της κάλυψης του κόστους συμβάσεων με κτηνιάτρους, καθώς και με το πάσης φύσης λοιπό προσωπικό που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος καθώς και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για τη συμμόρφωση των Δήμων με τις υποχρεώσεις του ν. 4830/2021.

Τα ανωτέρω ποσά αποδίδονται στους δικαιούχους με χρηματική εντολή του Υπουργείου
Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.