Το Υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει, ποσό ύψους μέχρι 28.230.000,00 € από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» σε όλους τους Δήμους της Χώρας με πληθυσμό κάτω των 50.000 κατοίκων για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».

 1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

  Δικαιούχοι της επιχορήγησης είναι οι Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό έως 50.000 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού της χώρας από την Ελληνική Στατιστική Αρχή όπως εμφανίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Πίνακας Δικαιούχων Δήμων), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

  Το ποσό επιχορήγησης διαμορφώνεται ως εξής:
  Α) Οι Δήμοι με πληθυσμό έως 3.000 κατοίκους επιχορηγούνται με το ποσό των 45.000,00€
  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
  Β) Οι Δήμοι με πληθυσμό από 3.000 έως 10.000 κατοίκους επιχορηγούνται με το ποσό των
  60.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
  Γ) Οι Δήμοι με πληθυσμό από 10.000 έως 30.000 κατοίκους επιχορηγούνται με το ποσό των
  120.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
  Δ) Οι Δήμοι με πληθυσμό από 30.000 έως 50.000 κατοίκους επιχορηγούνται με το ποσό των
  150.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
  Ε) Οι νεοσύστατοι Δήμοι του άρθρου 154 του ν. 4600/2019 (Α ́43) επιχορηγούνται με το ποσό των 150.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31/12/2023 με δυνατότητα παράτασης. Η παράταση δίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 4. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

  Τα ποσά χρηματοδότησης αποτελούν επιχορήγηση και ο προγραμματισμός των δράσεων που εμπίπτουν στους στόχους της απόφασης αυτής γίνεται από τους δήμους.
  Επιλέξιμες δαπάνες είναι:
  – Η αγορά νέων απορριμματοφόρων
  – Η αγορά νέων μηχανημάτων έργου
  – Η αγορά συνοδευτικού εξοπλισμού για εγκατάσταση είτε σε υπάρχοντα είτε στα, υπό
  προμήθεια, μηχανήματα έργου.
  – Η αγορά μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων και μηχανημάτων έργου είναι επιτρεπτή,
  υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  -Να μην έχουν παρέλθει κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον
  ανάδοχο-προμηθευτή πέντε(5) πλήρη έτη από την ημερομηνία έκδοσης της αρχικής
  άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
  – Να υπάρχει Τεχνική Έκθεση-Υπεύθυνη Δήλωση Διπλ. Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου
  Μηχ/κού (ή ισότιμου και αντίστοιχου) ή Τεχνολόγου Μηχ/κού (ή ισότιμου και αντίστοιχου), ο οποίος να βεβαιώνει για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα του μηχανήματος.
  Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, τη διαφορά καλύπτει ο δικαιούχος με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
  Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης επιχορήγησης.

 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

  Οι αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων για την εκτέλεση προμηθειών, ακολουθούν τους εθνικούς κανόνες που τις διέπουν. Για τις τροποποιήσεις των συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους, τηρούνται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατάξεις των δημοσίων συμβάσεων έργων/προμηθειών/υπηρεσιών του ν.4412/2016, όπως ισχύουν εκάστοτε. Η παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των έργων πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπηρεσιών του δικαιούχου.
  Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών δύναται να ζητά πληροφοριακά στοιχεία σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης των ενεργειών που αφορούν στην προμήθεια των οχημάτων , προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση του Προγράμματος.
  Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τα αιτήματα χρηματοδότησης στην ως άνω Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  – Σύμβαση προμήθειας
  – Τιμολόγιο αγοράς
  –Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, όπου απαιτείται
  – Φωτογραφία της ειδικής πινακίδας με τα στοιχεία του προγράμματος τοποθετημένο στο όχημα
  Μετά την αξιολόγηση των παραπάνω αιτημάτων συντάσσεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, αίτημα χρηματοδότησης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την πληρωμή των δικαιούχων Δήμων.
  Στην περίπτωση που το έργο χρηματοδοτείται και από άλλη πηγή χρηματοδότησης θα πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης του Δήμου.
  Επισημαίνεται ότι, στη χρηματοδότηση προβλέπεται και το κόστος αγοράς της ανωτέρω ειδικής πινακίδας.
  Επίσης επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση ανέρχεται έως το ύψος των νομικών δεσμεύσεων.
  Τα προϊόντα των εκπτώσεων που προκύπτουν με βάση τη συμβασιοποίηση των έργων, διατίθενται σε νέα έργα ή δράσεις ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 6. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

  Οι Δήμοι οφείλουν να τοποθετούν φωτογραφία της ειδικής πινακίδας με τα στοιχεία του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο όχημα/ απορριμματοφόρο.
  (http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/ProgrammaFilodimos/ProgrammaFilodimosII/DIMOSIOT ITA/)

 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ –ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

  Μετά την ολοκλήρωση των δράσεων που αφορούν στην προμήθεια απορριματοφόρων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού, οι δικαιούχοι προβαίνουν σε ενέργειες κλεισίματος συντάσσοντας σχετική έκθεση που αποστέλλεται στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής.

  Στην έκθεση αυτή, περιλαμβάνεται αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του κάθε οχήματος καθώς και αντίγραφο βιβλίου κίνησης των οχημάτων από όπου να προκύπτει η λειτουργία τους για τουλάχιστον 100 ώρες.  Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής επεξεργάζεται τις εκθέσεις κλεισίματος διενεργώντας, όταν απαιτείται, επιτόπια επιθεώρηση για την επαλήθευση των στοιχείων των έργων.
  Σε περιπτώσεις δικαιούχων που δεν κάνουν ορθή και σύννομη χρήση των πόρων του προγράμματος, όπως αυτό διαπιστώνεται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής ή τα αρμόδια όργανα που ελέγχουν τις ενέργειες και τις δαπάνες των δικαιούχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευθεί προς αυτόν.Το ποσό της επιστροφής από τον υπόχρεο αποδίδεται από το ΤΠΔ στον προϋπολογισμό του ΠΔΕ ως έσοδο.

 8. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση της. Διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για επί μέρους διατάξεις της επιχορήγησης, εφόσον απαιτούνται, παρέχονται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΣ.
  Η απόφαση επιχορήγησης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr).