ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Που έχει καταχωρηθεί στο 2ο Πρακτικό της από 31-01-2023 της Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, που πραγματοποιήθηκε δια ζώσης.

Σήμερα την 31η Ιανουαρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ», κατόπιν της με υπ’ αρ. πρωτ. 573/27-01-2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Μανωλάκη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-10-2019).

Σημείωση:
Στην Συνεδρίαση συμμετείχαν δεκατέσσερα (14) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι ενός (21) μελών ήτοι:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Μανωλάκης Μιχαήλ
2. Ανδρέου Νικόλαος
3. Βασιλαράκης Εμμανουήλ
4. Δήμαρχος Γεώργιος
5. Διακολιός Μιχαήλ
6. Ζανάκης Δημήτριος
7. Καλή-Φιλιππούση Ρηγοπούλα
8. Κωνσταντινίδης Δημήτριος
9. Λύκος Νικόλαος
10. Μανωλάκης Θεοδόσιος
11. Παραγυιός Εμμανουήλ
12. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ
13. Τσέρκης Εμμανουήλ
14. Φελλουζή Ευαγγελία

ΑΠΟΝΤΕΣ :

1. Γεραπετρίτης Μιχαήλ
2. Λυριστής Ιωάννης
3. Νουάρος Βασίλειος
4. Νταής Νικόλαος ((Άδεια Νοσοκομείου)
5. Πρωτόπαπας Μηνάς
6. Ρεϊσης Μιχαήλ
7. Σακέλλης Κομνηνός

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Χατζηκουτσός Γεώργιος – Πρόεδρος Πηγαδίων

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Καμαράτου Ευγενία – (Πρόεδρος Πυλών)
2. Λυτός Ιωάννης- (Πρόεδρος Βωλάδας)
3. Μαγριπλής Εμμανουήλ (Πρόεδρος Μενετών)
4. Παπάς Γεώργιος – (Πρόεδρος Απερίου)
5. Παπαηλίας Ηλίας-(Πρόεδρος Ολύμπου)
6. Πιπέρης Βασίλειος – (Πρόεδρος Σπόων)
7. Χαψής Μιχαήλ- (Πρόεδρος Όθους)
8. Χουβαρδάς Μηνάς – (Πρόεδρος Αρκάσας)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Παυλίνα Χατζηπαχούλη, υπάλληλος του Δήμου Καρπάθου για την ορθή τήρηση των πρακτικών όπως προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 96 και 97 του ιδίου κώδικα.
 2. Στην συνεδρίαση από τους Υπηρεσιακούς Παράγοντες παρευρέθηκαν: Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου ο κ. Γερακιανάκης Μιχαήλ, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου ο κ. Χριστοδουλάκης Ιωάννης, ο Προϊστάμενος του τμήματος Εσόδων Ταμείου και Περιουσίας και ο Προϊστάμενος του τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Δαπανών.
 3. Κατά την ενημέρωση από τους Δημοτικούς Συμβούλους τοποθετήθηκαν οι κάτωθι: ο κ. Κωνσταντινίδης Δημήτριος, ο κ. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ, ο κ. Ανδρέου Νικόλαος ο κ. Μανωλάκης Θεοδόσης, ο κ. Διακολιός Μιχαήλ, ο κ. Παραγυιός Εμμανουήλ ο κ. Τσέρκης Εμμανουήλ, ο κ. Ζανάκης Δημήτριος, ο κ. Λύκος Νικόλαος, ο κ. Βασιλαράκης Εμμανουήλ, ο κ. Μανωλάκης Μιχαήλ και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καρπάθου ο κ. Χατζηκουτσός Γεώργιος.
 4. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης συζητήθηκαν θέματα όπως:
  -Η στέγαση των σχολείων του Γυμνασίου και του ΕΠΑΛ, η επαναλειτουργία του Δημοτικού Γυμναστηρίου, οι διαγραμμίσεις των πάρκινγκ και ο φωτισμός τους, ο έλεγχος της στατικής επάρκειας των κτιρίων των σχολείων, οι αντλίες των γεωτρήσεων, η λειτουργεία του Βιολογικού, η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την ιχθυαγορά, ο έλεγχος για την ακαταλληλότητα του νερού, οι συνεχόμενες απουσίες Δημοτικών Συμβούλων, η δημιουργία του 2ου κυττάρου του ΧΥΤΑ Καρπάθου και η δημιουργία ράμπας (γλίστρας) σκαφών στην Μαρίνα της Κοινότητας Πηγαδίων.
 5. Κατά το τέλος της ενημέρωσης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσέρκης Εμμανουήλ.

Σημείωση: Όλες οι τοποθετήσεις που τέθηκαν από πλευράς του κ. Δημάρχου των Δημοτικών Συμβούλων και των υπολοίπων παραβρισκόμενων καταγράφηκαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης 02/2023.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Δημάρχου Γεώργιου, που αφορά το δεύτερο θέμα Προ ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Ψήφισμα και ανάληψη δαπάνης κηδείας του πρώην Προέδρου της δημοτικής Κοινότητας Μεσοχωρίου Καρπάθου , πρώην δημοτικού συμβούλου και αντιδημάρχου του δήμου Καρπάθου , δημοδιδασκάλου Κωνσταντίνου Παραγιού του Πέτρου», η οποία έχει ως εξής:

Με μεγάλη μας θλίψη και πόνο πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του εκλεκτού μας συμπατριώτη, αειμνήστου δημοδιδασκάλου Κωνσταντίνου Παραγιού του Πέτρου, από το Μεσοχώρι Καρπάθου, που απεβίωσε στις 30-01-2023 στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Ο θανών εκτός του ότι υπήρξε δημοδιδάσκαλος και επρόσφερε ευδοκίμως τις υπηρεσίες του ως δάσκαλος για μια ολόκληρη ζωή κυρίως στα δημοτικά σχολεία των Κοινοτήτων Μεσοχωρίου και Σπόων , υπηρέτησε και τα κοινά ως πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Μεσοχωρίου την περίοδο 1998-2002 και 2002-2006 και κατά την διάρκεια της θητείας του εκτελέσθησαν σημαντικά έργα ζωτικής σημασίας για το μέλλον και την ανάπτυξη της που σημάδεψαν την πορεία της μέχρι σήμερα .

Εξελέγη επίσης και υπηρέτησε ως δημοτικός σύμβουλος την δημαρχιακή περίοδο 2006-2010΄και εθήτευσε και ως αντιδήμαρχος την περίοδο 2008-2009 και συμμετείχε στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για την ανάπτυξη και το μέλλον της Καρπάθου.

Σε όλη του την ζωή υπήρξε σημαιοφόρος , πιστός και ακραιφνής υπηρέτης της δημοκρατίας , της ελευθερίας και του δημοκρατικού μας πολιτεύματος και μεταλαμπάδευσε τα ιδανικά αυτά σε όλους του τους μαθητές και συνδημότες.

Για τις υπηρεσίες του αυτές και σε ένδειξη πένθους και απότισης του ελαχίστου φόρου τιμής στον εκλιπόντα που τίμησε με το ήθος και το έργο του τη δημόσια ζωή του τόπου και ΄έχοντας υπόψη το άρθρο 140 παρ.4 του ν. 3463/06 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 114 του ν. 4623/19 καθώς και την αριθμ. 01/31-01-2023 απόφαση του δημοτικού μας συμβουλίου , εισηγούμαι να εκδοθεί από το δημοτικό συμβούλιο Ψήφισμα με το οποίο να αποφασίζει :

 1. Να εκφράζει τη βαθιά θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια του Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στους οικείους του εκλιπόντος.
 2. Να αναγνωστεί το παρόν ψήφισμα κατά την εξόδιο ακολουθία και να παραδοθεί στους οικείους του.
 3. Να αναλάβει ο δήμος την δαπάνη κηδείας.
 4. Να δημοσιευθεί το παρόν στον Τοπικό Τύπο και την Ιστοσελίδα του Δήμου.

Ακολούθησε ονομαστική ψηφοφορία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Δημάρχου Γεώργιου.

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκδίδοντας ψήφισμα με το οποίο,

 • Εκφράζει, τη βαθιά θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια του Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στους οικείους του εκλιπόντος.
 • Να αναγνωστεί το παρόν ψήφισμα κατά την εξόδιο ακολουθία και να παραδοθεί στους οικείους του.
 • Να παραβρεθεί στην κηδεία του αντιπροσωπία της Δημοτικής Αρχής.
 • Να αναλάβει ο δήμος τη δαπάνη κηδείας.
 • Να δημοσιευθεί το παρόν στον Τοπικό Τύπο και την Ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Μιχαήλ Μανωλάκης

Τα Μέλη:

1. Μανωλάκης Μιχαήλ
2. Ανδρέου Νικόλαος
3. Βασιλαράκης Εμμανουήλ
4. Δήμαρχος Γεώργιος
5. Διακολιός Μιχαήλ
6. Ζανάκης Δημήτριος
7. Καλή-Φιλιππούση Ρηγοπούλα
8. Κωνσταντινίδης Δημήτριος
9. Λύκος Νικόλαος
10. Μανωλάκης Θεοδόσιος
11. Παραγυιός Εμμανουήλ
12. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ
13. Τσέρκης Εμμανουήλ
14. Φελλουζή Ευαγγελία