Η απόφαση του Λιμενικού  Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΠΠΠΑ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ”

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδ/σου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/8-6-06 του Δ.Κ.Κ όπως μέχρι σήμερα με νέες διατάξεις έχει τροποποιηθεί.

2. Την με αρ. πρωτ.: 7666/11/7-2-07 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. σχετική με τον έλεγχο της νομιμότητας των αποφάσεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

3. Την με αρ. πρωτ.: 16973/22-12-2009 έγγραφο της Π.Ν.Α , Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας, Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης & Διοίκησης Νομού Δωδ/σου με θέμα τον εκσυγχρονισμό και βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών – Έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των συλλογικών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ .

4. Την με αριθ. 120/09/26-06-2017 απόφαση Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ .

5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ Α’ 112).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την μελέτη Προκαταρτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α) του έργου “Τεχνικές Μελέτες επέκτασης λιμένος Πηγαδίων Καρπάθου” εφόσον καθιστά το νέο λιμάνι λειτουργικό και ασφαλές για την ναυσιπλοΐα σύμφωνα με τις επισημάνεις της προϊσταμένης της Δ.Τ.Υ. του Δ.Λ.Τ.Ν.Γ.

Ρόδος 03 -07-2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Δείτε ολόκληρη την απόφαση στο Αποφαση Λ.Τ ΑΔΑ 60ΤΑΟΡΙΩ-3ΚΤ