ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Για τη χορήγηση υποτροφίας απαιτούνται από κάθε υποψήφιο τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Απλή αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία, που να ζητά τη χορήγηση υποτροφίας και να απευθύνεται στα κεντρικά Γραφεία με απλή επιστολή προς
    «Δωδεκανησιακή Μέλισσα, Μικράς Ασίας 36, ΤΚ 11527, Αθήνα», τηλ 210 7489597.
    Οι αιτήσεις να στέλνονται μέχρι τον μήνα Οκτώβριο με γράμμα ΟΧΙ συστημένο.
  2. Εκκαθαριστικό της Εφορίας από όπου να φαίνεται το εισόδημα της οικογένειας,
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο όπου είναι γραμμένη η οικογενειακή μερίδα, για τον αριθμό των μελών της οικογένειας και τα λοιπά χαρακτηριστικά της,
  4. Πιστοποιητικό σπουδών από το Πανεπιστήμιο στο οποίο πέτυχε ή φοιτά ήδη ο υποψήφιος υπότροφος,
  5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν παίρνει ο αιτών υποτροφία από άλλο φορέα.

Οι υποψηφιότητες εξετάζονται από το 17μελές Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φθινόπωρο.

Το e-mail της Επιτροπής της Ρόδου είναι το dodmelissarho@gmail.com, στην Αθήνα είναι το info(at)dodekanisiakimelissa.gr
Η ιστοσελίδα του Σωματείου της Αθήνας είναι www.dodekanisiakimelissa.gr
Η ιστοσελίδα της Επιτροπής Ρόδου είναι www.melissadod.com

Στη Ρόδο τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι τα: 6942 234 447,8,9

και στην Αθήνα είναι 210 6848435-2823420, 210 7224736