ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ T.A. &  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2023
Αριθμ. Πρωτ.: 100888

ΘΕΜΑ: Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, στους Δήμους της Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 10η, 11η και 12η μηνιαία κατανομή έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 259 του ν.3852/10 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
 3. Το π.δ. 141/2017 (Α΄ 180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών».
 4. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
 5. Το π.δ. 82/2023 (Α΄ 139) «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μεταφορά Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ.77/2023 – Μεταβατικές διατάξεις»
 6. Το π.δ. 79/2023 (Α΄ 131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 7. Την υπό στοιχεία Υ11/07.07.2023 (Β΄ 4403) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο».
 8. Την υπ’ αριθμ. 54/11.07.2023 (Β΄ 4445) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Ορισμός Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών ως διατάκτη, κατά την παρ.3 του άρθρου 37 του ν.4622/2019 (Α΄133)».
 9. Την υπ’ αριθμ. 1/24.01.2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας με θέμα: «Διατύπωση γνώμης της ΚΕΔΕ για την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) έτους 2023».
 10. Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2023 και αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.
 11. Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Κατανέμουμε από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό τριάντα πέντε εκατομμυρίων εκατό ογδόντα πέντε χιλιάδων δύο ευρώ (35.185.002,00 €), το οποίο αποδίδεται ως 10η, 11η και 12η μηνιαία τακτική επιχορήγηση του έτους 2023 σε όλους τους Δήμους της Χώρας για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ: Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στους Δήμους της Χώρας για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους.

 1. Τα ανωτέρω ποσά, θα αποδοθούν στους Δήμους, με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
 2. Τυχόν αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα της παρούσας κατανομής, δύναται να διατεθούν από τους Δήμους και για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους, του επόμενου έτους.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Κοινοποίηση:

 1. Δήμους της Χώρας
 2. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Ακαδημίας 40, Τ.Κ.10174 – ΑΘΗΝΑ
 3. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, Τ.Κ. 106 78 ΑΘΗΝΑ

Εσωτερική Διανομή:

 1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
 2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Εσωτερικών & Οργάνωσης
 3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
 4. Γεν. Δ/ντή Οικ/κών Τ.Α. & Αναπτ/κής Πολιτικής
 5. Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολ/κής