Την Παρασκευή 15/09 στα γραφεία της «Κτιριακές Υπομοδές ΑΕ» πραγματοποιήθηκε  σύσκεψη με θέμα την πορεία  υλοποίησης  και τον  προγραμματισμό ενεργειών για την ολοκλήρωση της πράξης  «Κατασκευή και Εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου»  

Παρόντες στη σύσκεψη, εκτός του προϊσταμένου  και στελεχών  της ΕΥΔ ήταν η Διοικήτρια  και ο Υποδιοικητής  της 2ης ΔΥΠΕ, ο Δήμαρχος Καρπάθου, υπηρεσιακά στελέχη του δικαιούχου « Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» καθώς και η εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας που υλοποιεί  το πρώτο  και κύριο υποέργο  της πράξης.

Συζητήθηκαν θέματα  για τον προγραμματισμό  των επόμενων βημάτων  ώστε να μπορέσει άμεσα να ολοκληρωθεί  και  να λειτουργήσει  το νοσοκομείο.

Πιο συγκεκριμένα τέθηκαν τα εξής θέματα:

Επιτάχυνση  ρυθμού υλοποίησης από τον ανάδοχο με χρονικό ορίζοντα  την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου  του 1ου υποέργου εντός του πρώτου τριμήνου  του επόμενου έτους.

-Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος  ο δικαιούχος να μειώσει στο ελάχιστο  τους χρόνους απόκρισής του στις απαιτούμενες  ενέργειες (εγκρίσεις και τροποποιήσεις μελετών, σύνταξη ΑΠΕ, έγκριση  και πληρωμή λογαριασμών κλπ). Ειδικότερα συμφωνήθηκε η έγκριση ενός  1ου ΑΠΕ και αμέσως τις επόμενες ημέρες, ώστε να καταστεί  εφικτή η εξόφληση  εργασιών που έχει  ήδη εκτελέσει  ο ανάδοχος.

Πηγάδια. Φωτό: Δημήτρης Σπανός

Στη συνέχεια  θα γίνει τροποποίηση  της μελέτης προκειμένου να συμπεριλάβει νέες εργασίες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου (τοίχος αντιστήριξης και περιμετρική  τάφρος ομβρίων ), με στόχο  να καταστούν  αυτές οι συμβατικές  έως τις αρχές Νοεμβρίου . Επίσης, μετά ή παράλληλα  με την έγκριση του 2ου ΑΠΕ θα εγκριθεί  νέα παράταση  για την υλοποίηση πρόσθετων  εργασιών.

  • Κατασκευή έργων διευθέτησης  ομβρίων  από το όριο του οικοπέδου  έως τον τελικό αποδέκτη (παρακείμενο ρέμα, θάλασσα κλπ) καθώς  και οδού πρόσβασης  στο νοσοκομείο.  Για τη διευθέτηση  των ομβρίων έχει ήδη εκπονηθεί μελέτη  από το Δήμο  Καρπάθου. Επιπλέον, κατά τη συζήτηση  διαπιστώθηκε  ότι έχει   εκπονηθεί  και από τη ΔΤΕ Δωδεκανήσου  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  μελέτη για τον κόμβο  και την οδό πρόσβασης στο Νοσοκομείο. Προτάθηκε να εξεταστεί η δυνατότητα  συνένωσης  των δύο αυτών μελετών λαμβάνοντας ταυτόχρονα τις απαιτούμενες  αδειοδοτήσεις με φορέα υλοποίησης  την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου    και στη συνέχεια  να προταθεί  να προστεθεί ως υποέργο στην Απόφαση Ένταξης της συγχρηματοδοτούμενης  πράξης.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου