Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων δασικών χαρτών των τοπικών/δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Καρπάθου (Δ.Κ. Καρπάθου, Τ.Κ. Απερίου Μενετών, Αρκάσας) της περιφερειακής ενότητας Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσου.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τις διατάξεις των άρθρων 47 έως 55 του Μέρους Β΄ (Διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των Δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) του Ν.4915/24-3- 2022 (ΦΕΚ 63/Α΄/24-3-2022), όπως ισχύουν.

Τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 2ιβ του ν. 3469/2006 (Φ.Ε.Κ. 131 Α΄) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν.

Τις διατάξεις του αρθρ. 48 και της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του ν. 4685/2020 (Φ.Ε.Κ. 92 Α΄), με το οποίο τροποποιήθηκε η σύνθεση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων των Δασικών χαρτών (ΕΠ.Ε.Α.) κατ’ αντικατάσταση των τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182 Α΄).

Τις διατάξεις των άρθρων 211 και 212 του ν. 5037/2023 «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής  πολιτικής –  Εκσυγχρονισμός  της  νομοθεσίας  για  τη  χρήση  και  παραγωγή  ηλεκτρικής

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944

Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του περιβάλλοντος».

Το Π.Δ 6/2022 (ΦΕΚ 17/Α΄/04-02-2022) με το οποίο συστάθηκε η Γενική Γραμματεία Δασών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και η αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμματέα.

10. Την αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92364/2651/25-09-2020 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (Φ.Ε.Κ. 4367 Β΄):

Τροποποίηση   της   υπ΄   αρ. 146776/2459/21-10-2016   (ΦΕΚ   3532   Β΄)  απόφασης   Υ.Π.ΕΝ.

«Καθορισμός θεμάτων σχετικών με   την παράγραφο 1, εδάφια Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ του άρθρου 21 του ν.

3889/2010 όπως ισχύει»  (Φ.Ε.Κ. 3532 Β΄).

11.Το αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/38126/1341/20-04-2021  έγγραφο  της  Γενικής Γραμματείας  Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του ΥΠΕΝ «Σύσταση ΕΠ.Ε.Α. μετά την ισχύ των άρθρων 48 & 49 του ν.4685/2020 (ΑΔΑ: Ω0Φ04653Π8-8ΨΣ).

Την  αριθ.  165792/225/19-01-2018  (ΑΔΑ:  6ΞΘΘ4653Π8-ΘΘΞ)  εγκύκλιο  του  ΥΠΕΝ  με  θέμα:

«Οδηγίες οµαδοποίησης αντιρρήσεων και διαδικασίες εξέτασής τους από τις ΕΠ.Ε.Α.» ως προς την τυπική επικύρωση από την ΕΠ.Ε.Α. των αποδεκτών, από την υπηρεσίας μας, προδήλων σφαλμάτων.

Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70401/5167/06-07-2022 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία έγινε η τοποθέτηση προϊσταμένων σε θέση ευθύνης επιπέδου Γενικής Δ/νσης στις Ε.Ε.Δ.Π του ΥΠΕΝ.

Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/83988/2740/25-08-2022 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4528 Β΄) περί Εξουσιοδότησης Υπογραφής.

Την αρ. 676/06.02.2023 ΥΑ με θέμα «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και αναβάθμιση Δασών έτους 2023» και διάθεση πίστωσης 12.000.000€ για την υλοποίησή του» (ΑΔΑ: 9ΝΑΕ46Ψ844_ΣΟΗ).

Την αρ.0681/06-02-2023 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Πράσινου Ταμείου με α/α 49

στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας (ΑΔΑ: ΩΜΧΧ46Ψ844-ΓΡΛ).

Την αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/10830/272/02-02-2023 Κοινή Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Φ.Ε.Κ. 84 Υ.Ο.Δ.Δ).

Την τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 5962/5-02-2021 (ΑΔΑ: 69ΠΘ4653Π8-ΓΩΖ) απόφασης Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου με θέμα «Ανάρτηση του δασικού χάρτη των περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου σύμφωνα με τον ενσωματωμένο Πίνακα Δήμων, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου, Κω, Καλύμνου και Καρπάθου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Την με αρ. πρωτ. 55584/10-11-2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΣΛ4653Π8-Κ3Θ) Απόφαση Μερικής Κύρωσης δασικού χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου.

Το αρ. 963/12-12-2022 έγγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου.

Το αρ. 358/29-12-2022 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Τμήμα Δωδεκανήσου.

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε  Επιτροπή  Εξέτασης  των  Αντιρρήσεων  κατά  του  περιεχομένου  των  δασικών χαρτών, που αναρτήθηκαν σύμφωνα με τις ανωτέρω (18) και (19) σχετικές, αποτελούμενη από τους:

Α. Μαυρονικόλα Βίκη του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΗ 948852) Δικηγόρο, μέλος του Δ.Σ.Ρ. ως Πρόεδρο,

με αναπληρωτή τον Καραμιχάλη Ιωάννη του Σταματίου (ΑΔΤ ΑΝ 956831) Δικηγόρο, μέλος του Δ.Σ.Ρ.

Β. Λεφάκη Δημήτριο του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΙ 427862) Π.Ε. Γεωτεχνικών – Δασολόγο υπάλληλο της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου της Ε.Ε.Δ.Π. Αιγαίου του Υ.Π.ΕΝ. ως μέλος, με αναπληρωτή

τον Τσιμπέρη Παναγιώτη του Θεοχάρη (ΑΔΤ ΑΖ 439900) Π.Ε. Γεωτεχνικών – Δασολόγο υπάλληλο της Δ/νσης Δασών Σάμου της Ε.Ε.Δ.Π. Αιγαίου του Υ.Π.ΕΝ.

Γ. Παραγιό Εμμανουήλ του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΒ 951039), Πολιτικό Μηχανικό, μέλος του Τ.Ε.Ε. ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ζαβόλα Κωνσταντίνο του Βασιλείου (ΑΔΤ ΑΝ 450266), Πολιτικό Μηχανικό, μέλος του Τ.Ε.Ε.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Φωτιάδου Μαρίνα του Πέτρου (ΑΔΤ ΑΗ 950847) Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας – Δασοπόνο, υπάλληλο της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου της Ε.Ε.Δ.Π. Αιγαίου του Υ.Π.ΕΝ., με αναπληρώτρια τη Τζιώλα Αναστασία του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΡ 454980) Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας – Δασοπόνο, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.

Ως έδρα της επιτροπής ορίζεται η έδρα της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου (Γ. Μαύρου 2, 851 00, Ρόδος).

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται να γίνονται και με τηλεδιάσκεψη.

Η χωρική αρμοδιότητα της Επιτροπής ορίζεται η περιοχή των τοπικών/δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Καρπάθου (Δ.Κ. Καρπάθου, Τ.Κ. Απερίου Μενετών, Αρκάσας) της περιφερειακής ενότητας Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσου.

Η λειτουργία των ΕΠ.Ε.Α. διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα διοικητικής διαδικασίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) και πραγματοποιείται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 18 ν. 3889/2010, όπως ισχύει καθώς και στην με αριθ. 146776/2459/21- 10-2016  απόφαση  Αν.  Υ.Π.ΕΝ.  (ΦΕΚ  Β/3532)  και  την  αρ.  ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92364/2651/25-09-2020

απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4367 Β΄) τροποποίησή της.

Οι  όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής αποζημίωσης, προβλέπονται στην παρ. 8 άρθρου 18

ν. 3889/2010 και στην ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/10830/272/31.01.2023 (ΑΔΑ: ΨΛ1Α4653Π8-ΙΙ2) Κοινή Απόφαση

Αναπληρωτή  Υπουργού  Οικονομικών  και  Υφυπουργού  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  (Φ.Ε.Κ.  84

Υ.Ο.Δ.Δ).

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΑΣΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

Π.Δ.

Υ.Π.ΕΝ.

Γενική Γραμματεία Δασών

Γενική Δ/νση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος

α) Γραφείο Γενικού Δ/ντή

(Δια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, email: v.goudoufas@prv.ypeka.gr)

β) Δ/νση Δασικών Έργων & Υποδομών Τμήμα Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής & Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου

Τέρμα Αλκμάνος, Τ.Κ. 11528- Αθήνα

(Δια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, email: s.tsilikounas@prv.ypeka.gr)

Ε.Ε.Δ.Π. Αιγαίου

Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου Έδρα της

{Ενημέρωση των μελών των ΕΠ.Ε.Α}

Δικηγόροι (Πρόεδρο ΕΠ.Ε.Α.-Αναπληρωτή του)

(Διά του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου

25ης Μαρτίου 9, 851 00 Ρόδος)

(Διά του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Δωδεκανήσου Μητροπόλεως 4, 851 00 Ρόδος

{Ενημέρωση των μελών των ΕΠ.Ε.Α} (Διά του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)