Προς: 1. κ. Δήμαρχο Καρπάθου
2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  
3. Προέδρους Κοινοτήτων 
4. Υπηρεσιακοί Παράγοντες
5. Γεν. Γραμματέα Δήμου Καρπάθου
6. Παρασκευόπουλος (site ΔήμουΚαρπάθου)
7. Απομαγνητοφώνηση (Καρράς sudio)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Σας καλούμε στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, την 05η του μηνός Μαΐου 2023 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., με όσα προβλέπονται στο άρθρο 64 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του ν.4555/2018 για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω κατεπείγοντα. θέματα:

1. Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης 

2.Γνωμοδότηση Δήμου για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά στην ΜΠΕ: «Τεχνικές μελέτες επέκτασης Λιμένος Καρπάθου»   

3. Έγκριση καθορισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου Καρπάθου για εκμίσθωση έτους 2023

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, λόγω τήρησης προθεσμιών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Μανωλάκης