Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου και Κοσμήτορας της Βουλής κ. Βασίλειος -Νικόλαος  Α. Υψηλάντης  προέβη, στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου,  στην κατάθεση Αναφοράς προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα ίδρυσης παραρτήματος Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στην ακριτική Κάρπαθο.

ΦΡΑΦΜΑ ΣΧΟΙΝΑ ΦΩΤΟ ΠΩΛ ΒΙΤΤΩΡΟΥΛΗΣ

Επίσης,  μετά από έγγραφη αναφορά του βουλευτή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  σχετικά με το Φράγμα Σχοινά Καρπάθου ενημερώθηκε ότι στα  πλαίσια του έργου αυτού και προς αποφυγή κινδύνου, εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ.3566/287531/14-10-20 Απόφαση ΥΠΑΑΤ και υλοποιείται αυτή την χρονική περίοδο η κατασκευή παρόχθιας οδού (πέριξ του ταμιευτήρα του φράγματος), συνολικού μήκους 3,5 χλμ.

Το κόστος του συγκεκριμένου έργουείναι 4.318.191,20€ με ΦΠΑ.

Το κείμενο της απάντησης είναι το παρακάτω:

Σχετικά με το Φράγμα Σχοινά Καρπάθου σας ενημερώνουμε τα εξής:

Η oριστική μελέτη του φράγματος Σχοινά Καρπάθου,στον ομώνυμο χείμαρο,συντάχθηκε σύμφωνα με την υπογραφείσα από 14-01-1993 Σύμβαση του Υπουργείου Γεωργίας – Δ/νση Τεχνικών Μελετών (Εργοδότης) και του γραφείου «ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Λάζαρος Λαζαρίδης &ΣΙΑΕΕ (Μελετητής).

Η μελέτη εγκρίθηκε με την αρ. ΔΒ 45Ε/7310/11-12-1995 Απόφαση Δ/νσης Τεχνικών Μελετών του Υπουργείου Γεωργίας.

Η γενική διάταξη των έργων περιλαμβάνει τα εξής βασικά έργα:

  • Φράγμα και συναφή έργα στον χείμαρρο Σχοινά.
  • Φράγμα εκτροπής και συναφή έργα στον χείμαρρο Βρουτσά ή Μενετών.
  • Συνδετήρια σήραγγα του χειμάρρου Βρουτσά προς το φράγμα Σχοινά.

Το φράγμα και ο ταμιευτήρας, στον χείμαρρο Σχοινά καθώς και το φράγμα–ταμιευτήρας εκτροπής (που θα τροφοδοτεί τον ταμιευτήρα Σχοινά) στον χείμαρρο Βρουτσά, σκοπό έχουν να αποθηκεύεται νερό από τις βροχοπτώσεις για τις ανάγκες ύδρευσης της μείζονος περιοχής Καρπάθου (Πηγάδια) και για τις ανάγκες άρδευσης περιοχών, κατά των φραγμάτων Σχοινά και Βρουτσά, οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε περίπου 1.500 στρέμματα.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 24/07/2006 κατόπιν επικαιροποίησης της εγκεκριμένης μελέτης που περιλαμβάνει μόνο την κατασκευή του φράγματος του χείμαρου Σχοινά που τροφοδοτείται από την λεκάνη Σχοινά.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ήταν 9.060.000€.

Η Σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 27/12/2006 ενώ η εντολή για την έναρξη των εργασιών δόθηκε στις15/01/2008 (λόγω απαλλοτριώσεων).

Ο Συμβατικός προϋπολογισμός ήταν 7.429.200,02€ με ΦΠΑ.

Η ωφέλιμη χωρητικότητα του ταμιευτήρα αν έρχεταισε 1.100.000m3νερού.

Καλύπτει ανάγκες άρδευσης: 1.300 στρ.

Η σήραγγα εκτροπής μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου θα λειτουργεί ως υδροληψία και εκκενωτής πυθμένα με την κατασκευή των απαραίτητων έργων.

Τα ανωτέρω έργα έχουν περαιωθεί και στον ταμιευτήρα του φράγματος έχουν αποθηκευτεί ήδη 400.000m3νερούπερίπου.

Για την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης των κατολισθήσεων του υπερχειλιστή, εγκρίθηκε Πρωτόκολλο προς αποφυγή κινδύνου με την υπ. αριθμ. πρωτ. 2642/75183/11-07-2017 απόφαση  ΥΠΑΑΤ ποσού 1.802.221,72€  με ΦΠΑ.

Στα πλαίσια του έργου και προς αποφυγή κινδύνου σε συνέχεια του υπερχειλιστή και μέχρι την εκβολή του χειμάρρου στην θάλασσα (περιοχή Άφωτη), έχουν κατασκευασθεί τα έργα διευθέτησης του ρέματος.

Η μελέτη της διευθέτησης του ρέματος εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ.4107/151922/05-11-18 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Τοκόστοςτουσυγκεκριμένουέργουήταν3.210.259,54€.

Επίσης, στα πλαίσια του έργου και προς αποφυγή κινδύνου, εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ.3566/287531/14-10-20 Απόφαση ΥΠΑΑΤ και υλοποιείται αυτή την χρονική περίοδο η κατασκευή παρόχθιας οδού (πέριξ του ταμιευτήρα του φράγματος), συνολικού μήκους 3,5 χλμ.

Το κόστος του συγκεκριμένου έργου είναι 4.318.191,20€ με ΦΠΑ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΟΣ