ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ του προγράμματος «RECONNECT» το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG MED 

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου (ΦΔΠΠΔ), έχοντας υπόψη τη με αρ. πρωτ. 94Α/23-09-2019 απόφαση (ΑΔΑ: Ω3Ψ746Μ93Λ-1ΡΦ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα (4) άτομα, για την κάλυψη αναγκών του ΦΔΠΠΔ, που εδρεύει στην Όλυμπο Καρπάθου και με αντικείμενο την υλοποίηση του προγράμματος “RECONNECT” το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Interreg MED, από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι το τέλος του προγράμματος υπό τη μορφή πλήρους απασχόλησης με αποκλειστική απασχόληση στο πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης ΦΔΠΠ Δωδεκανήσου στο Διαφάνι Καρπάθου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στον ΦΔΠΠΔ τις  αιτήσεις τους, υπογεγραμμένες και συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυδρομείου, εντός σφραγισμένου φακέλου έως τις 22/01/2020.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε και στην ιστοσελίδα του ΦΔΠΠΔ www.fdkarpathos.gr, στη διαδρομή ΝΕΑ > ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ.

http://fdkarpathos.gr/?id=6