Ο Δήμος Χάλκης υλοποιεί το πρόγραμμα σε συνεργασία με το Δίκτυο Πόλεων “Βιώσιμη Πόλη” τους οποίους ευχαριστεί και συγχαίρει δημόσια για την εξαιρετική συνεργασία σε πολλούς τομείς. 

Το νησί της Χάλκης έχουν επιλέξει οι Ευρωπαίοι εταίροι του προγράμματος για την ετήσια συνάντηση εργασίας τους.

Οι εργασίες του προγράμματος διεξάγονται στον όμορφα ανακαινισμένο συνεδριακό χώρο του Ξενοδοχείου Αρετάνασσα.

Ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης κ. Βασίλης Ρουσσάκης ανέλυσε στους συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη την προσπάθεια του Δήμου Χάλκης να μετατρέψει το νησί σε έναν βιώσιμο και αειφόρο προορισμό.

Στον Δήμο Χάλκης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος DECIDO έχουν τοποθετηθεί ψηφιακοί μετρητές οι οποίοι παρακολουθούν σε real time τις καταναλώσεις του ρεύματος οι οποίοι στέλνουν τα δεδομένα στο EOSC (Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοιχτής Πρόσβασης).

Στο Decido συμμετέχουν καινοτόμοι φορείς Δημόσιας διοίκησης, κορυφαίοι ευρωπαϊκοί πάροχοι υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και ερευνητικά ιδρύματα, που έχουν κοινή επιδίωξη τη δημιουργία νέων λύσεων σε πολύπλοκα προβλήματα.

Οι ευκαιρίες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες δεν έχουν ακόμα αξιοποιηθεί πλήρως από τις Δημόσιες Αρχές.

Σύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σημερινές κοινωνίες, όπως η μετανάστευση, η φτώχεια και η κλιματική αλλαγή, αυξάνουν την πολυπλοκότητα της λήψης αποφάσεων από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, καθώς δεν έχουν μια μοναδική, ενιαία, βέλτιστη λύση.

Για να αντιμετωπιστούν προκλήσεις τέτοιου είδους, η χάραξη πολιτικής βάσει δεδομένων, που προτείνεται από το DESIDO, στοχεύει στην αξιοποίηση των πηγών δεδομένων, των τεχνικών ανάλυσης και της επεξεργαστικής ισχύος για να παράσχει στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής την απαραίτητη υποστήριξη στις αποφάσεις τους, ενώ παράλληλα εμπλέκει τις τοπικές κοινότητες σε δραστηριότητες συνδημιουργίας για την υποστήριξη καλύτερα στοχευμένων πολιτικών.

Το DESIDO θα χρησιμοποιήσει το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοιχτής Πρόσβασης (European Open Science Cloud -EOSC) ως σημείο επαφής με την Ευρωπαϊκή Ερευνητική Κοινότητα.

Η απρόσκοπτη σύνδεση των ανοικτών ερευνητικών δεδομένων και των πληροφοριών του δημοσίου τομέα θα δημιουργήσει τις βέλτιστες συνθήκες για την ανάπτυξη της καινοτομίας με υψηλό κοινωνικό αντίκτυπο.

Το DESIDO αποσκοπεί στην σύνδεση των Δημόσιων Αρχών με το EOSC επιδιώκοντας:

  • Να διευρύνει τη χρήση των υπηρεσιών και των δεδομένων της Ευρωπαϊκής Υποδομής Υπολογιστικού Νέφους (European Cloud Infrastructure- ECI) από τις Δημόσιες Αρχές
  • Να διευκολύνει αλλά και να ενθαρρύνει τις Δημόσιες Αρχές να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες υποδομές, υπηρεσίες, δεδομένα και μεθοδολογίες, ώστε να εφαρμόζουν πολιτικές με βάση μια πιο τεκμηριωμένη προσέγγιση.

Το αποτέλεσμα του έργου θα είναι ο προσδιορισμός ενός συνόλου διαδικασιών και προτάσεων, αλλά και ενός υγιούς επιχειρηματικού σχεδίου που θα κατευθύνει τις δημόσιες αρχές στην μετάβαση τους προς την χρήση ECI, αλλά και στην εφαρμογή διαδικασιών συνδημιουργίας κατά τη σύσταση των πολιτικών τους.

Η αποστολή του DESIDO είναι να αναδείξει τον πρωτοποριακό αντίκτυπο της υιοθέτησης καινοτόμων μεθοδολογιών, εργαλείων και δεδομένων, επιτρέποντας στις Δημόσιες Αρχές να αναπτύξουν καλύτερες και πιο αποτελεσματικές πολιτικές που θα βασίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία.

Το DESIDO θα συνδέσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση με τις υποδομές δεδομένων και υπολογιστικών συστημάτων EOSC, ελέγχοντας πιλοτικά την πρόσβαση σε μια πληθώρα πρόσθετων μέσων και την παράλληλη αξιοποίηση τους. Το έργο θα εντοπίσει και θα αξιολογήσει τα οφέλη και τους περιορισμούς από τη χρήση των σύγχρονων μεθοδολογιών και συστημάτων μεγάλων δεδομένων (big data) στη χάραξη πολιτικής από τις Δημόσιες Αρχές σε διάφορους τομείς.