Τέσσερις Αντιδήμαρχοι και δύο εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ορίστηκαν με απόφαση του Δημάρχου Καρπάθου κ. Ιωάννη Θεμ. Νισύριου με θητεία διάρκειας ενός (1) έτους (4-9-2019 έως 4-9-2020). Συγκεκριμένα:

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ: Αντιδήμαρχος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Αντιδήμαρχος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο Δημοτικός Σύμβουλος από  την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου κ. Μανωλάκης Μιχαήλ του Ηλία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1.Οικονομικών θεμάτων:

i. Την εποπτεία και ευθύνη όλων των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και ενδεικτικά των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων (αποθήκη Δήμου).

ii. Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

2. Διοικητικών θεμάτων:

 • Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.
 • Την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου.
 • Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών όλων των οργανικών μονάδων όπως εμφανίζονται στον ισχύοντα ΟΕΥ και συγκεκριμένα των κάτωθι:
  – τοποθέτηση προϊσταμένων, κατανομής αντικειμένων, κατάταξη και αλλαγές σε μισθολογικά κλιμάκια και βαθμούς, αναγνώριση προϋπηρεσίας.
  – τη χορήγηση αδειών του προσωπικού
  – την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών
  – τη λειτουργία των ΚΕΠ,
  – τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
  – τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια
  – τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών
  – την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

3. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου

 • Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
 • Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
 • Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.
 • Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
 • Τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
 • Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001).
 • Γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΡΙΣΤΗΣ: Αντιδήμαρχος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Αντιδήμαρχος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο Δημοτικός Σύμβουλος από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου κ. Λυριστής Ιωάννης του Μηνά με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Τεχνικών Έργων – Ύδρευσης και Αποχέτευσης και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.

2. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.

 • Των τεχνικών έργων και μελετών που αφορούν την ύδρευση- αποχέτευση.
 • Τη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης
 • Των αντλιοστασίων
 • Της συντήρησης και διαχείρισης της αποχέτευσης και των βιολογικών καθαρισμών.
 • Των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

3. Δημοτικής Συγκοινωνίας – Κυκλοφοριακού και ιδίως:

 • Τη Δημοτική- αστική συγκοινωνία, τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων.
 • Tη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.
 • Tη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

4. Την κίνηση των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου σε συνεργασία με τον Δήμαρχο.

ΔΗΜΗΤΡHΣ ΖΑΝΑΚΗΣ: Αντιδήμαρχος για την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας και του Περιβάλλοντος.

Αντιδήμαρχος από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου, ο κ. Ζανάκης Δημήτριος του Ιωάννη με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας και του Περιβάλλοντος

 • Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Καρπάθου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
 • την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και Πρασίνου.
 • Tο συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας .
 • Tην ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.
 • Tην ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.
 • Tις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα .
 • Tην εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων σε συνεργασία με τα επιμέρους τοπικά όργανα συμβούλια Κοινοτήτων.
 • Tην ευθύνη λειτουργίας του δημοτικού φωτισμού (αντικατάσταση λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων κ.λπ.)
 • Tην ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την εποπτεία του προσωπικού των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

2. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως

 • Tα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας).
 • Tα θέματα προβολής και Τουρισμού.
 • Tη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.
 • Την εποπτεία και διαχείριση των υλικών και των αποθεματικών της αποθήκης του Δήμου.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΕΡΚΗΣ: Αντιδήμαρχος για την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

Αντιδήμαρχος ο Δημοτικός Σύμβουλος από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου, κ. Τσέρκης Εμμανουήλ του Νικολάου με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΝΙΚΟΣ ΝΤΑΗΣ: Eντεταλμένος σύμβουλος (επίκουρος Δημάρχου) για την ευθύνη λειτουργίας Δημοτικής Ενότητας Ολύμπου (Διαφανίου).

Ορίζεται  ως εντεταλμένος σύμβουλος (επίκουρος Δημάρχου) ο Δημοτικός Σύμβουλος από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου, κ. Νταής Νικόλαος του Κωνσταντίνου και του ανατίθεται η εποπτεία και ο συντονισμός των κάτωθι αρμοδιοτήτων:

 1. Έχει την ευθύνη λειτουργίας για την Δημοτική Ενότητα Ολύμπου (Διαφανίου) και σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους για όλα τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.
 2. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εκεί εγκατεστημένες.
 3. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην ΔΕ Ολύμπου.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΚΟΣ: Eντεταλμένος σύμβουλος (επίκουρος Δημάρχου) για την Ύδρευση – Αποχέτευση και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στην Βόρεια Κάρπαθο και συγκεκριμένα στις κοινότητες Ολύμπου (Διαφανίου), Μεσοχωρίου και Σπόων.

Ορίζεται ως εντεταλμένος σύμβουλος (επίκουρος Δημάρχου) ο Δημοτικός Σύμβουλος από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου, κ. Λύκος Νικόλαος του Γεωργίου και του ανατίθεται η εποπτεία και ον συντονισμός των κάτωθι αρμοδιοτήτων:

 1. Ύδρευσης – αποχέτευσης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στην Βόρεια Κάρπαθο και συγκεκριμένα στις κοινότητες Ολύμπου (Διαφανίου), Μεσοχωρίου και Σπόων. Ο ανωτέρω εντεταλμένος σύμβουλος θα πρέπει κατά την άσκηση των καθηκόντων του να συνεργάζεται στενά με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου μας κ. Λυριστή Ιωάννη.