Είναι διπλά προκλητικό στις δημόσιες αντιδράσεις για τη μετατροπή του μνημειακού Ελληνικού Προξενείου επί Ιταλοκρατίας σε γραφεία Α.Ε. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο κ. Περιφερειάρχης να αντιπαραβάλλει το επιχείρημα της «αναπτυξιακής προοπτικής» του τόπου.

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Για ποια «αναπτυξιακή προοπτική» κάνει λόγο και ποιους ακριβώς αφορά, όταν ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου είναι μία από τις πολλές «χρυσές ευκαιρίες» στο πλαίσιο του κεντρικού σχεδίου ιδιωτικοποίησης των πάντων;

Το παιχνίδι της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων μέσω του ΦΟΔΣΑ, βολεύει ΜΟΝΟ την εξυπηρέτηση ιδιωτικών οικονομικών συμφερόντων, που μέσω των ΣΔΙΤ, που ήδη έχουν εξαγγελθεί, θα αναλάβουν την διαχείριση των απορριμμάτων, εκτινάσσοντας το κόστος διαχείρισης.

Η υφαρπαγή της αρμοδιότητας της διαχείρισης των απορριμμάτων από τους Δήμους, καθώς και η υποκλοπή του συνόλου της σχετικής κινητής και ακίνητης περιουσίας των νησιωτικών Δήμων, έγινε με μόνο σκοπό την ιδιωτικοποίηση. Αυτό πολύ απλά σημαίνει αύξηση στα δημοτικά τέλη και υπερχρεώσεις στις πλάτες των δημοτών και των νησιωτικών επιχειρήσεων.

Οι αλλαγές που πέρασε η Κυβέρνηση της ΝΔ, με το νέο περιβαλλοντικό νόμο, και που στηρίζει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, είναι εις βάρος της τοπικής οικονομίας των νησιών, των ίδιων των πολιτών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το περιβάλλον και οι δημόσιες πολιτικές για μια ουσιαστική βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελούν εμπόδιο στα σχέδια των φίλων της ΝΔ.

Επομένως,  δεν «τιμά κανείς εμπράκτως την ιστορία του τόπου» αλλάζοντας τον συμβολισμό και την ιστορική  σημασία του εν λόγω δημόσιου ακινήτου, εγκαθιστώντας εκεί τον ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου, που μόνο σκοπό έχει το κέρδος λίγων και εκλεκτών και όχι τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών.

Παράλληλα, αν η ΠΝΑΙ, όπως ανακοινώθηκε, είναι η πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα στην απορρόφηση πόρων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα, είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν τα ελάχιστα κονδύλια για να λειτουργήσει το Μουσείο Νεώτερης Ιστορίας Δωδεκανήσου, στον ανακαινισμένο και έτοιμο χώρο του Προξενείου, ήδη από τον Οκτώβριο 2017, τότε που άνοιξε ξανά τις πόρτες του για τον ροδιακό λαό.

Υ.Γ. Μπορεί να μας εξηγήσει η περιφερειακή αρχή γιατί δαπάνησε 72.000 ευρώ για την «επισκευή και συντήρηση του κτιρίου ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου», εφόσον το κτίριο ήταν ήδη ανακαινισμένο από το 2017; (επισυνάπτεται η σχετική απόφαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος , 11/10/2021 ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ Αρ.Πρωτ : 692 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΦΟΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 155917520000 Πλατεία Ελευθερίας 1, ΤΚ. 85131, ΡΟΔΟΣ Πληροφορίες : Πατρός Μιχάλης 22413 63148 Email : fodsanotiouaigaiou@gmail.com Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 93 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ Α 92/07-05-2020) σύστασης του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.

2. Τις διατάξεις του ν.2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών».

3. Το Καταστατικό της εταιρείας.

4. Το Απόσπασμα πρακτικού της 19ης Απριλίου 2021 Διοικητικού Συμβουλίου του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Α.Ε περί «Ανασυγκρότηση σε σώμα του ΔΣ – Ανάθεση δικαιωμάτων και εξουσιών σε έναν ή περισσότερους Συμβούλους» (ΑΔΑ: 618Υ46ΜΜ4Ο-Ε08)

5. Το Πρακτικό της 29 ης Ιανουαρίου 2021 Έκτακτης εξ αναβολής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε περί «Έγκρισης Προϋπολογισμού ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου έτους 2021».

6. Το Πρακτικό της 14ης Σεπτεμβρίου 2021 Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. περί «Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2021 ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.» (ΑΔΑ ΨΨΒΤ46ΜΜ4Ο-ΙΥΟ).

7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/09.03.2021) : Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (Α’ 36)

9. Το πρακτικό της 2ας Νοεμβρίου 2020 Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε, θέμα 2ο περί ορισμού μέλους ΔΣ για την αξιολόγηση προσφορών/ας που κατατίθενται στην υπηρεσία στα πλαίσια σύναψης συμβάσεων με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (6ΦΦΘ46ΜΜ4Ο-ΜΜΓ).

10. Την από 9/10/2020 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε και της 2 Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ : 6ΓΝΙ46ΜΜ4Ο-8ΤΓ).

11. Tις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς & τα δικαιολογητικά που αφορούν τις προσφορές των οικονομικών φορέων.

12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 352/18-06-2021 Πρωτογενές αίτημα

13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 355/18-06-2021 Εγκεκριμένο αίτημα

14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Ε. 3942/28-07-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

15. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Ε. 4053/04-08-2021εισερχόμενο έγγραφο προσφοράς

16. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Ε. 4062/04-08-2021εισερχόμενο έγγραφο προσφοράς

17. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Ε. 4125/06-08-2021εισερχόμενο έγγραφο προσφοράς

18. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Ε. 4826/27-09-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου για την λήψη απόφασης κατακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας.

19. Την διάθεση σχετικής πίστωσης στον κωδικό 62.07 του προϋπολογισμού του Φορέα.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε την ανάθεση στον παρακάτω ανάδοχο ως εξής: Επισκευή – Συντήρηση Κτιρίου ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε επί της Ι. Καζούλη 8 στην Ρόδο, CPV : 45453000-7 και CPV : 45453100-8, ποσού 72.219,36 ευρώ με ΦΠΑ (58.241,42 ευρώ χωρίς ΦΠΑ) στον προσφέροντα «ADVISOR CONSTRUCTION MANAGEMENT EVENTS IKE (ACME)», Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 9, ΤΚ 85100, Ρόδος και ΑΦΜ 801030667 , Δ.Ο.Υ Ρόδου 7542.

Το συνολικό κόστος της ανωτέρω υπηρεσίας θα βαρύνει τον Φορέα και τον ΚΑΕ 62.07 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. Ο Πρόεδρος ΦΟΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε

Γιώργος Χατζημάρκος

Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου