Νέα προκήρυξη διαγωνισμού έβγαλε το Υπουργείο Ναυτιλίας για απευθείας Κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής!

Συγκεκριμένα ζητούνται ειδικότητες Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας έτους 2021, ιδιώτες Οδοντίατροι και Ψυχολόγοι, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης.

Αναλυτικά:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ952Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 32/14.06.2021ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ

1. Όσοι έχουν τα προσόντα των Κεφαλαίων Α ́ και Β ́ της παρούσας και επιθυμούν να καταταγούν ως απευθείας κατάταξης Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, πρέπει να υποβάλουν για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, τα ακόλουθα:

α.Συμπληρωμένη,υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής τους (από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή), την συνημμένη στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) συμμετοχής στο διαγωνισμό,στην οποία, μεταξύ άλλων, θα δηλώνουν ότι έχουν όλα τα προσόντα που αναφέρονται στην προκήρυξη, ότι τα αναφερόμενα στην αίτηση τους στοιχεία είναι αληθή, ότι σε περίπτωση που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα Επιτυχόντων συναινούν να υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών, καθώς και ότι δεν έχουν υποβάλει άλλη αίτηση για την ίδια προκήρυξη.

β. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του, ευκρινώς.

γ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας τους (2 όψεις) (ή του δελτίου στρατιωτικής τους ταυτότητας για όσους εκπληρώνουν ως στρατεύσιμοι την στρατιωτική τους υποχρέωση).

δ.Ηλεκτρονικό παράβολο δέκα (10) ευρώ με τα στοιχεία του υποψηφίου. Για την αναγραφή του (μοναδι-κού) κωδικού παραβόλου / πληρωμής στο σχετικό πεδίο της αίτησης συμμετοχής τους, οι υποψήφιοι πρέπει πριναπό την υποβολή αυτής να προβούν στην υποβολή αιτήματος χορήγησης ηλεκτρονικού παραβόλου στη διαδι-κτυακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr), στην ηλεκτρονική υπηρεσία e-Παράβολο, συμπληρώνοντας, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

• στο πεδίο Φορέας Δημοσίου: Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Λοιπές Υπηρεσίες,

• στο πεδίο Κατηγορία Παραβόλου: Διαγωνισμός κατάταξης προσωπικού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και • στο πεδίο Τύπος Παραβόλου: [4840] Διαγωνισμός κατάταξης προσωπικού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.Κατά την επιλογή του Τύπου Παραβόλου θα εμφανισθεί αυτόματα και το ποσό των δέκα (10) ευρώ. Ακολούθως, ο υποψήφιος θα πρέπει να προβεί έγκαιρα στην πληρωμή του e-Παραβόλου, ήτοι το αργότερο μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, [με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα Ελληνικών Τραπεζών (Μόνο για πιστοποιημένους Χρήστες TaxisNet) ή σε όλες τις Τράπεζες και τα ΕΛΤΑ], άλλως η αίτηση δεν θα λαμ-βάνεται υπ’ όψιν και ο υποψήφιος θα αποκλείεται του διαγωνισμού. Συναφώς, επισημαίνεται ότι η προθεσμία ισχύος του παραβόλου δεν πρέπει να συγχέεται με την προθεσμία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο διαγω-νισμό. Μετά την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του, το e-Παράβολο που δεν έχει πληρωθεί ακυρώνεται και δεν μπορεί να πληρωθεί ή να χρησιμοποιηθεί.ε.Τίτλο ξένης γλώσσας.

Για την απόδειξη γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας επιπέδου αoρίστου, πολύ καλού και καλού, υποβάλουν τους αντίστοιχους τίτλους που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας.

στ.Τίτλο σπουδών, ως παρ. 2 του παρόντος Κεφαλαίου και ως ακολούθως.

(1) Τίτλο σπουδών, ως περ. (στ) παρ. 1 Κεφαλαίου Β’ της παρούσας και ειδικότερα, είτε Πτυχίο ή δίπλωμα τμή-ματος Οδοντιατρικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά των (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, είτε Πτυχίο τμήματος Ψυχολογίας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά των (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.

Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό, ο τίτλος πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της οικείας Σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία. Γίνεται δεκτό, μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων και πιστοποιητικό ή βεβαίωση από τη Γραμματεία της οικείας Σχολής ημεδαπής, στο οποίο να αναγράφεται ότι ο υποψήφιος έχει επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του, καθώς και ο ακριβής αριθμητικός βαθμός πτυχίου, με δύο δεκαδικά ψηφία.

Σε περίπτωση που ο βαθμός τίτλου προκύπτει μόνο από αξιολογικό χαρακτηρισμό και ο υποψήφιος δεν προσκομίζει βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, θα λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε μια αξιολογική κλίμακα (Άριστα 8,5 / Πολύ καλά 6,5 / Καλά 5).

Σε περίπτωση που ο βαθμός τίτλου δεν προκύπτει ούτε από αξιολογικό χαρακτηρισμό θα λαμβάνεται υπόψη το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας («5,00»).

Οι κάτοχοι ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της ημεδαπής πρέπει απαραιτήτως να προσκομίζουν και βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ημεδαπής στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυ-χίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του ισότιμου και αντίστοιχου με αυτό πτυχίου που ζητείται στην Προκήρυξη. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.

Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφρασή του και πράξη αναγνώρισης από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).