ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

Προς:
1) κ. Δήμαρχο Καρπάθου
2) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
3) Νομικό Σύμβουλο Δήμου
4) Γ. Γραμματέα Δήμου
5) Δ/νση Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών
6) Προϊστάμενο Εσόδων Δήμου.

Θέμα: Ενημέρωση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αρίθμ. 11-2022 απόφαση του αποφάσισε ομόφωνα: Την τροποποίηση – συμπλήρωση της αρίθμ. 114-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την μηδενική αύξηση για το έτος 2022 εκτός της προσθήκης κατηγορίας στα ξενοδοχεία 4* και 5* στα τέλη Χρήσης Αποχέτευσης όπου για την κατηγορία 4* και 5* ορίζεται ελάχιστο ποσό χρέωσης αποχέτευσης 650,00 € ετησίως.

Η απόφαση αυτή εστάλη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για περαιτέρω έλεγχο και με το αρίθμ, πρωτ. 10286/9-3-2022 έγγραφο της μας αναφέρει τα εξής:

«Σας επιστρέφουμε την αρίθμ. 11-2022 απόφαση του ΔΣ διότι οι με αρίθμ. 114-2013 και 123-2019 αποφάσεις καθορισμού τελών ύδρευσης – αποχέτευσης αφορούν προηγούμενες οικονομικές χρήσεις και η τροποποίηση τους δεν ασκεί καμία επιρροή ως προς το τρέχον οικονομικό έτος για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί με αρίθμ. 13-2022 απόφαση σας με θέμα: Καθορισμός ανταποδοτικών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης οικ. Έτους 2022».

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αρίθμ. 12-2022 απόφαση του ενέκρινε με έξι (6) θετικές ψήφους και εννέα (9) αρνητικές τα εξής:

Την προσθήκη εδαφίου στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 της αριθμ. 113/2013 Συγκεκριμένα για τα ακίνητα κατηγορίας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3*-4*-5* η συμβατική καταναλισκόμενη ποσότητα ύδατος σε περίπτωση μηδενικής είτε αμφισβητούμενης κατανάλωσης όταν δεν προκύπτει από τις ενδείξεις των υδρομετρητών η πραγματική καταναλισκόμενη ποσότητα ύδατος ορίζεται σε ημερήσια καταναλισκόμενη ποσότητα ανά κλίνα ημερησίως , ήτοι σε 0,30 μ3/klxd (χιλιόλιτρα ημερησίως), πολλαπλασιαζόμενη με αριθμό κλινών , επί των ημερών λειτουργίας της επιχείρησης ήτοι επί 150 ημέρες σε εποχική λειτουργία και σε 300 ημέρες για όλο το έτος.

Τέλος η ως άνω υποκύπτουσα καταναλισκόμενη ποσότητα νερού πολλαπλασιάζεται με την ισχύουσα τιμή και έτσι προκύπτει η συμβατική καταναλισκόμενη αξία νερού της περιόδου αναφοράς.

Η απόφαση αυτή εστάλη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για περαιτέρω έλεγχο και με το αρίθμ, πρωτ. 10674/11-3-2022 έγγραφο της την ακυρώνει διότι «δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη από τον νόμο απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου κατά παράβαση της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν. 3463/2006».

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αρίθμ. 14-2022 απόφαση του καθόρισε τα ανταποδοτικά τέλη Κοιμητηρίων για το Οικονομικό έτος 2022.

Η απόφαση αυτή εστάλη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για περαιτέρω έλεγχο και με το αρίθμ, πρωτ. 10113/9-3-2022 έγγραφο της μας αναφέρει τα εξής: «η Οικονομική Επιτροπή ….αποφασίζει για τον καθορισμό ή την αναπροσαρμογή των τελών, δικαιωμάτων και γενικά των εσόδων των Δημοτικών κοιμητηρίων, τα οποία προβλέπονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 ρου α.ν. 582/1968 (Α’ 225)».

Σας επισυνάπτουμε συνημμένα τόσο τις Αποφάσεις 11, 12 και 14/ 2022 του ΔΣ όσο και τα έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για ενημέρωση σας .<

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Μανωλάκης