Μετά από το αριθ. Πρωτ.4105/2019 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου  με πρόσκληση του Πρόεδρου κ. Γιώργου Νισύριου συγκαλείται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο την 20η Φεβρουαρίου και ώρα 18.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του ν. 3852/2010 κατόπιν του αριθ. πρωτ. 5970/20-8-2018 έγγραφου αιτήματος επτά (7) δημοτικών συμβούλων»  με μοναδικό θέμα ΗΔ την :

  • Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του από 18/7/2018 υπομνήματος – αίτησης δημοτών για τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της Μελέτης Επέκτασης Λιμένα Καρπάθου και εξέταση /μελέτη της πρότασης των Καρπαθίων πλοιάρχων που περιλαμβάνει την επέκταση του προσήνεμου μόλου κατά 120 -150 μ. την κατασκευή κρηπιδώματος στην ανατολική πλευρά του Γααρόνησου όπως πρόβλεπε και το ΓΠΣ της πόλης του 1986 και επιπρόσθετα την κατασκευή κρηπιδώματος 200 μ. στη βόρεια ακτή του Βρόντη που καλύπτει και την ανάγκη εκφόρτωσης των οχληρών και επικίνδυνων φορτίων όπως αποφασίσθηκε με την 229/24-11-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Να σημειωθεί πως η παραπάνω λύση συμπίπτει με την πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Λ.Τ. όπως γνωστοποιήθηκε πρόσφατα εγγράφως στον Δήμο. Έτσι οι Δημοτικοί σύμβουλοι λαμβάνοντας υπόψη την Απόφαση της ΕΣΑΛ αλλά και την τεκμηριωμένη άποψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Λ.Τ και την πρόταση των Καρπαθίων Πλοιάρχων καλούνται να αποφασίσουν ουσιαστικά μεταξύ δύο λύσεων, ήτοι:

α) Της λύσης του μελετητή που εκκρεμεί στην ΕΣΑΛ και η οποία προβλέπει την καθαίρεση του σημερινού κυματοθραύστη για άνοιγμα νέας εισόδου στο λιμάνι από Βορρά για  την διοχέτευση της κίνησης των οχημάτων από την πλευρά του Γααρόνησου και

β) Της λύσης των Καρπαθίων πλοιάρχων και της Τ.Υ. του Λιμενικού Ταμείου και η οποία περιγράφεται συνοπτικά στην πρόσκληση.

Ελπίζουμε ότι όλοι οι Δημ. Σύμβουλοι αλλά και οι υποψήφιοι Δήμαρχοι  με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της Καρπάθου να υιοθετήσουν  την τελευταία λύση η οποία αποτελεί ένα πλήρες προγραμματικό σχέδιο που με το ίδιο  κόστος θα καλύψει τις ανάγκες του νησιού μας για τα επόμενα 50 τουλάχιστον χρόνια.

Εμείς προς το παρόν θα αρκεστούμε να παραθέσουμε σε φωτογραφική προσομοίωση τις προτεινόμενες λύσεις και επιφυλασσόμεθα να αναπτύξουμε λεπτομερώς κατά την συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου τα μειονεκτήματα της λύσης Γιαμίν και τα πλεονεκτήματα της λύσης του Λιμενικού Ταμείου και των Καρπαθίων Πλοιάρχων.

Λύση “ΓΙΑΜΙΝ”
Βελτιώσεις λιμενικών εγκαταστάσεων Λιμένα σύμφωνα με λύση Τεχνικής Υπηρεσίας του ΛΤ και των Καρπαθίων πλοιάρχων