Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων του Δήμου με το παρατιθέμενο έγγραφό της δικαιώνει πλήρως την θέση που διατυπώσαμε σε σχετικό δημοσίευμα μας στην «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ» ότι «Παράνομα και παράλογα ματαιώθηκε την 31η Αυγούστου 2018 η συζήτηση για την μελέτη του λιμανιού και ζητά από τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να τηρήσουν την νομιμότητα και να συγκαλέσουν το Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης επί της σχετικής αίτησης των Δημοτών και των επτά (7) Δ. Συμβούλων για την εξέταση της εναλλακτικής πρότασης των Καρπαθίων Πλοιάρχων.

Έτσι μετά και την δημοσιοποίηση της θέσης της τεχνικής Υπηρεσίας του Λ.Τ. που ουσιαστικά ταυτίζεται με την πρόταση των Καρπαθίων πλοιάρχων αποδεικνύεται ότι με την στείρα και πείσμονα άρνηση των θεσμικών μας παραγόντων να εξετάσουν εναλλακτικές λύσεις χάθηκαν άσκοπα πέντε χρόνια από τότε που αναδείχθηκε η προβληματικότητα της λύσης του Γααρόνησου χρόνος αρκετός όχι μόνο για την ολοκλήρωση της μελέτης αλλά και για την πλήρη υλοποίησή της.

Ελπίζουμε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του νησιού μας να αποφασίσουν ΟΜΟΦΩΝΑ την εκπόνηση μελέτης σύμφωνα με την λύση που προτείνουν η Τεχνική Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου και οι Καρπάθιοι Πλοίαρχοι.

Υποναύαρχος Λ.Σ (εα) Νίκος Κανάκης

———————————————————————————————

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ N. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Πλ, Ελευθερίας ταχ. Κώδικας : 85100 ΡΟΔΟΣ
Πληροφορίες : Ασπασία Γκούνη
Τηλέφωνο: 2241043257
Φαξ: 2241043233
Ε-mail : a.gouni@apdaigaiou.gov.gr

Ρόδος, 22 Ιανουαρίου 2019

Αρ. πρωτ.: 4105

Προς: Δήμο Καρπάθου
1) κο Δήμαρχο Καρπάθου
2) Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου
Κοιν: κο Νικόλαο Κανάκη

ΘΕΜΑ: «Καταγγελία-αναφορά κου Νικόλαου Κανάκη για παράβαση καθήκοντος από το Δήμαρχο και τον Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου Δ. Καρπάθου»

ΣΧΕΤ :
α)Το υπ αριθμ. πρωτ 65328/30-10-2018 καταγγελία.
β) Το υπ’αριθμ πρωτ.65833/01-11-2018 έγγραφο μας για υποβολή απόψεων.
γ) Το με αριθ.πρωτ. 9424/19-12-2018 έγγραφο απόψεων του Δήμαρχου Καρπάθου.

Σε συνέχεια της ανωτέρω στο σχετικό (α) καταγγελίας και ύστερα από την αποστολή του (β) σχετικού εγγράφου μας, στον Δήμαρχο και στο Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου για υποβολή απόψεων του επί των καταγγελλομένων, θα θέλαμε να σας κάνουμε γνωστό ότι:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 67 παρ 2 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει : «Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η οικονομική ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην ίδια περίπτωση δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθουν δύο (2) μήνες, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του συμβουλίου, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων».

Στην προκειμένη περίπτωση σύμφωνα με το (γ) σχετικό, στις 27-8-2018 ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου κατόπιν της από 20-8-2018 έγγραφης αίτησης επτά (7) Δημοτικών Συμβούλων, κάλεσε με την με αριθ.6076/27-8-2018 έγγραφη πρόσκλησή του σε τακτική συνεδρίαση στις 31-8-2018, το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του από 18/7/2018 υπομνήματος — αίτησης δημοτών για τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της Μελέτης Επέκτασης Λιμένα Καρπάθου και εξέταση/μελέτη της πρότασης των Καρπαθίων πλοιάρχων που περιλαμβάνει α. την επέκταση του προσήνεμου μόλου κατά 120-150μ, την κατασκευή κρηπιδώματος 200μ στη βόρεια ακτή του Βρόντη που καλύπτει και την ανάγκη εκφόρτωσης των οχληρών και επικίνδυνων φορτίων όπως αποφασίσθηκε με την 229/24-11-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης στην έναρξη της εν λόγω συνεδρίασης, ο Δήμαρχος έλαβε το λόγο και έθεσε ως κατεπείγον και εκτός ημερησίας διάταξης θέμα με αφορμή έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικό με την υπόθεση και ζήτησε από τους Δημοτικούς Συμβούλους να αποφασίσουν εάν συντρέχει λόγος συζήτησης του θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία επτά (7) Δημοτικοί Σύμβουλοι φέρονται να ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης και οκτώ (8) Δημοτικοί Σύμβουλοι κατά. Η συζήτηση αυτή αποτυπώθηκε σε πρακτικό με την ένδειξη αριθ. απόφασης 165/2018 στο σώμα της οποίας δεν υπάρχει αποφασιστικό μέρος, δεν έχει αναρτηθεί στο Διαύγεια, αφορά δε την πρόταση του κ. Δημάρχου και όχι το θέμα για το οποίο συγκλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει..

Κατά συνέπεια είναι προφανές ότι δεν έχει τηρηθεί η εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία συζήτησης θέματος ύστερα από την αίτηση του 1/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ενώ η απόφαση 165/2018 πάσχει ακυρότητας, ελλείψει ουσιωδών χαρακτηριστικών νομιμότητας όπως ελέχθη ανωτέρω.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως επανέλθετε με νέα διαδικασία (σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου) προκειμένου να εφαρμοσθούν ορθά οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 καθώς και οι κανόνες δημοσιότητας (Διαύγεια κ.τ.λπ) της ληφθείσας απόφασης.

Τέλος ο Πρόεδρος του Δημ Συμβουλίου Καρπάθου, παρακαλείται για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των άρθρων του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης — Πρόγραμμα Καλλικράτης», του Ν.3463/20Ο6 (ΦΕΚ 114/τΑ/306-2006) και του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημ. Συμβουλίου (ΦΕΚ 661/τΑ Β/20-042011) που διέπουν τη σύγκληση και τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Ο Αναπλ, Προϊστάμενος

ΑΓΓΕΛΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ