Αντικατάσταση παλαιών εντύπων αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών με άδειες νέου τύπου

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
α. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 50 “Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών – Εκπαιδευτές
υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών – Σχολές εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών” (B’ 1151/13-05-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
β. Την με Α.Π.: 2131.5/76773/2019/23-10-2019 Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Οι κάτοχοι παλαιού τύπου εντύπων αδειών χειριστή ταχύπλοου σκάφους, πρέπει να τις αντικαταστήσουν με άδειες νέου τύπου, όπως αυτός καθορίστηκε με την Α.Φ.: 514.1/2013/Α.Σ.3796/09-10-2013 Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Α.Δ.Α.: ΒΛΛΞΟΠ-Δ4Π), μέχρι την 31-
    12-2022.
  2. Η (β) σχετική, καταργείται.

Ο Αρχηγός

Αντιναύαρχος Λ.Σ.
Θεόδωρος ΚΛΙΑΡΗΣ