ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Την Δευτέρα 21-03-2022 και ώρα 09:00 (εναλλακτικά την επόμενη ημέρα) στην Ρόδο θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για χορήγηση πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτών υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών. (σχετική ΑΔΑ:62ΜΦ4653ΠΩ-ΟΝ7).

Υποπλοίαρχος Λ.Σ.
ΔΟΥΚΑΣ Δημήτριος

«Συγκρότηση Επιτροπής για τη Διενέργεια Εξετάσεων Εκπαιδευτή Υποψηφίων Χειριστών Ταχυπλόων Σκαφών»

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του υπ’αριθμ. 50 Γενικού Κανονισμού Λιμένων «Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων
χειριστών ταχυπλόων σκαφών – Εκπαιδευτές υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών
(Β΄1151/2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’αριθμ. 2133.1/28057/2019 απόφαση
κ.ΥΝΑΝΠ ΦΕΚ (Β΄1628/2019)».
β. Την από 21-02-2022 επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτών Υποψηφίων Χειριστών
Ταχυπλόων Σκαφών (Π.ΕΝ.ΕΚ.Χ.ΤΑΧ.Σ.) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Ο Διοικητής της 8ΗΣ ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΟΡΙΖΩ
1. Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών που θα διενεργηθούν στις 21-03-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 (με εναλλακτική ημερομηνία την 22-03-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00) στην Ρόδο, αποτελούμενη από τους κάτωθι :

α) Αντιπλοίαρχο Λ.Σ. KOYTΣΟΔΟΝΤΗ Νικόλαο (Α.Μ. 999) , (Λ/Χ ΛΕΡΟΥ), ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Πλωτάρχη Λ.Σ. ΠΡΕΝΤΖΑ Γεώργιο (Α.Μ.1242 ), (Κ.Λ.ΡΟΔΟΥ).

β) Πλωτάρχη Λ.Σ ΜΠΑΜΠΑΝΗ Ευάγγελο (ΑΜ: 3114), (Κ.Λ.ΡΟΔΟΥ), ως μέλος, με αναπληρωτή τον
Υποπλοίαρχο Λ.Σ. ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗ Ιορδάνη (Α.Μ. 3213), (8η
ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).

γ)  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Στυλιανό, εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτών Υποψηφίων
Χειριστών Ταχυπλόων Σκαφών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον κ. ΓΚΑΡΓΚΟΥΛΟ Φραγκίσκο.

δ) Υποπλοίαρχο Λ.Σ. ΔΕΛΟΓΚΟΥ Μαριάνθη (Α.Μ. 3559), (8Η
ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), ως γραμματέα με αναπληρωτή την Αρχικελευστή Λ.Σ. ΣΑΜΣΟΥΡΗ Ολυμπία (Α.Μ. 6323), (8η
ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).

2. Η θεωρητική εξέταση των υποψηφίων εκπαιδευτών χειριστών ταχυπλόων σκαφών θα διενεργηθεί
σε κατάλληλη αίθουσα του Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, ενώ η πρακτική εξέταση στη θαλάσσια ζώνη
του λιμένα Ρόδου.

Ο μέγιστος αριθμός των υποψηφίων που επιτρέπεται να εξετάζονται ταυτόχρονα για την απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών σύμφωνα με τις δυνατότητες της Υπηρεσίας μας ορίζεται μέχρι και δέκα (10) συμμετέχοντες.

3. Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας καταστεί αδύνατη η διενέργεια εξετάσεων στην προκαθορισμένη για το σκοπό αυτό ημερομηνία, οι εξετάσεις πραγματοποιούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και εφόσον οι λόγοι ανωτέρας βίας πάψουν να συντρέχουν.

Στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχουν μόνο οι υποψήφιοι που θα συμμετείχαν στην εξέταση που ματαιώθηκε, οι οποίοι και θα ενημερώνονται προφορικά σχετικά με τη διενέργεια των εξετάσεων από την Υπηρεσία μας.

4. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις της συγκεκριμένης ημερομηνίας ακολουθείται μια από τις παρακάτω διαδικασίες:

α) Υποβάλλεται απευθείας αίτηση από τον αιτούντα που προσέρχεται αυτοπροσώπως στην 8η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για το σκοπό αυτό, με επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 2 του (α) σχετικού.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται τουλάχιστον πέντε (05)
εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης.

β) Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του (α) σχετικού.

5. Η εξέταση των υποψηφίων εκπαιδευτών χειριστών ταχυπλόων σκαφών διακρίνεται σε θεωρητική
και πρακτική.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

α) Στη θεωρητική εξέταση (γραπτή) λαμβάνουν μέρος οι υποψήφιοι που εξετάζονται για πρώτη φορά ή και υποψήφιοι οι οποίοι επανεξετάζονται, λόγω αποτυχίας τους σε προηγούμενη θεωρητική εξέταση.

β) Η θεωρητική εξέταση περιλαμβάνει την εξέταση των υποψηφίων σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών/απαντήσεων, με τον αριθμό των ερωτήσεων να ανέρχεται στις πενήντα (50).

γ) Κατά την είσοδο των υποψηφίων στο χώρο των εξετάσεων, διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ:45Α/1999), όπως ισχύει.

 δ) Οι υποψήφιοι επιλέγουν μία (01) εκ των απαντήσεων που δίδονται σε κάθε ερώτημα και αναγράφουν ένα από τα τέσσερα Α ή Β ή Γ ή Δ κεφαλαία γράμματα της Ελληνικής αλφαβήτου, που αντιστοιχεί στην απάντηση που επέλεξαν, στο φύλλο εξέτασης και δίπλα στον αριθμό κάθε
ερωτήματος. Η μη συμπλήρωση του χώρου που αντιστοιχεί στον αριθμό κάθε ερωτήματος με κάποιο από τα προαναφερόμενα γράμματα, λαμβάνεται ως λανθασμένη απάντηση.

Αποσβέσεις, διορθώσεις, αποξέσεις ή διαγραφές απαντήσεων πάνω στο φύλλο εξέτασης καθιστούν τις απαντήσεις ως λανθασμένες.

ε) Η θεωρητική (γραπτή) εξέταση διαρκεί ενενήντα (90) λεπτά της ώρας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να εξέλθουν από την αίθουσα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, χωρίς δικαίωμα επανόδου. Μετά την πάροδο των ενενήντα (90) λεπτών, τα ερωτηματολόγια παραδίδονται στην επιτροπή υποχρεωτικά.

στ) Η παρουσία εξεταζομένων, κατά τη διαδικασία της διόρθωσης των φύλλων εξέτασης, δεν απαγορεύεται.

Υποψήφιοι που αμφισβητούν το αποτέλεσμα ή ζητούν διευκρινίσεις, παραπέμπονται στο φύλλο ορθών απαντήσεων που τους αντιστοιχεί. Αντίγραφα του φύλλου ορθών απαντήσεων, καθώς και του φύλλου εξέτασης δεν χορηγούνται.

ζ) Ο κάθε υποψήφιος, για να θεωρηθεί επιτυχών στη γραπτή εξέταση, πρέπει να απαντήσει σωστά σε σαράντα οχτώ (48) τουλάχιστον ερωτήσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:
Α. Στην πρακτική εξέταση δικαιούνται να συμμετάσχουν μόνο όσοι έχουν περάσει επιτυχώς τις θεωρητικές εξετάσεις. Η πρακτική εξέταση περιλαμβάνει:

α) Εκτέλεση χειρισμών / ελιγμών. Εξετάζεται η συνολική ικανότητα των υποψηφίων στους χειρισμούς πλεύρισης / αποπλεύρισης σε μήκος κρηπιδώματος ίσο με το μήκος του σκάφους προσαυξημένο κατά 50%, άπαρσης, κίνησης «ανάποδα», στην αγκυροβολιά, στην πορεία και
στη ναυσιπλοΐα, καθώς και η δυνατότητα αντίδρασης τους σε εντολές χειρισμών που δίδονται από τον εξεταστή/ μέλος της επιτροπής.

β) Περιγραφή και επίδειξη χρήσης σωστικών – πυροσβεστικών μέσων. Οι υποψήφιοι καλούνται να αναγνωρίσουν τα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα του σκάφους, να περιγράψουν τη λειτουργία τους και να επιδείξουν τον τρόπο χρήσης τους σε περίπτωση ανάγκης.

γ) Διάσωση ανθρώπου που κινδυνεύει στη θάλασσα. Εξετάζεται η ικανότητα των υποψηφίων να αντιδρούν έγκαιρα και σωστά σε περίπτωση πτώσης από το σκάφος ανθρώπου στη θάλασσα και η ικανότητα τους να τοποθετούν σωστά το σκάφος και να περισυλλέγουν το άτομο που
είναι στη θάλασσα και κινδυνεύει.

δ) Τήρηση των Κανονισμών προς Αποφυγή Συγκρούσεων και αναγνώριση φανών και σημάτων.

ε) Χρησιμοποίηση πυξίδας, ναυτικού χάρτη, διπαράλληλου κανόνα, διαβήτη (κουμπάσου).

στ) Κατασκευή των ναυτικών κόμπων «καντιλίτσα», «ψαλιδιά», «σταυρόκομπος».

Β. Επιτυχών στην πρακτική εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος ο οποίος ολοκλήρωσε επιτυχώς όλα τα στάδια της πρακτικής εξέτασης.

Γ. Η πρακτική εξέταση θα διενεργείται υποχρεωτικά με εκπαιδευτικό Τ/Χ σκάφος, ασφαλισμένο κανονικά για την κάλυψη αστικής ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4256/2014 (ΦΕΚ 92Α’/14-04-2014), όπως ισχύει σήμερα. Κατά την πρακτική εξέταση μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να χρησιμοποιηθεί Τ/Χ σκάφος ιδιοκτησίας του υποψηφίου ή που έχει παραχωρηθεί κατά χρήση σε αυτόν από τρίτο πρόσωπο, ασφαλισμένο για την κάλυψη αστικής ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4256/2014 (ΦΕΚ 92Α’/14-04-2014) όπως ισχύει σήμερα, με επέκταση της ασφάλισης, ώστε να καλύπτει και τον εξεταζόμενο.

6. Εφόσον κατά τη διάρκεια των εξετάσεων διαπιστωθεί απόπειρα εξαπάτησης της εξεταστικής επιτροπής από υποψήφιο, πέραν τυχόν άλλων νομικών κυρώσεων, ο υποψήφιος απορρίπτεται.

7. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία των εξετάσεων, η εξεταστική επιτροπή εκδίδει και ανακοινώνει «Δελτίο Αποτελεσμάτων» της εξέτασης, με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων και την ένδειξη «ΕΠΕΤΥΧΕ» ή ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ» και υποβάλλει το Δελτίο αυτό στην 8η Περιφερειακή Διοίκηση του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. για τις περαιτέρω ενέργειες.

8. Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλα τα διαλαμβανόμενα στον Γ.Κ.Λ. αριθμ. 50 (ΦΕΚ1628 Β’/2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Οι εξετάσεις υποψηφίων για την απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχύπλοων σκαφών, διενεργούνται τηρώντας τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις μετέπειτα τροποποιήσεις αυτών.

Κατά τη διενέργεια των θεωρητικών εξετάσεων τηρούνται τα κάτωθι:

– Επίδειξη ισχύοντος πιστοποιητικού εμβολιασμού ή βεβαίωσης νόσησης ή έγχαρτης βεβαίωσης
/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR TEST) έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την εξέταση. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο επιβαρύνει τον/την υπόχρεο/η.

– Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους χώρους.

– Πλήρωση των χώρων διενέργειας εξετάσεων με την κατά το δυνατόν αραιότερη και
ομοιόμορφη κατανομή των εξεταζόμενων.

– Τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων και αποφυγή συγχρωτισμού.

– Σταδιακή και ελεγχόμενη είσοδος και έξοδος των υποψηφίων.

– Αερισμός των χώρων εξέτασης.

– Συχνός καθαρισμός των χεριών και χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος.

Κατά τη διενέργεια των πρακτικών εξετάσεων, τηρούνται τα κάτωθι:

– Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

– Απολύμανση των σημείων του εκπαιδευτικού σκάφους με τα οποία έρχονται σε επαφή οι εμπλεκόμενοι.

– Επίδειξη ισχύοντος πιστοποιητικού εμβολιασμού ή βεβαίωσης νόσησης ή έγχαρτης βεβαίωσης δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR TEST) έως και
σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την εξέταση. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο επιβαρύνει τον/την υπόχρεο/η.

– Τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων.

– Συχνός καθαρισμός των χεριών και χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος.

10. Να αναρτηθεί στο Διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

Ο Διοικητής
Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ.
ΧΑΜΕΤΗΣ Παντελής