Στην Όλυμπο, σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου 2020 και ώρα 13:30 στο Κοινοτικό κατάστημα της Κοινότητας Ολύμπου του Δήμου Καρπάθου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Κοινοτικό Συμβούλιο Ολύμπου ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 15- 08/05/2020 πρόσκληση του Προέδρου  που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/2010. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Ηλίας Β. Παπαηλίας
  2. Γεώργιος Κ. Χατζηπαπάς
  3. Μυροφόρα (Ρούλα) Ι. Χουβαρδά
  4. Βασίλειος Εμμ. Ορφανός

ΑΠΟΝΤΕΣ 

  1. Αντώνιος Ι. Οικονόμου

+ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ΚΕΠ0033 Ολύμπου κα Σοφία Μπαλάσκα- Χαλκιά.

ΘΕΜΑ: Δημόσια έκφραση συλλυπητηρίων για τον πρόωρο θάνατο του συμπατριώτη μας πρώην Υπουργού Υγείας, αείμνηστου καθηγητή Δημήτρη Κρεμαστινού.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ολύμπου κ. Ηλίας Παπαηλίας, εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης της Έκτακτης Συνεδρίασης ανέφερε τα εξής :

Αξιότιμοι κ.κ. Κοινοτικοί Σύμβουλοι,

ως Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ολύμπου του Δήμου Καρπάθου εισηγούμαι στο Κοινοτικό Συμβούλιό μας να εκφράσει δημόσια τα ειλικρινή συλλυπητήριά του για την πρόωρη απώλεια του, εκ Χάλκης καταγωμένου, ομότιμου καθηγητή Καρδιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην Υπουργού Υγείας αείμνηστου Δωδεκανήσιου συμπατριώτη μας Δημήτρη Κρεμαστινού.

Ο Δημήτρης Κρεμαστινός τίμησε την ιατρική επιστήμη, τη Βουλή των Ελλήνων και τη Δωδεκάνησο επί μακρά σειρά ετών με τις ιδέες, με τη δράση και με το ήθος του.

Η Όλυμπος της Καρπάθου και οι Ολυμπίτες ειδικότερα γνώρισαν το προσωπικό του ενδιαφέρον σε σειρά θεμάτων που αφορούσαν τον τόπο μας στα σχεδόν 15 χρόνια που εκπροσώπησε τον Δωδεκανησιακό λαό στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Για όλους αυτούς τους λόγους προτείνω την έκδοση του παρόντος ψηφίσματος και καλώ το σώμα να υπερψηφίσει ομόφωνα το περιεχόμενό του.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ολύμπου του Δήμου Καρπάθου αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα να εκφράσει δημόσια τα συλλυπητήριά του στους οικείους του καθηγητή Δημήτρη Κρεμαστινού και στον πολιτικό φορέα που υπηρέτησε επί μακρόν με αφοσίωση. Το παρόν να δημοσιευτεί στον Δωδεκανησιακό τύπο.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 5/2020

Μετά την σύνταξή του υπογράφεται το πρακτικό αυτό ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος
Ηλίας Β. Παπαηλίας

Τα Μέλη
Γεώργιος Κ. Χατζηπαπάς
Μυροφόρα Ι. Χουβαρδά
Βασίλειος Εμμ.
Ορφανός