Έπειτα  από  επικοινωνία  και  συνεργασία  του  Βουλευτή  Δωδεκανήσου Ιωάννη Παππά  με τον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες  που αντιμετωπίζουν  τα  αθλητικά σωματεία και οι πολιτιστικοί οργανισμοί όλη  αυτή  την  περίοδο , αλλά και την ανάγκη κάλυψης  σημαντικών  εξόδων τους, όπως είναι  τα έξοδα  μετακινήσεων,  ο υπουργός  προχώρησε  στη παράταση της  τροπολογίας  που  είχε καταθέσει  πέρυσι ο κ. Παππάς  με  συνυπογράφοντες βουλευτές  άλλων νομών, για την επιχορήγηση των αθλητικών σωματείων από τους ΟΤΑ.


ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ν.Δ.

Συγκεκριμένα στη διάταξη για την παράταση προβλέπεται ότι:

Χρηματικές επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωματεία από Ο.Τ.Α. α’ βαθμού — Τροποποίηση υποπερ. νΙ) περ. Α’ παρ. 1 άρθρου 202 ν. 3463/2006 Στο τρίτο εδάφιο της υποπερ. νΙ) της περ. Α’ της Παρ. Ι του άρθρου 202 του Κώδικα δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α’ 114)] αντικαθίστανται οι λέξεις «30.62022» από τις λέξεις «31.3.2023» και η περ. Α’ της παρ. Ι του άρθρου 202 διαμορφώνεται ως εξής:

«Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων:

Ι. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των εκκλησιαστικών, καθώς και σε πολιτιστικούς συλλόγους και αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες και που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου,

ΙΙ. σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα,

ΙΙΙ. σε συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πανελλήνια δράση, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την παροχή βοήθειας και υποστήριξης κάθε μορφής, σε παιδιά που είναι, ιδίως, θύματα εξάρτησης, κακοποίησης, παραμέλησης, οικονομικής εκμετάλλευσης και παράνομης διακίνησης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Πρόσθετη προϋπόθεση για την επιχορήγηση αυτήν αποτελεί η κατάρτιση σχετικού προγράμματος δράσης του συλλόγου, για τον αντίστοιχο Δήμο και η έγκρισή του από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στον οικείο Δήμο για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων,

ν. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, περιλαμβανομένων και των σχολικών επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν.

  1. vi. σε αθλητικά σωματεία για την προαγωγή του οικείου αθλήματος, καθώς και για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, που εδρεύουν στην περιοχή τους και συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων. Από τις διατάξεις του προηγούμενου εδάφιου, εξαιρούνται οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες. Η παρούσα ισχύει έως τις 31.3.2023.

vii. σε φιλοζωικά σωματεία ή φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύουν στον οικείο δήμο και είναι εγγεγραμμένα στο Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροψιάς (ΕΜΖΣ), που τηρείται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόσθετη προϋπόθεση για την επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτιση σχετικού προγράμματος δράσης του σωματείου ή της οργάνωσης, για τον αντίστοιχο δήμο και η έγκρισή του από την πενταμελή Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων του οικείου δήμου.

Με τις ίδιες προϋποθέσεις τα ανωτέρω σωματεία και οργανώσεις μπορούν να λαμβάνουν επιχορήγηση και από την οικεία περιφέρεια, εφόσον δραστηριοποιούνται εντός των ορίων της.»

Ο κ. Παππάς ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον υπουργό  για την συνεργασία τους και την αρωγή του στις ανάγκες των αθλητικών σωματείων του νομού μας.