Όλυμπος Καρπάθου, 10/7/2018

Η 1η ενδιάμεση συνάντηση (Interim meeting) παρακολούθησης του Έργου RECONNECT: «Περιφερειακή συνεργασία για τη διακρατική αειφόρο ανάπτυξη οικοσυστημάτων» υλοποιήθηκε το τριήμερο 12-14 Ιουνίου 2018 στην Κύπρο (Λάρνακα). Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κύπρου, φιλοξένησαν τη διοργάνωση και συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των 6 από τους συνολικά 7 εταίρους του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων: του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου, του Διεθνούς Κέντρου Έρευνας για το Περιβάλλον και την Οικονομία, του Ινστιτούτου Βιοποικιλότητας και Έρευνας Οικοσυστημάτων και οι 2 Κύπριοι εταίροι που ανέλαβαν τη διοργάνωση.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η πρόοδος του Έργου σε σχέση με κάθε επιμέρους πακέτο εργασίας του Προγράμματος τα οποία περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Συντονισμός και Διαχείριση του Έργου, Επικοινωνία και Διάχυση αποτελεσμάτων, Χαρτογράφηση πεδίου και Αξιολόγηση των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (ΘΠΠ), Ανάπτυξη Εργαλείου για την αποτελεσματικότερη Διαχείριση των ΘΠΠ και Διαδικτυακών Εφαρμογών για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού και Δράσεις εμπλοκής των πολιτών σε θέματα παρακολούθησης του περιβάλλοντος.

Η Ομάδα Έργου του RECONNECT κατά τη διάρκεια της 1ης συνεδρίας

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να αποσαφηνίσουν αρκετές λεπτομέρειες και να προγραμματίσουν ενέργειες που σχετίζονται τόσο με την εφαρμογή του Επικοινωνιακού Σχεδίου του Προγράμματος (διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, δημοσίευση ενημερωτικών δελτίων, κλπ.), όσο και με τις τεχνικές προδιαγραφές όλων των επιμέρους παραδοτέων του Έργου. Υπενθυμίζουμε ότι σκοπός του Έργου RECONNECT είναι η υλοποίηση έρευνας πεδίου με την οποία θα συγκεντρωθούν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των θαλάσσιων ενδιαιτημάτων, καθώς και τις ουσιαστικές μεταβλητές της θαλάσσιας βιοποικιλότητας των 4 πιλοτικών περιοχών μελέτης: Κάρπαθος (Ελλάδα), Κάβο Γκρέκο (Κύπρος), Gradina-Zlatna Ribka (Βουλγαρία), και Ksamil Bay and islands – Stillo Cape – Togo Island (Αλβανία). Η επεξεργασία των στοιχείων που θα συλλεχθούν κατά την έρευνα πεδίου θα δώσουν στους ερευνητές τη δυνατότητα να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα ως προς τα βέλτιστα μέτρα διαχείρισης των ευαίσθητων θαλάσσιων οικοσυστημάτων και θα συμβάλει στην δημιουργία ενός εγχειριδίου για την αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη διαχείριση τους.

Σημαντικό στοιχείο καινοτομίας του Έργου RECONNECT είναι η εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών όχι μόνο μέσω της αξιολόγησης των υπηρεσιών που προσφέρουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα με τη χρήση ερωτηματολογίων, αλλά και μέσω της συμβολής τους στη συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση της ποιότητας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Για το σκοπό αυτό, οι εταίροι του Έργου έχουν προγραμματίσει την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε ενδιαφερόμενους φορείς (π.χ. δύτες, κολυμβητές), αλλά και τη δημιουργία μιας καινοτόμου εφαρμογής σε κινητά μέσω της οποίας θα είναι σε θέση να αποστέλλουν τις πληροφορίες που θα συλλέγουν στους αρμόδιους Φορείς Διαχείρισης των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών.

Η Συντονίστρια του Έργου κα Χριστίνα Παυλούδη παρουσιάζει τις βασικές αρχές χαρτογράφησης των παράκτιων οικοσυστημάτων

Η έρευνα θα εστιάσει σε είδη προτεραιότητας όπως για παράδειγμα τα λιβάδια Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica) και τις πίνες (Pinna nobilis), αλλά και άλλα πολύτιμα θαλάσσια είδη, δεδομένου ότι ο στόχος του Έργου είναι αφενός να αναδείξει τις υπηρεσίες που αυτά μας προσφέρουν και αφετέρου να συμβάλει στην διατήρηση και προστασία τους με τη βοήθεια και της τοπικής κοινωνίας.

Ο επικεφαλής εταίρος του προγράμματος RECONNECT είναι το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (Ι.ΘΑ.Β.Β.ΥΚ.) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος διακρατικής συνεργασίας της ΕΕ για την περιοχή Βαλκανικής-Μεσογείου INTERREG Balkan-Med 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης) και τους εθνικούς πόρους των συμμετεχόντων κρατών.

Υπενθυμίζουμε ότι με το Νόμο 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ20/Β/20-2-2018), ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής Καρπάθου- Σαρίας μετονομάστηκε σε Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου αναλαμβάνοντας πλέον την προστασία και διαχείριση συνολικά 29 προστατευόμενων περιοχών που εντάσσονται στο Δίκτυο NATURA 2000 εκ των οποίων:

  • 16 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της άγριας ορνιθοπανίδας (Οδηγία 2009/147/ΕΚ)
  • 8 Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ)
  • 3 περιοχές που αποτελούν ταυτόχρονα Ζώνες Ειδικής Διατήρησης και Ειδικής Προστασίας
  • Και 2 προτεινόμενους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (πΤΚΣ)[1]

Τα λιβάδια Ποσειδωνίας (Posidonion oceanicae), αποτελούν οικότοπο προτεραιότητας (με κωδ. 1120) και εντοπίζονται σε 11 από τις συνολικά 29 ΠΠ της νέας περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης ΠΠ Δωδεκανήσου. Εντάσσονται δε στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων. Ως εκ τούτου, με τη συμμετοχή του ΦΔΠΠΔ ως εταίρου στο Έργο RECONNECT και τη συνεργασία του με ερευνητικούς φορείς όπως το (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). επιδιώκεται η απόκτηση τεχνογνωσίας και η αποτελεσματικότερη διαχείριση αυτών των ευαίσθητων παράκτιων οικοσυστημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα RECONNECT μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος https://reconnect.hcmr.gr/ και τις ακόλουθες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης:

https://www.facebook.com/BalkanMedReconnect/

https://twitter.com/reconnect_bmp

https://www.linkedin.com/company/balkanmed-reconnect/

https://www.researchgate.net/project/Regional-cooperation-for-the-transnational-ecosystem-sustainable-development-RECONNECT

[1] η περιοχή ΚΑΣΟΣ ΚΑΙ ΚΑΣΟΝΗΣΙΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ (GR4210001) και η ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΑΣ ΠΑΤΜΟΥ (GR4210033)