Ειδική διοικητική προσφυγή της Σοφίας Πολυχρονίου του Μιχαήλ, κατά της υπ’ αριθ. 193/14-02-2022 (ΑΔΑ:ΨΠ0ΨΩΕ0-Γ6Ι) απόφασης του Δημάρχου Καρπάθου.

ΑΠΟΦAΣΗ

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: των άρθρων 214, 227, 231 και 238 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07-06- 2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 108, 118, 123 και 131 του ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α΄/19-07- 2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις” και ισχύουν,  των άρθρων 28 και 28Α “Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης” παρ. 1 του ν. 4325/2015 (Φ.Ε.Κ. 47/Α΄/11-05-2015) “Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις”, των άρθρων 72 “Τοποθέτηση-Μετακίνηση”, 87 “Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων” και 89 “Διαδικασία Επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων” του ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28-06-2007) “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” όπως ισχύουν και 2 του άρθρου 24 του π.δ. 143/2010 (Φ.Ε.Κ. 236/Α΄/27-12-2010) “Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου”, όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αρ. 78161/31-12-2018 (Φ.Ε.Κ. 783/Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Α. Δ. Αιγαίου.

3. Την υπ’ αρ. οικ. 26181/26-06-2020 (ΑΔΑ:ΨΜ3ΕΟΡ1Ι-69Ρ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

4. Την υπ’ αρ. 145 (αρ. πρωτ. 14001/02-03-2022 (ΑΔΑ:ΨΟ5Ω46ΜΤΛ6-Μ4Ν) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: “Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 87-89 του ΚΚΔΚΥ, όπως ισχύουν”. 5. Την από 22.02.2022 ειδική διοικητική προσφυγή της Σοφίας Πολυχρονίου του Μιχαήλ κατά της υπ’ αρ. 193/14.02.2022 (ΑΔΑ:ΨΠ0ΨΩΕ0-Γ6Ι) απόφασης του Δημάρχου Καρπάθου, που περιήλθε στην υπηρεσία μας στις 22-02-2022 και έλαβε αρ. πρωτ. 7596/22-02-2022. 6. Τα υπ’ αρ. 2183/30.03.2022, 2184/30-03-2022 και 2664/13-04-2022 απαντητικά έγγραφα του Δήμου Καρπάθου, κατόπιν του υπ’ αρ. 9483/03-03-2022 εγγράφου μας, με το οποίο ζητήθηκαν οι απόψεις του και 7. το φάκελο της υπόθεσης.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 214 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 108 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» και ισχύει :

«1. Το κράτος ασκεί στους Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα αυτών εποπτεία, που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους ούτε να υπεισέρχεται σε κρίσεις για τη σκοπιμότητα της δράσης τους ή να θίγει τη διοικητική και οικονομική τους αυτοτέλεια. Ειδικότερα η κρατική εποπτεία των Ο.Τ.Α. συνίσταται: (α) σε έλεγχο των πράξεων (έλεγχος νομιμότητας) και (β) σε έλεγχο των προσώπων (πειθαρχικός έλεγχος των αιρετών)». Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του ως άνω νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 118 («Ειδική διοικητική προσφυγή-Αιτήσεις θεραπείας») του ανωτέρω νόμου 4555/2018 και ισχύει:

«1.Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ’ αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών[…]

5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της 3 προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.». Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 231 του ως άνω νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 123 («Υποχρέωση συμμόρφωσης») του ιδίου νόμου 4555/2018 και ισχύει:

«1. Τα συλλογικά και μονομελή όργανα των δήμων και των περιφερειών, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και οι σύνδεσμοι αυτών έχουν υποχρέωση συμμόρφωσης χωρίς καθυστέρηση προς τις αποφάσεις του Επόπτη Ο.Τ.Α. που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 225 έως 228.

2.Την υποχρέωση της παραγράφου 1 έχει και το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. 3. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων των παραγράφων 1 και 2 συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος, η οποία ελέγχεται πειθαρχικά κατά τις οικείες διατάξεις που διέπουν τους αιρετούς και το προσωπικό των ανωτέρω νομικών προσώπων.»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238 του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 131 («Εποπτεία των Ο.Τ.Α. μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. – Μετάταξη στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α. προσωπικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων – Έναρξη λειτουργίας ΑΥΕ Ο.Τ.Α.») παρ. 1 και 6 του ιδίου νόμου 4555/2018:

«1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων, κατά τα άρθρα 225 έως 227, ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114), οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996, Α΄ 21), που βρίσκονται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης […].

6. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 227». Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 («Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης») παρ. 1 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»:

«1. Καταργείται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνιστάται θέση προϊσταμένου, που φέρει τον τίτλο «Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης». […] Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας νοείται, από το διορισμό του, ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α’) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»:

«Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ η εποπτεία του Κράτους επί των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 214 του ν. 3852/2010, ασκείται από το Τμήμα Προσωπικού και τα Τμήματα Διοικητικού – Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

Επειδή, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 26181/26-06-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Ν. Δωδεκανήσου της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ασκεί την αρμοδιότητα ελέγχου προσφυγών κατά αποφάσεων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού του Ν. Δωδεκανήσου που αφορούν ζητήματα αρμοδιότητάς του, έως την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας

Επειδή, η απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου εκδίδεται εντός της προθεσμίας δύο (2) μηνών του άρθρου 227 παρ. 1 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 118 παρ. 5 του ν. 4555/2018. Επειδή, με την ως άνω ειδική διοικητική προσφυγή ζητείται η ακύρωση της υπ’ αρ. 193/14-02-2022 απόφασης του Δημάρχου Καρπάθου, με την οποία η προσφεύγουσα, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Καρπάθου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, μετακινήθηκε από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου και ορίστηκε Προϊσταμένη του παραπάνω Τμήματος. Επειδή, σε περίπτωση υποβολής προσφυγής ο έλεγχος του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης αφορά καταρχήν το παραδεκτό αυτής και στη συνέχεια το βάσιμο. Εφόσον κριθεί ότι η προσφυγή είναι παραδεκτή, τότε ελέγχεται το βάσιμο αυτής, διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επειδή, προϋποθέσεις του παραδεκτού της προσφυγής είναι: (i) το έννομο συμφέρον του προσφεύγοντος, (ii) η προθεσμία, και (iii) η φύση της προσβαλλόμενης πράξης.

Επειδή, κατά πάγια νομολογία του ΣτΕ (ΣτΕ 1002/2007), το έννομο συμφέρον πρέπει να είναι άμεσο, προσωπικό και ενεστώς, να υπάρχει δε στο πρόσωπο του προσφεύγοντα κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης, κατά την άσκηση του ενδίκου μέσου και κατά τη συζήτηση της υπόθεσης.

Για την ύπαρξη του έννομου συμφέροντος, κατά τα ανωτέρω, δεν αρκεί το γενικό ενδιαφέρον κάθε πολίτη, αλλά απαιτείται ιδιαίτερο και άμεσο έννομο συμφέρον η ύπαρξη του οποίου κρίνεται, όταν η πράξη ή η απόφαση δεν απευθύνεται ευθέως προς τον προσφεύγοντα, μόνον εφόσον δημιουργεί γι’ αυτόν συγκεκριμένες έννομες συνέπειες από το σύνδεσμο που υπάρχει μεταξύ των εννόμων αποτελεσμάτων, τα οποία επέρχονται από την προσβαλλόμενη διοικητική πράξη και το περιεχόμενο μιας συγκεκριμένης νομικής κατάστασης ή ιδιότητας στην οποία βρίσκεται ή την οποία έχει και επικαλείται ο αιτών-προσφεύγων (ΣτΕ 2717/2007, Ολ. ΣτΕ 971/1998, Ολ. ΣτΕ 2856/1985, Ολ. ΣτΕ 2855/1985). Κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και προκειμένου το έννομο συμφέρον να είναι προσωπικό, μεταξύ της προσβαλλόμενης πράξης και του προσφεύγοντος πρέπει να υπάρχει ειδική σχέση, η οποία θίγεται κατά τρόπο βλαπτικό είτε από την προσβαλλόμενη πράξη είτε από την παράλειψη από οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια, δηλαδή τούτο να συνδέεται άμεσα με την βλάβη που υφίσταται ο αιτών (ΣτΕ 2998/1998, 2305/1995). Περαιτέρω, το έννομο συμφέρον πρέπει να είναι άμεσο, δηλαδή τη βλάβη από την προσβαλλόμενη πράξη να υφίσταται προσωπικώς ο ίδιος ο αιτώνπροσφεύγων και όχι άλλο πρόσωπο με το οποίο ο αιτών συνδέεται ή συνδεόταν με ορισμένη σχέση (ΣτΕ 605/2008).

Τέλος, πρέπει να είναι ενεστώς, δηλαδή η βλάβη να υφίσταται τόσο κατά το χρόνο της έκδοσης της πράξης ή της συντέλεσης της παράλειψης, όσο και κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης ακύρωσης (ΣτΕ 4045/1996). Συμφέρον μέλλον ή ενδεχόμενο (ΣτΕ 2449/1980) και αόριστο ή απλώς προσδοκώμενο ή παρελθόν καθιστά την προσφυγή απαράδεκτη. Επειδή, εν προκειμένω η προσφεύγουσα έχει προφανές έννομο συμφέρον προσβολής της ανωτέρω αναφερόμενης απόφασης, καθώς, μετακινούμενη διαδοχικώς σε οργανικές μονάδες κατώτερου επιπέδου από τη θέση ευθύνης που κατείχε κατόπιν επιλογής της από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, με την προσβαλλόμενη μετακινήθηκε εκ νέου ομοίως σε οργανική μονάδα κατώτερου επιπέδου. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 του ν. 3852/2010, ως έναρξη της δεκαπενθήμερης προθεσμίας για την υποβολή ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον εν προκειμένω του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης τίθεται η επομένη από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή την κοινοποίησή της ή 5 αφότου έλαβε γνώση αυτής, ενώ ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής.

Επειδή η ανωτέρω προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε στις 14-02-2022 με αριθμό πρωτοκόλλου του Δήμου Καρπάθου 1013/14-02-2022, η δε εξεταζόμενη προσφυγή υποβλήθηκε και πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία μας στις 22 Φεβρουαρίου 2022 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 7596/22-02-2022, συνεπώς έχει κατατεθεί εμπροθέσμως.

Επειδή, στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας κατά τις διατάξεις του άρθρου 227 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, υπόκεινται οι εκτελεστές διοικητικές πράξεις των μονομελών και συλλογικών οργάνων των ο.τ.α., οι οποίες επιφέρουν αυτοτελώς έννομα αποτελέσματα. Επειδή, απαραίτητο στοιχείο της προϋπόθεσης του παραδεκτού, σχετικό με τη φύση της πράξης ως διοικητικής, είναι η άσκηση δημόσιας εξουσίας με την πράξη, δηλαδή, η θέσπιση κανόνα δικαίου ατομικού (με την ατομική πράξη) ή απρόσωπου (με την κανονιστική πράξη), με μόνη τη βούληση του διοικητικού οργάνου, που διατυπώνεται στην πράξη, και συνακόλουθα, η εκτελεστότητα της πράξης.

Συνεπώς, η εκτελεστότητα της διοικητικής πράξης συνίσταται στο ότι η συμπεριφορά που καθορίζει και γενικότερα η ρύθμιση που θεσπίζει είναι υποχρεωτική από την έκδοσή της χωρίς άλλο, δηλαδή χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή προηγούμενη δικαστική κρίση.

Το χαρακτηριστικό αυτό της διοικητικής πράξης είναι συνέπεια του ότι με αυτή θεσπίζεται μονομερώς ένας κανόνας δικαίου.

Η εκτελεστότητα των διοικητικών πράξεων εξασφαλίζεται συνήθως με ένα σύστημα κυρώσεων που μπορεί να είναι πειθαρχικές, ποινικές, διοικητικές και αστικές.

Συνέπεια δε της εκτελεστότητας των διοικητικών πράξεων είναι η δυνατότητα άσκησης διοικητικού καταναγκασμού (ΣτΕ 1717/1988, Ε. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2001, σελ. 492 επ.), ήτοι η αρμοδιότητα των διοικητικών οργάνων όπως, σε περίπτωση άρνησης του διοικουμένου να συμμορφωθεί προς τη ρύθμιση που επιβάλλει η διοικητική πράξη, προβούν με υλικές ενέργειες στον δια της βίας εξαναγκασμό αυτού να συμμορφωθεί στη ρύθμιση και να αρθεί η τυχόν πραγματική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί συνεπεία της συμπεριφοράς του διοικουμένου εκτός των κανόνων που θέτει η διοικητική πράξη.

Συνεπώς, δεν προσβάλλονται παραδεκτά πράξεις των διοικητικών οργάνων που στερούνται εκτελεστότητας, επειδή δεν θεσπίζουν κανόνα δικαίου, όπως:

α) πράξεις που υπόκεινται σε έγκριση,

β) ενέργειες εσωτερικές σχετικές με την εσωτερική λειτουργία των υπηρεσιών της Διοίκησης, όπως διαβιβαστικά έγγραφα ή έγγραφα που παρέχουν απλές οδηγίες προς τις υφιστάμενες αρχές ή συστάσεις ή υποδείξεις,

γ) απλές γνώμες,

δ) πληροφοριακά προς τον διοικούμενο έγγραφα, ε) πράξεις που εκδόθηκαν χωρίς νόμιμο έρεισμα,

στ) προπαρασκευαστικές πράξεις που προηγούνται από την έκδοση μιας διοικητικής πράξης και είναι σχετικές με την έκδοση της, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι απλές ή σύμφωνες γνωμοδοτήσεις και οι προτάσεις των γνωμοδοτικών οργάνων,

ζ) πράξεις εκτέλεσης,

η) βεβαιωτικές πράξεις και θ) πράξεις που έχουν ενσωματωθεί σε μεταγενέστερη διοικητική πράξη και οι οποίες αν και ήταν εκτελεστές έχασαν την αυτοτέλεια τους και τον εκτελεστό τους χαρακτήρα, λόγω της ενσωμάτωσης στην τελικής πράξη (Ε. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, ΑθήναΚομοτηνή, 2001, σελ. 498 επ.).

Επειδή, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, προκειμένου ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να προβεί σε ακύρωση πράξεων συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Ο.Τ.Α., θα πρέπει αυτές να έχουν εκτελεστό χαρακτήρα, δηλαδή να θεσπίζουν κανόνα δικαίου.

Επειδή η προσβαλλόμενη απόφαση έχει εκτελεστό χαρακτήρα. 6 Επειδή, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, η εξεταζόμενη προσφυγή έχει κατατεθεί παραδεκτώς, συνεπώς γίνεται τυπικώς δεκτή και εξετάζεται η βασιμότητα της.

Επειδή, για την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης του Δημάρχου Καρπάθου, η προσφεύγουσα προβάλλει ως λόγο ότι, ενώ με την υπ’ αρ. 28/17-01-2014 απόφαση Δημάρχου τοποθετήθηκε ως Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, κατόπιν επιλογής της από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού ΟΤΑ α΄ βαθμού ν. Δωδεκανήσου, με την υπ’ αρ. 193/14-02-2022 όμοια μετακινήθηκε σε κατώτερου επιπέδου οργανική μονάδα και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, όπου και ορίσθηκε Προϊσταμένη, χωρίς να έχει προηγηθεί απόφαση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου που να την απαλλάσσει από τα καθήκοντα της.

Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της προσφυγής, με την υπ’ αρ. 28/17-01-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΨΒΩΕ0-ΕΔΦ) απόφαση του Δημάρχου Καρπάθου, η προσφεύγουσα τοποθετήθηκε Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 10/13-12-3013 Πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού ΟΤΑ α΄ βαθμού ν. Δωδεκανήσου.

Ακολούθως, με το υπ’ αρ. πρωτ. 4378/30- 06-2020 η προσφεύγουσα υπέβαλλε παραίτηση από την ως θέση ευθύνης, την οποία (παραίτηση) ο Δήμαρχος Καρπάθου έκανε αποδεκτή με το υπ’ αρ. πρωτ. 6179/21-08-2020 έγγραφο του.

Στη συνέχεια η προσφεύγουσα με το υπ’ αρ. πρωτ. ΕΜΠ 38/25-08-2020 ανακάλεσε την εν λόγω παραίτηση της.

Ακολούθως, με τις κάτωθι αναφερόμενες αποφάσεις Δημάρχου μετακινήθηκε διαδοχικώς σε οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος του Δήμου και συγκεκριμένα: στο Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας (υπ’ αρ. 718/25-08-2020), στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, όπου ορίσθηκε Προϊσταμένη αυτού (υπ’ αρ. 764/04-09-2020), στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών (υπ’ αρ. 1162/202/08-12-2021) και τελικά στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, όπου ομοίως ορίσθηκε Προϊσταμένη αυτού με την προσβαλλόμενη υπ’ αρ. 193/14-02-2022 (ΑΔΑ:ΨΠ0ΨΩΕ0-Γ6Ι).

Επειδή, οι διατάξεις του άρθρου 58 “Αρμοδιότητες του Δημάρχου” παρ. 1 εδ. δ του ν. 3852/2010 ορίζουν ότι:

“1. Ο δήμαρχος[…] δ) Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του δήμου. Ως προϊστάμενος όλου του προσωπικού του δήμου εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για […], τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές […]”.

Επειδή, στις διατάξεις του άρθρου 72 “Τοποθέτηση-Μετακίνηση” παρ. 3 και 4 του ν. 3584/2007, ορίζεται ότι:

“3. Μετακίνηση υπαλλήλου από μία οργανική μονάδα σε άλλη του ιδίου Ο.Τ.Α. πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου.

4. Μετακίνηση προϊσταμένου οργανικής μονάδας γίνεται, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος, μόνο σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας αντίστοιχου επιπέδου”. Επειδή, στις διατάξεις του άρθρου 89 “Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων” παρ. 7 και 8 του ως άνω αναφερόμενου νόμου όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 46 παρ. δ του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α’) “Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις” ορίζεται ότι: “[…].7. Όσοι επιλέγονται από […] και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια τοποθετούνται Προϊστάμενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες για θητεία τριών (3) ετών με απόφαση του οικείου οργάνου, […] Οι Προϊστάμενοι των οποίων η θητεία έχει λήξει εξακολουθούν και ασκούν τα καθήκοντα τους ως την επανατοποθέτησή τους ως Προϊσταμένων ή την τοποθέτηση νέου Προϊσταμένου. 8. […] Ο Προϊστάμενος μπορεί, επίσης, να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του με αίτησή του, ύστερα από απόφαση …………………….. του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, το οποίο συνεκτιμά τις υπηρεσιακές ανάγκες”.

7 Επειδή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις γενικές επισημάνσεις της υπ’ αριθ. 145 (αριθ. πρωτ. 14001/02.03.2022, ΑΔΑ:ΨΟ5Ω46ΜΤΛ6-Μ4Ν) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με το “Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 87-89 του ΚΚΔΚΥ, όπως ισχύουν”, οι προϊστάμενοι των οποίων η θητεία έχει λήξει εξακολουθούν και ασκούν τα καθήκοντά τους ως την επανατοποθέτησή τους ως προϊσταμένων ή την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου. Επειδή η τριετής (3) θητεία της προσφεύγουσας, ως Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπάθου, έχει λήξει. Ωστόσο, σύμφωνα με την ως άνω αναφερόμενη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προκύπτει ότι δεν έχει ολοκληρωθεί στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ στους οποίους περιλαμβάνεται ο Δήμος Καρπάθου, η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης. Επειδή, με την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΜΠ 38/25-08-2020 έγγραφη δήλωση βούλησής της προς το Δήμαρχο Καρπάθου, που κοινοποιήθηκε στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού ΟΤΑ α΄ βαθμού ν. Δωδεκανήσου, η προσφεύγουσα ανακάλεσε την υπ’ αρ. πρωτ. 4378/30-06-2020 παραίτηση της από τη θέση ευθύνης που κατείχε ως Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Επειδή, το ανωτέρω συλλογικό όργανο δεν έχει αποφανθεί επί της ως άνω ανάκλησης της παραίτησης της προσφεύγουσας, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ. 8/22-12-2021 Πρακτικό του και ως εκ τούτου, η εν λόγω δεν έχει απαλλαγεί νομίμως από τα καθήκοντά της ως Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Επειδή, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, η προσφεύγουσα μετακινήθηκε σε οργανική μονάδα επιπέδου Τμήματος οριζόμενη παράλληλα ως Προϊσταμένη αυτού, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 89 του ν. 3584/2007 (ΚΚΔΚΥ), αφενός επειδή, σύμφωνα με τις οποίες “Οι Προϊστάμενοι των οποίων η θητεία έχει λήξει εξακολουθούν και ασκούν τα καθήκοντα τους ως την επανατοποθέτησή τους ως Προϊσταμένων ή την τοποθέτηση νέου Προϊσταμένου”, αφετέρου δε, επειδή η προσφεύγουσα δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά της κατόπιν απόφασης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Ως εκ τούτου, η προσφυγή της πρέπει να γίνει δεκτή ως νόμω βάσιμη και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη υπ’ αρ. 193/2022 απόφαση Δημάρχου Καρπάθου, κατά το μέρος που αφορά στη μετακίνηση της προσφεύγουσας στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου και στον ορισμό της ως Προϊσταμένης αυτού. Για τους λόγους αυτούς:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Αποδεχόμαστε ως νόμω βάσιμη την από 22.02.2022 (αρ. πρωτ. 7596/22.02.2022) ειδική διοικητική προσφυγή της Σοφίας Πολυχρονίου του Μιχαήλ και ακυρώνουμε την υπ’ αρ. 193/14-02-2022 (ΑΔΑ:ΨΠ0ΨΩΕ0-Γ6Ι) απόφαση του Δημάρχου Καρπάθου, κατά το μέρος που αφορά στη μετακίνηση της εν λόγω στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου και στον ορισμό της ως Προϊσταμένης αυτού. Κατά της απόφασης αυτής και εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006, 8 που εδρεύει στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στη Ρόδο (Πλ. Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 238 παρ. 1 του ν. 3852/2010 και 151 του ν. 3463/2006.

Προς: κ. Σοφία Πολυχρονίου 85 700 – Κάρπαθος (ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ)

Κοινοποίηση Δήμο Καρπάθου

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Α.Δ.Α.

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ