Το φράγμα Σχοινά, έστω με αργούς ρυθμούς, ευρίσκεται κοντά στο τέλος και ένα αίτημα των Καρπαθίων για πολλά χρόνια θα το δουν να πραγματοποιείται.

Όμως για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε είτε για άρδευση, είτε πολύ περισσότερο, για ύδρευση θα περάσει αρκετό διάστημα, πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζουμε..

Ενδιάμεσα, την έλλειψη του νερού, ιδιάιτερα τους καλοκαιρινούς μήνες προσπαθούμε να το διαχειριστούμε με συχνές διακοπές, με δεξαμενές ή με το άνοιγμα νέων γεωτρήσεων με αμφίβολα αποτελέσματα για την ποσότητα και ποιότητα του νερού που πολλές φορές στερεύουν τις παλιές γεωτρήσεις.

Υπάρχουν αντιπαραθέσεις μεταξύ των δημοτών κάθε φορά που συζητούμε για νέα γεώτρηση και τούτο γιατί έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να στερέψουν πηγές και τρεχούμενα νερά και συνεπώς δεν λύνουν το πρόβλημα της έλλειψης του νερού. Οι παρεμβάσεις αυτές δεν λύνουν το πρόβλημα των νερών που πηγαίνουν στη θάλασσα, τις διαρροές, τις παράνομες συνδέσεις, τις παραβιάσεις των ρολογιών με αποτέλεσμα να πλήτττεται η αξιοπιστία της δημοτικής αρχής για δίκαιες διανομές και ακριβείς μετρήσεις.

Την οριστική λύση στο υδρευτικό πρόβλημα της Καρπάθου θα το λύσει η συνένωση των δικτύων ύδρευσης της Κάτω Καρπάθου.

Οι όποιες ενστάσεις για το μέτρο αυτό,θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με σοβαρότητα, διάλογο και αποφασιστηκότητα. Δεν είναι δυνατόν, ευρισκόμενοι στο εικοστό πρώτο αιώνα, να υπάρχει η αντίληψη ότι νερά που τρέχουν και αντλούνται σε συγκεκριμμένες περιοχές ανήκουν αποκλειστικά στις περιοχές αυτές ή ακόμη περισσότερο ότι τρεχούμενα νερά ή πηγάδια είναι ιδιόκτητα για αποκλειστική χρήση του ιδιοκτήτη!….

Πηγάδια. Φωτό: Christoph Reichelt

Η συνένωση των δικτύων ύδρευσης θα έχει ως αποτέλεσμα :

  1. Tην ορθολογική διαχείρηση του συνόλου των υδάτινων πόρων.
  2. Την σύλληψη της σπατάλης που θα ελέγξει τα νερά που πηγαίνουν στη θάλασσα.
  3. Την ευέλικτη συμπεριφορά στις ελλείψεις νερού με αποτέλεσμα το πρόβλημα να λύνεται εν τη γενέσει του.
  4. Θα εντοπίσει τις διαρροές και τις παράνομες συνδέσεις με αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων του Δήμου και αποκατάσταση της δικαιοσύνης προς τους δημότες.
  5. Θα υπάρξει υδρανάπαυση των έγκατων της Καρπαθιακής Γης από την αδρανοποίηση των γεωτρήσεων οι οποίες θα προσφέρουν πόσιμο νερό με την ελεγχόμενη σωστή άντλησή τους.

Μια πρώτη εφαρμογή της πρότασης μπορεί να είναι η συνένωση των δικτύων ύδρευσης του Απερίου, Βωλάδας και Όθους.

Σε βάθος χρόνου η συνένωση των λοιπών Κοινοτήτων θα αποδείξει την επάρκεια του υπάρχοντος νερού και να καταστήσει δυνατόν τουλάχιστον τους χειμερινούς μήνες, την προμήθεια πόσιμου νερού στα σπίτια της μείζονος περιοχής της πρωτεύουσας του νησιού  όπου ζουν και δραστηριοποιείται το 75% του μόνιμου πληθυσμού.

Το έργο μπορεί να χρηματοδοτηθεί από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή με δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όπου η απόσβεση θα προκύψει από τα αυξημένα έσοδα.

Κατά τα λοιπά, αναζητείται  ανάληψη ρίσκου και πρωτοβουλιών για μια Κάρπαθο που προσφέρει στους πολίτες της την ευημερία και την καθιστά ελκυστική για μόνιμη διαμονή και δίκαιη ανάπτυξη.

Γ. Α. Μανωλάκης
Οικονομολόγος