Σε λίγες ημέρες θα αναλάβει την διοίκηση του Δήμου το νέο Δημοτικό Συμβούλιο και ο εκλεγμένος Δήμαρχος Γιαννης Νισύριος.  Η σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου, τις αποφάσεις του οποίου είναι υποχρεωμένος να υλοποιεί ο Δήμαρχος, επιβάλλει εκ των πραγμάτων   την διαβούλευση και την συναίνεση τουλάχιστον στα σημαντικά θέματα και προβλήματα αρμοδιότητας του Δήμου.

Mε το νόμο 4623/19 προβλέπεται η δυνατότητα σύμπραξης δημοτικών παρατάξεων με την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου οποτεδήποτε ακόμη και πριν την συγκρότηση σε σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου και η δημιουργία μιας ενιαίας δημοτικής παράταξης εφόσον για την σύμπραξη συμφωνεί η απόλυτη των μελών της  κάθε παράταξης.

Πάγια θέση μας είναι ότι τα προβλήματα του νησιού μας είναι κοινά και κοινή θα πρέπει να είναι και η προσπάθεια για την επίλυσή τους. Αν λοιπόν οι εκλεγέντες δημοτικοί σύμβουλοι έχουν σαν στόχο τους το συμφέρον του νησιού και όχι την ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών τους δίνεται η δυνατότητα να το αποδείξουν συμπράττοντας με την παράταξη του δημάρχου βάσει μιας έγγραφης προγραμματικής συμφωνίας και όχι με μοίρασμα αξιωμάτων και θέσεων.

Πηγάδια Κάρπαθος. Φωτό: Δημήτρης Σπανός

Από το νόμο προβλέπεται ακόμη ότι θα πρέπει με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να συγκροτηθεί μέχρι τον Νοέμβρη «δημοτική επιτροπή διαβούλευσης» (Δ.Ε.Δ.), ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.  

H Δ.Ε.Δ. θα αποτελείται από 25-50 εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας και 8-16 δημότες που θα ορισθούν με κλήρωση από ειδικό κατάλογο στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης του δήμου.  

Η επιτροπή γνωμοδοτεί σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος.  

 Συνεδριάζει υποχρεωτικά πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα και διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.

Πέραν της Δ.Ε.Δ. που αφορά την διαβούλευση  σε γενικά θέματα  και προβλήματα του Δήμου, από το νόμο επιβάλλεται και η σύγκληση «Συνέλευσης κατοίκων κοινότητας» με ευθύνη του Προέδρου της στην οποία καλούνται οι κάτοικοι και οι φορείς της κοινότητας, για να προτείνουν στα αρμόδια όργανα του δήμου τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη και τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο δήμος ιδίως ως προς την παροχή κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής τους και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην κοινότητα.  

Δεδομένου ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα πρέπει να καταρτισθεί το πρόγραμμα δράσης του Δήμου για την επόμενη τετραετία και ο προϋπολογισμός και τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το 2020, είναι χρήσιμο και ίσως επιβεβλημένο να συγκληθουν το συντομότερο με πρωτοβουλία των εκλεγμένων προέδρων των τοπικών συμβουλίων λαϊκές συνελεύσεις σε κάθε τοπική κοινότητα για να ακουσθούν οι απόψεις των κατοίκων για τα προβλήματα του κάθε χωριού και παράλληλα με πρωτοβουλία του εκλεγμένου Δήμαρχου να οργανωθεί μια ημερίδα στην οποία να συζητηθούν τα κύρια γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος  και να ακουσθούν οι απόψεις πάνω σε αυτά τόσο των εκλεγμένων  εκπροσώπων μας όσο και των ενδιαφερομένων δημοτών. Η συζήτηση και η διαβούλευση είναι πάντοτε χρήσιμη και ενίοτε, όπως στην περίπτωση του Δήμου μας, επιβεβλημένη.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ