Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου Μιχάλης Ηλία Μανωλάκης προσέφυγε   στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Aιγαίου για την ακύρωση της υπ’αρ. 4/2022 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου Καρπάθου με θέμα  “Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού οικονομικών καταστάσεων οικ.έτους 2020”,

λόγω  μη νόμιμης συγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την συνεδρίαση της 26 Ιανουρίου 2022, αφού η υπ’αρ. πρωτ. 474/21-01-2022 πρόσκληση εκδόθηκε-υπογράφηκε από την Aντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ενώ από καμία διάταξη του νόμου δεν προβλέπεται ότι ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να εκδίδει πρόσκληση για σύγκληση και ότι τα καθήκοντα του περιορίζονται στο να προεδρεύει στην Συνεδρίαση.

Επειδή ο προσφεύγων είναι πρόεδρος του Δ.Σ  του Δήμου Καρπάθου, ο οποίος δεν έλαβε μέρος στη συνεδρίαση της 26 Ιανουαρίου 2022, κατά την οποία ελήφθη η προσβαλόμενη με αρ, απόφαση του Δ.Σ. έχει  αυταπόδεκτο άμεσο, προσωπικό και ενεστώς έννομο συμφέρον για την άσκηση προσφυγής.

Για τους λόγους αυτούς και για άλλους η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου πήρε την παρακάτω απόφαση:

                                    AΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποδεχόμαστε ως νόμω  βάσιμη την υπ. αρ.6103/11-02- 2022 ειδική διοικητική προσφυγή του Δημοτικού Συμβούλου  και Προέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, κ. Μανωλάκη Μιχαήλ του Ηλία και ακυρώνουμε τη υπ.αρ. 04/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου.

Κατά της απόφασης αυτής μπορείτε να προσφύγετε, εντός ενός(1) μηνός μετά την κοινοποίησης της, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου του ν. 3463/2006,που εδρεύει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στη Ρόδου (Πλατείας Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 238 παρ.1 του ν. 3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87)τ. Α’/07-06-20210) και 151 “Προσφυγή κατά των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα” του ν. 3463/2006).

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ