Στις 25 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου Καρπαθου κ. Ιωάννη Θεμ. Νισύριου και του συνόλου της Δημοτικής Αρχής με τον κ. Εύαγγελο Μπαλτά.

Ο κ. Μπαλτάς είναι Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών υπεύθυνος του Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Εργαστήριου Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων με αντικείμενο: «Διερεύνηση αξιοποίησης υβριδικού συστήματος με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για την διαχείριση των υδατικών πόρων στο νησί της Καρπάθου».

Το ερευνητικό έργο έχει θα ως στόχο τη διερεύνηση αξιοποίησης κατάλληλου υβριδικού συστήματος με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στο νησί της Καρπάθου. Για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στο νησί της Καρπάθου, πρόκειται να μελετηθούν διαφορετικοί συνδυασμοί διατάξεων έργων. Πιο συγκεκριμένα, οι συνδυασμοί αυτοί περιλαμβάνουν τη λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης αντίστροφης όσμωσης, συστημάτων ΑΠΕ (μικρού αριθμού ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών συστημάτων) με ταυτόχρονη αξιοποίηση του φράγματος Σχοινά.

Κύριος στόχος της προτεινόμενης συνεργασίας είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων και η επίτευξη υψηλής αξιοπιστίας του συστήματος υδροδότησης για το νησί της Καρπάθου – και κατ’ επέκταση η επίτευξη της υδατικής αυτονομίας του – με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος και πάντα με την συναίνεση της τοπικής κοινωνίας.

Το σύνολο των παραπάνω διατάξεων θα μελετηθούν λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα έργα και κυρίως τις πηγές και τις υπό λειτουργία γεωτρήσεις. Παράλληλα, θα διερευνηθεί η δυνατότητα τεχνητού εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφορέων σε περιπτώσεις ύπαρξης περίσσειας ενέργειας/νερού στο σύστημα. Με τον τρόπο αυτό, θα επιτευχθεί τόσο η ποιοτική αναβάθμιση των υπόγειων υδροφορέων των νησιών όσο και η εξοικονόμηση ενέργειας κατά την άντληση, λόγω ανόδου της στάθμης τους.

Κριτήριο για την επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στο νησί της Καρπάθου θα είναι η βιωσιμότητα του έργου, πάντα υπό την προϋπόθεση της πλήρους κάλυψης των υδατικών αναγκών. Για το λόγο αυτό θα διερευνηθούν διαφορετικές περιπτώσεις ζήτησης νερού σε σχέση με τον πληθυσμό ανάλυση κόστους-οφέλους ή ανάλυση κόστους σε καθένα από προτεινόμενα σενάρια για το σύνολο της διάρκεια ζωής του έργου (τουλάχιστον για τα επόμενα 30 χρόνια).