Η μελέτη ασφαλτοστρώσεων   που υποβλήθηκε  στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση προκειμένου στη συνέχεια να ζητηθεί δανειοδότηση του Δήμου με 4.192.000 ευρώ για την υλοποίησή της χαρακτηρίσθηκε από πολλούς  Δημοτικούς Συμβούλους «πρόχειρη» ή «στο γόνατο». Επιεικής ο χαρακτηρισμός.

Ο Προϊστάμενος της Τ.Υ. ανέφερε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ασχολήθηκε δυόμιση χρόνια για την σύνταξή της. Αν κρίνουμε από  το περιεχόμενο του φακέλου μάλλον εβδομάδες θα εννοούσε . Ισχυρίσθηκε ότι η Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με τον Οργανισμό Ε.Υ. του Δήμου έπρεπε να έχει 34 μηχανικούς. Η αλήθεια είναι ότι ο ΟΕΥ του Δήμου προβλέπει 4 θέσεις Πολιτικών Μηχανικών και μια Τοπογράφου. Δεν είναι λοιπόν θέμα έλλειψης προσωπικού και χρόνου  αλλά έλλειψης σεβασμού  προς το Δ.Σ. η μελέτη που παρουσιάσθηκε για έγκριση. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε τεχνικές  λεπτομέρειες και σε κρίσεις ειδικών. Αρκεί  η ανάγνωση της τεχνικής έκθεσης* αντίγραφο της οποίας παρατίθεται. Η έκθεση περιορίζεται στη απαρίθμηση των προτεινομένων για ασφαλτόστρωση  21 δρόμων, την Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα στην οποία βρίσκονται  και το μήκος τους. Δεν αναφέρεται καν η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο καθένας, τι εξυπηρετεί,  το πλάτος του  ασφαλτικού τάπητα   και κυρίως η σκοπιμότητα και το κόστος ασφαλτόστρωσης του κάθε τμήματος, και να μπορεί να κρίνει ο κάθε δημοτικός  σύμβουλος για την  αναγκαιότητα  του έργου και την ανάγκη δανειοδότησης του Δήμου για την υλοποίησή της. Δεν γίνεται καν παραπομπή στα  σχέδια  που βρίσκονται στο φάκελο της μελέτης  αριθμούνται απλά Τ1,Τ2..Τ25 χωρίς να αναφέρεται τι αφορά το καθένα , ούτε σημειώνεται πουθενά που θα τοποθετηθούν τα περιλαμβανόμενα στο προϋπολογισμό 2000μ στηθαίων ασφαλείας   και τα 1100 μ αγωγών αποχέτευσης. Στα περισσότερα από τα σχέδια σημειώνονται απλά και μόνο οι συντεταγμένες  των σημείων που  λήφθηκαν  για την σύνταξη τους με  GPS χωρίς καν να σημειώνεται σε αυτά το οδόστρωμα που θα ασφαλτοστρωθεί.

Ούτε στο σχέδιο της τυπικής διατομής που περιλαμβάνει ο φάκελος καθορίζεται πλάτος οδοστρώματος. Λογικό θα μπορούσε να παρατηρήσει κάποιος καλοπροαίρετα, αφού οι δρόμοι είναι διαφορετικής λειτουργικής κατηγορίας και στις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Δ.Ε. προβλέπεται καθορίζεται ελάχιστο πλάτος οδοστρώματος ανάλογα με το είδος και το μέγεθος των οχημάτων που διέρχονται συνήθως από τον μελετώμενο δρόμο. Το σωστό λοιπόν θα ήταν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση τους οι αναφερόμενοι στην έκθεση δρόμοι και να καθορισθεί ανάλογα  για τον καθένα το πλάτος του οδοστρώματος, το οποίο σημειωτέο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5,2μ. ακόμη και για τους αγροτικούς δρόμους.

Φωτό: Πέτρος Βαρδαούλης

Το ελάχιστο αυτό πλάτος δεν ισχύει στην «μελέτη» που παρουσιάσθηκε στο Δ.Σ . Προβλέπει ασφαλτόστρωση 177.800 τ.μ, δρόμων συνολικού μήκους 40.500 μ, που μεταφράζεται σε μέσο πλάτος ασφαλτόστρωσης 4,4 μ.Αν μάλιστα υπολογισθεί ότι οι μισοί από τους δρόμους αυτούς  έχουν μέσο πλάτος ασφαλτοτάπητα  6 μ, το μέσο πλάτος των  υπολοίπων περιορίζεται σε μόλις 2.8μ.

Με άλλα λόγια προτάθηκε στο ΔΣ να εγκρίνει αίτηση δανείου 4,2 εκατομμυρίων για ασφαλτοστρώσεις δρόμων, που οι μισοί δεν θα πληρούσαν τις ελάχιστες απαιτήσεις  ασφαλούς χρήσης τους ακόμη και από μικρά αυτοκίνητα.

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι όλα τα συνοδεύονται την μελέτη σχέδια φέρονται να έχουν συνταχθεί τον Φεβρουάριο του 2016 και οι προσμετρήσεις στις 15-6-2016, ενώ  για κάποιους δρόμους υπήρχαν έτοιμες μελέτες ασφαλτόστρωσης πριν από το 2014 και θα μπορούσαν να είχαν ενταχθεί από τότε στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και να πληρωθούν από την ΣΑΤΑ ή από ιδίους πόρους.  Απορούμε  μάλιστα γιατί δεν περιλήφθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα του 2018, , μετά από την απόρριψη από το Δ.Σ. της πρότασης για αίτηση δανείου, η ασφαλτόστρωση  έστω και ενός από τους δρόμους  όπως  για παράδειγμα του περιφερειακού δρόμου της Ολύμπου που εξυπηρετεί το σχολείο και σημαντικό μέρος του οικισμού, μήκους μόλις  930 μ και προϋπολογισμού 100.000 ευρώ ή και του νότιου δρόμου προς μια από τις ωραιότερες παραλίες της Καρπάθου , τον Άγιο Μηνά, μήκους 3000 μ και προϋπολογισμού 400.000 ευρώ για τον οποίο υπάρχει μελέτη από το 2006.

Η δικαιολογία ότι δεν ασφαλτοστρώθηκε ή δεν θα ασφαλτοστρωθεί κανένας δρόμος επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ενέκρινε την συνολική μελέτη και την αίτηση του δανείου των 4.2 εκατομμυρίων δεν πείθει, όταν  ο Δήμος έχει τακτικά έσοδα 4 εκατομμυρίων και σημαντικό ταμειακό απόθεμα και θα μπορούσε με σωστό σχεδιασμό να έχει υλοποιήσει τα μισά τουλάχιστο από τα έργα αυτά στα πέντε χρόνια της θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να χρειασθεί να προσφύγει σε δανεισμό.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΕΡΓΟ: Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ                                                 Καρπάθου ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληροφ.: Γεργατσούλης Δημήτριος                           Aρ. Πρ. :
Τηλ: 2245360139                                                       Ημερομηνία: 11-08-2017
Φαξ: 2245360105                                                       Αρ. μελέτης:
Email: techkarp@yahoo.gr                                         Προϋπ/ισμός: 4.192.000,00€
–                                                                                  Χρηματοδότηση:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η έκθεση αυτή αφορά στην ασφαλτόστρωση των οδών που βρίσκονται στο νησί μας όπως αναφέρονται παρακάτω κατά ονομασία και περιοχή.

Λόγω της συνεχούς αύξησης του τουρισμού στην περιοχή μας, όπως και παλαιότερα με την σύνταξη παρόμοιας μελέτης προτείνονται οι ασφαλτοστρώσεις κατά προτεραιότητα για τους δρόμους που οδηγούν στις παραλίες. Επίσης κάποιες περιοχές που θα εξυπηρετούν τον πρωτογενή  τομέα, τους δημότες αλλά και την διέλευση των οχημάτων του Δήμου, ιδιαίτερα για την συντόμευση της αποκομιδής και μεταφοράς στον ΧΥΤΑ των απορριμμάτων.

Μεταξύ άλλων, εκτός της οδοστρωσίας προβλέπονται εργασίες σήμανσης, προστασίας των οδών στα επικινδυνότερα σημεία τους, και κατασκευή απαραίτητων τεχνικών. Τα τμήματα των οδών είναι τα εξής:

 1. Από Διαφάνι έως Βανάντα με μήκος 2.300 μ στην Τοπική Κοινότητα Ολύμπου
 2. Περιφερειακός Ολύμπου με μήκος 930 μ στην Τοπική Κοινότητα Ολύμπου
 3. Από Επαρχιακή οδό Σπόων – Ολύμπου προς Άγιο Μηνά (Βόρια οδός) με μήκος 3.700 μ στην Τοπική Κοινότητα Ολύμπου
 4. Από Διάζιο έως Εφταμπατούσα με μήκος 675 μ στην Τοπική Κοινότητα Σπόων
 5. Από επαρχιακή οδό Σπόων – Ολύμπου προς Ελαιοτριβείο με μήκος 700 μ στην Τοπική Κοινότητα Σπόων
 6. Από Μερτώνα έως Κυρά Παναγιά με μήκος 4.200 μ στην Τοπική  Κοινότητα Απερίου
 7. Από Κατώδιο έως Κάτω Λάκκο με μήκος 950 μ στην Τοπική Κοινότητα  Απερίου
 8. Από Κεραμί έως Άγιο Σάββα με μήκος 950 μ στην Τοπική Κοινότητα Βωλάδας
 9. Από Άγιο Σάββα έως Χ.Υ.Τ.Α. με μήκος 6014 μ στην Τοπική Κοινότητα Βωλάδας
 10. Από Μενετές έως Λάϊ (Χ.Υ.Τ.Α.) με μήκος 780 μ στην Τοπική Κοινότητα Μενετών
 11. Από παραλία Λιμιάτης έως ξενοδοχείο Σκούλου (εντός σχεδίου) με μήκος 420 μ στην Δημοτική Κοινότητα Πηγαδίων
 12. Από Εδέμ προς Δασονομείο με μήκος 650 μ στην Δημοτική Κοινότητα Πηγαδίων
 13. Από περιοχή Άφωτη, με μήκος 1620 μ, εντός σχεδίου πόλεως έως Δασονομείο, Δημοτική Κοινότητα Πηγαδίων
 14. Από Δαματρία Ζωοδόχος Πηγή (εντός Σχεδίου) με μήκος 160 μ στην Δημοτική Κοινότητα Πηγαδίων
 15. Από Δαματρία έως Αγιά Κυριακή με μήκος 860 μ στην Δημοτική Κοινότητα Πηγαδίων
 16. Από Πλατύολο έως διασταύρωση προς Αρδάνι με μήκος 490 μ στην Δημοτική Κοινότητα Πηγαδίων
 17. Από Σάνταλο έως Αρδάνι και Πουλιού Ποτάμι με μήκος 3.100 μ στην Δημοτική Κοινότητα Πηγαδίων
 18. Βρουτσάς με μήκος 900 μ στην Τοπική Κοινότητα Μενετών
 19. Από Αμμοπή έως την διασταύρωση προς Αρδάνι με μήκος 810μ στην τοπική κοινότητα Μενετών και Δημοτικής κοινότητας Πηγαδίων.
 20. Από Διασταύρωση Αεροδρόμιο – Πούντα προς Διακόφτη με μήκος 3.500μ στην τοπική κοινότητα Μενετών.
 21. Από Αγριλαοπόταμο έως Άη Θώρο με μήκος 2.850 μ στην τοπική κοινότητα Μενετών και Αρκάσας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.192.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δεδομένου ότι δεν θα είναι δυνατή η κάλυψη του από τα έσοδα και την χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ προτείνεται η σύναψη δανείου για την σχετική δαπάνη.