Εγκύκλιο με ΑΔΑ: 6ΜΣΤ46ΜΤΛ6-ΧΓΦ εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών επί των κωλυμάτων εκλογιμότητας για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023.

ekloges13

Με την εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τις κρίσιμες ημερομηνίες που συνδέονται με τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα του άρθρου 10 του ν. 4804/2021, μετά και τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 121 του ν. 5003/2022 (Α ́230) ειδικά για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023.

Περισσότερες διευκρινίσεις και πληροφορίες για το σύνολο των κωλυμάτων
εκλογιμότητας και ασυμβιβάστων, πρόκειται να παρασχεθούν με την κύρια εκλογική εγκύκλιο που θα εκδοθεί ενόψει των δημοτικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023.

Σημειώνεται ότι, έως την έκδοση της αναφερόμενης ως άνω εγκυκλίου, κάθε
ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέχει στις εγκύκλιες οδηγίες για τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 (12/ α.π. 24344/03.04.2019, ΑΔΑ: 65ΦΔ465ΧΘ7-5ΟΕ), για να αναζητήσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των κωλυμάτων που ταυτίζονται κατά περιεχόμενο με αυτά του άρθρου 10 του ν. 4804/ 2021.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο