«Αποδοχή Δωρεάς ενός (01) αιματολογικού αναλυτή στο ΠΠΙ Κάσου»

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. To N.3329/4-4-2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», περί αρμοδιοτήτων του Διοικητή της Γ΄ Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής.

2. Τον Ν.3527/07 με βάση τον οποίο συγχωνεύθηκαν οι πρώην ΔΥΠΕ Βορείου Αιγαίου, Α’ Νοτίου Αιγαίου και Β’ Νοτίου Αιγαίου στη 2η Υ.ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.

3. Τον Ν.4238/2014 Πρωτοβάθμιο εθνικό δίκτυο υγείας (Π.ΕΔ.Υ)-ΦΕΚ Α/1702/2014

4. Το άρθρο 27,κεφ.Ε’ του Ν.4771/2021.Ρυθμίσεις θεμάτων Διοίκησης Υγειονομικών Περιφερειών.

5. Την υπ’αριθμ.3187/28-06-2022 (αρ.πρωτ.2ης ΥΠΕ:37753/28-06-2022) Επιστολή-Πρόθεση Δωρεάς του Δήμου Η.Ν.ΚΑΣΟΥ προς το ΠΠΙ ΚΑΣΟΥ.

6. Την υπ΄αριθμ.139/05-07-2022 (Αρ.πρωτ.2ης ΥΠΕ: 39863/06-07-2022) Αποδοχή Δωρεάς από το ΠΠΙ ΚΑΣΟΥ.

7. Την υπ’αριθμ.40930/11-07-2022 Σύμφωνη Γνώμη για Αποδοχή Δωρεάς από την Επιτροπή αξιολόγησης (Δ242/23-09-2020).

8. Την υπ’αριθμ.41711/13-07-2022 προσφορά για αγορά αιματολογικού αναλυτή.

9. Την υπ’αριθμ.42117/14-07-2022 Εισήγηση της ΔΟΟΥ.

Αποφασίζει

1. Την αποδοχή δωρεάς ενός (01) αιματολογικού αναλυτή τύπου URIT 3000 PLUS της εταιρείας MEDICON HELLAS Α.Ε από το Δήμο Η.Ν.ΚΑΣΟΥ για την κάλυψη των αναγκών του Περιφερειακού Ιατρείου Κάσου.
2. Ο Δήμος Η.Ν.ΚΑΣΟΥ σύμφωνα με γραπτή του δήλωση θα αναλάβει την μελλοντική προμήθεια των αναλώσιμων κάθε φορά που αυτά θα εξαντλούνται αλλά και την εξολοκλήρου τεχνική υποστήριξη για τη συντήρηση και τις τυχόν βλάβες που θα δημιουργηθούν.

3. Εκφράζουμε τις ειλικρινείς ευχαριστίες στο Δήμο Η.Ν.ΚΑΣΟΥ για την αξιέπαινη πρωτοβουλία του.
4. Το ΠΠΙ ΚΑΣΟΥ, υποχρεούται να αποστείλει άμεσα το πρωτόκολλο παραλαβής της δωρεάς στην 2η ΔΥΠΕ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΡΟΪΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ