Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ΦΕΚ B 2442/2017,  η Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: Παροχή δωρεάν ευρυζωνικής σύνδεσης στους μονίμους κατοίκους των απομακρυσμένων Νησιών της χώρας.

Η συγκεκριμένη δράση αφορά:

στη παροχή δημόσιας επιχορήγησης στους μόνιμους κατοίκους συγκεκριμένων απομακρυσμένων νησιών για την απόκτηση ή διατήρηση κινητής (mobile) ή δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Μέσω της δράσης, οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών αυτών έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν και να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν κινητή (mobile) ή δορυφορική ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης.

Δικαιούχοι

 1. Δικαιούχοι της δράσης είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών του Παραρτήματος II της παρούσας, οι οποίοι πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο της παραγράφου 2.
 2. Το εισοδηματικό κριτήριο για την υπαγωγή στη δράση διαμορφώνεται σύμφωνα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου (άγαμος/έγγαμος) στα ακό­λουθα ποσά:

α) προκειμένου για άγαμους δικαιούχους, το συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημά τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000 €).

β) προκειμένου για έγγαμους δικαιούχους, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους δεν πρέπει να υπερ­βαίνει τις είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ (22.000 €).

 1. Οι όροι συνολικό ετήσιο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα έχουν, στο πλαίσιο της δράσης, την ακόλουθη έννοια:

α) Συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημα είναι το συνολι­κό ετήσιο, πραγματικό ή τεκμαρτό, ατομικό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από την εκκαθάριση των αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015 του εκάστοτε δικαιούχου πολίτη.

β) Συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι το συνολικό ετήσιο, πραγματικό ή τεκμαρτό, ατομικό ει­σόδημα, το οποίο προκύπτει από την εκκαθάριση των αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας Ει­σοδήματος του φορολογικού έτους 2015 των μελών της εκάστοτε οικογένειας.

 1. Η παροχή των υπηρεσιών της δράσης πραγματοποιείται ανά νοικοκυριό. Το νοικοκυριό δύναται να είναι μονοπρόσωπο, εάν αποτελείται από ένα μόνο άτομο, ή πολυπρόσωπο, εάν αποτελείται από περισσότερα άτομα που συμβιώνουν στην ίδια κατοικία.
 2. Στην περίπτωση του πολυπρόσωπου νοικοκυριού μόνο ένας δικαιούχος, μπορεί να κάνει χρήση, για μία μόνο φορά, της δημόσιας επιχορήγησης της δράσης για την ενεργοποίηση μίας μόνο ευρυζωνικής σύνδεσης (κι­νητής ή δορυφορικής) στο συγκεκριμένο νοικοκυριό.
 3. Η ενεργοποίηση δεύτερης ευρυζωνικής σύνδεσης (κινητής ή δορυφορικής) στο ίδιο νοικοκυριό δεν είναι δυνατή. Το ίδιο ισχύει και για την ενεργοποίηση δεύτε­ρης ευρυζωνικής σύνδεσης (κινητής ή δορυφορικής) από τον ίδιο δικαιούχο σε άλλο νοικοκυριό.

Δημόσια Επιχορήγηση

 1. Η υλοποίηση της δράσης πραγματοποιείται με την παροχή δημόσιας επιχορήγησης στους δικαιούχους πολίτες της δράσης.
 2. Οι πολίτες που πληρούν, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4, το κριτήριο της εντοπιότητας και το προβλεπόμενο εισοδηματικό κριτήριο, δύνανται να κάνουν χρήση της δημόσιας επιχορήγησης για την απόκτηση των υπηρεσιών της δράσης, εφόσον πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι αυτής από τον Δήμο της μόνιμης κατοικίας τους.

Η δημόσια επιχορήγηση

 • Ανέρχεται κατά ανώτατο χρηματικό όριο στα εκατόν είκοσι ευρώ ανά δικαιούχο το έτος (120,00 €/έτος), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
 • Χορηγείται για δύο έτη
 • Χρησιμοποιείται μία μόνο φορά από τον δικαιούχο.
 • Παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης μίας μόνο κινητής (mobile) ή δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο νοικοκυριό του δικαιούχου.

Οι δικαιούχοι μπο­ρούν να αιτηθούν τη χρήση της δημόσιας επιχορήγησης για την απόκτηση – ενεργοποίηση των υπηρεσιών της δράσης μέχρι και την 31η/01/2018.

Στα νησιά που αφορά η απόφαση περιλαμβάνονται η Κάσος και η Σαρία.