Προς:
Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(όπως πίνακας αποδεκτών)

Θέμα: Πρόσκληση για Έκτακτη μέσω τηλεδιάσκεψης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α’/19.07.2018) και της υπ΄αριθμ. 643/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σας καλούμε στην έκτακτη μέσω τηλεδιάσκεψης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:30 μμ μέσω της εφαρμογής zoom.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Λήψη απόφασης για την έκτακτη σύγκληση της Συνεδρίασης.
  2. Εισήγηση για παράταση καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας «Προμήθεια χλοοτάπητα και διαφόρων υλικών Δημοτικού Σταδίου Δήμου Καρπάθου».

Το θέμα κρίνεται έκτακτο και κατεπείγον λόγω μη λειτουργίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και ως εκ τούτου δεν μπορούσαν να κατατεθούν προσφορές και λόγω λήξης της καταληκτικής ημερομηνίας.

Πίνακας Αποδεκτών:

1. Νταής Νικόλαος
2. Μανωλάκης Μιχαήλ
3. Λυριστής Ιωάννης
4. Κωνσταντινίδης Δημήτρης
5. Σπανός Νικόλαος

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Βασιλαράκης
Αντιδήμαρχος Καρπάθου