ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ