Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Καρπάθου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καρπάθου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καρπάθου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. : 2245360151 – 2245360116

Ταχ. Διεύθυνση: Δήμος Καρπάθου, 85700, Κάρπαθος 

Email: dimoskarpathou@gmail.com και e.mastroleon@karpathos.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16/11/2022 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

——————————————–

10.9 Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών 

Διανύοντας την εποχή της τεχνολογίας, παρατηρείται η ανάπτυξη νέων και σύγχρονων τρόπων διαφήμισης στο διαδίκτυο, παρέχοντας τεράστια και λιγότερο δαπανηρά μέσα προβολής. Συγκεκριμένα, στον κλάδο του τουρισμού τείνει να εγκαθίσταται κυρίαρχο μέσο το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ το οποίο και θα αναλυθεί. Θα γίνει αναφορά στην σύνδεση του ψηφιακού μάρκετινγκ και του τουρισμού. Δηλαδή, παρουσιάζονται τα οφέλη της ηλεκτρονικής προβολής στον τομέα του τουρισμού και έπειτα τα μέσα και εργαλεία με τα οποία είναι δυνατό να προωθηθεί και να γίνει γνωστή στους καταναλωτές μια τουριστική επιχείρηση. Όπως επίσης, θα γίνει ανάλυση της συνεισφοράς των κοινωνικών δικτύων στον τομέα του τουρισμού και απαριθμούνται τα πλεονεκτήματα των social media στον τουριστικό κλάδο. [Διάρκεια: 25 ώρες]

1.3 Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη

Το εκπαιδευτικό υλικό της «Επιχειρηματικότητας και Τουριστικής – Πολιτιστικής Ανάπτυξης» προωθεί μια βιωματική προσέγγιση στην εκπαίδευση. Επιχειρείται μια προσέγγιση στις έννοιες της επιχειρηματικότητας, της τουριστικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, των καινοτόμων ιδεών, του επιχειρηματικού κύκλου και της διαμόρφωσης επιχειρησιακού σχεδίου. Έτσι, μέσα από την κατανόηση των εννοιών της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, επιδιώκεται η υιοθέτησή τους με σκοπό τη δημιουργία μιας καινοτομικής επιχείρησης που να σχετίζεται με τα ήθη, τα έθιμα και τον πολιτισμό της περιοχής. Επίσης, στόχος είναι η απόκτηση γνώσεων για τον επιχειρηματικό κύκλο και τις φάσεις του, καθώς και για το επιχειρηματικό σχέδιο και τα βασικά του βήματα. Γίνεται ανάλυση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και πώς αυτή επιτυγχάνεται, ενώ δίνεται έμφαση στη σχέση του πολιτιστικού τουρισμού με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Τέλος, προτείνεται, με βιωματικές δραστηριότητες αλλά και με επιτυχημένα παραδείγματα που εμπεριέχονται στο εκπαιδευτικό υλικό, οι συμμετέχοντες να εκφράσουν τις απόψεις τους, να ανταλλάξουν ιδέες και με βιωματικό τρόπο να μπορέσουν να κατανοήσουν το εκπαιδευτικό υλικό. [Διάρκεια: 25 ώρες]

3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)

H θεματική ενότητα «Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)» αποτελεί ένα εκπαιδευτικό υλικό που χωρίζεται σε δύο βασικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα καθοδηγεί βήμα-βήμα τον εκπαιδευόμενο να ανακαλύψει τα βασικά χαρακτηριστικά της επεξεργασίας κειμένου, ξεκινώντας από το περιβάλλον εργασίας, την οθόνη του προγράμματος και τις πρώτες ενέργειες που θα χρειαστεί να κάνει και φτάνει μέχρι τη μορφοποίηση του κειμένου και την εισαγωγή πινάκων και αντικειμένων σχεδίασης. Σκοπός της ενότητας είναι να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να ακολουθούν συγκεκριμένα βήματα για να διερευνήσουν τις δυνατότητες του προγράμματος, ενώ παράλληλα τους δίνεται η δυνατότητα να διερευνούν και άλλες επιλογές, καθώς αποκτούν εμπειρία και γνώσεις. Η δεύτερη ενότητα αφορά στην εισαγωγή των εκπαιδευομένων στη χρήση του διαδικτύου. Και σε αυτή την ενότητα ξεκινά η μελέτη του θέματος από τα πρώτα βήματα για να βοηθήσει τους αρχάριους χρήστες να κατανοήσουν τι είναι το διαδίκτυο και ποιες είναι οι πρώτες λειτουργίες που χρειάζεται να γνωρίζουν για να το αξιοποιήσουν. Επίσης, περιγράφεται και ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αξιοποιούν τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ενότητα απευθύνεται κυρίως σε αρχάριους χρήστες, ωστόσο μπορεί να φανεί χρήσιμη και σε εμπειρότερους χρήστες.              [Διάρκεια: 50 ώρες]

3.2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)

Η Θεματική Ενότητα «Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)» έχει ως στόχο την εκμάθηση δύο ιδιαίτερα σημαντικών και χρήσιμων εφαρμογών γραφείου. Αναλυτικότερα, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν να δημιουργούν και να διαχειρίζονται Βιβλία Εργασίας του Microsoft Office Excel, τα οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τήρηση πινάκων, εκτέλεση πολύπλοκων μαθηματικών πράξεων και χρήση συναρτήσεων, εξαγωγή στατιστικών και δημιουργία γραφημάτων. Στο δεύτερο μέρος της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν την εφαρμογή Microsoft Office Powerpoint, που δίνει τη δυνατότητα να δημιουργούμε παρουσιάσεις. Στο πλαίσιο αυτής της υποενότητας ο χρήστης μαθαίνει να δημιουργεί και να διαχειρίζεται αρχεία παρουσιάσεων, να προσθέτει σε αυτά κίνηση, χρώμα, ήχο, εικόνες και βίντεο, ώστε να μπορεί να παρουσιάσει την εργασία του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. [ Διάρκεια: 50 ώρες]

1.8 Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Η περίοδος της οικονομικής κρίσης που διανύουμε, καθώς και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας κατευθύνουν ένα μεγάλο μέρος επαγγελματιών στην εκμετάλλευση ευκαιριών ή στη δημιουργία της δικής τους θέσης εργασίας, ανοίγοντας μια επιχείρηση. Άλλοι έχουν μια καλή επιχειρηματική ιδέα και έχοντας εντοπίσει ένα κενό στην αγορά βλέπουν μια ευκαιρία να ανοίγεται μπροστά τους. Παρόλο που ο ενθουσιασμός και το πάθος στην επιχειρηματικότητα είναι απαραίτητα, δεν αρκούν μόνο αυτά. Υπάρχουν πολλές γνώσεις που πρέπει να αποκτηθούν και δεξιότητες να καλλιεργηθούν προκειμένου το εγχείρημα του νέου επιχειρηματία να στεφθεί με επιτυχία. Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και ο διεθνής ανταγωνισμός απαιτούν τη συνεχή ενημέρωση και τη χρήση δοκιμασμένων εργαλείων διοίκησης ώστε να παίρνονται εγκαίρως οι κατάλληλες αποφάσεις. H θεματική ενότητα «Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση» στοχεύει στο να εισάγει κάθε συμμετέχοντα σε βασικές έννοιες και τεχνικές δημιουργίας της δικής του επιχείρησης. Υπό αυτή την έννοια είναι χρήσιμο ο κάθε εκπαιδευόμενος να εστιάσει στο σχεδιασμό ενός πραγματικού επιχειρηματικού εγχειρήματος και να ακολουθήσει τα βήματα της ενότητας. Ως επιμέρους θέματα της ενότητας αυτής συμπεριλαμβάνονται και παρουσιάζονται με πρακτικό τρόπο τα εξής: οι τεχνικές ανεύρεσης της αρχικής ιδέας, η δοκιμή και αξιολόγησή της πριν την έναρξη της επιχείρησης, η παροχή γνώσεων για τη διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων, η επιλογή νομικής μορφής, η εκτίμηση των απαιτούμενων πόρων, καθώς και η εύρεση σύγχρονων μορφών χρηματοδότησης. [Διάρκεια: 25 ώρες]

6.1 Ιστορία της Τέχνης

Η μετάβαση του ανθρώπου από τη βαρβαρότητα στον πολιτισμό σηματοδοτήθηκε από την καθιέρωση της κοινωνικής ζωής με γνώμονα το νόμο, τον καταμερισμό της εργασίας και φυσικά την Τέχνη. Από εκεί και πέρα και κατά τη διάρκεια της πορείας της ανθρώπινης ύπαρξης μέχρι και την εποχή μας, η Τέχνη αποτέλεσε ένα πεδίο διανοητικής ενασχόλησης όπου στοιχεία όπως το ταλέντο, η δημιουργική φαντασία και η ανάγκη για έκφραση αναζητούσαν τρόπους και μεθόδους ώστε να μεταβούν στον κόσμο της υλικότητας. Η θεματική ενότητα ‘Ιστορία της Τέχνης’ προσφέρει τη δυνατότητα, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να έρθουν σε επαφή με το φαινόμενο της τέχνης και καλλιτεχνικής δημιουργίας σε μια πορεία προσέγγισης που εκκινεί από τις πρώτες στιγμές εμφάνισής της τέχνης εντός του ανθρώπινου βίου μέχρι και την τελική διαμόρφωσή και παρουσία της στη σύγχρονη κοινωνική ζωή του. Παράλληλα, εκτιμάται ότι η σταδιακή εξοικείωση με έργα Τέχνης θα συμβάλει ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν σε ένα πρώτο επίπεδο αυτόνομα να αξιολογήσουν και να ερμηνεύσουν κάθε καλλιτεχνική έκφανση που μπορεί να συναντήσουν. [Διάρκεια: 25 ώρες]

6.10 Τοπική Ιστορία

Η Θεματική Ενότητα με τίτλο: «Τοπική Ιστορία» έχει γραφεί σύμφωνα με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και αποτελείται από τέσσερις υποενότητες. Στην πρώτη επιχειρείται η κατανόηση εννοιών που σχετίζονται με το πεδίο της τοπικής ιστορίας, όπως του τόπου, της κοινότητας, της γενικής ιστορίας και του ιστορικού χρόνου. Αναδεικνύεται ο ρόλος της τοπικής ιστορίας στη σύγχρονη κοινωνία, καθώς και η συμβολή της στη διαμόρφωση εθνικής και ευρωπαϊκής ταυτότητας των πολιτών. Στη δεύτερη υποενότητα επιδιώκεται η κατανόηση της τοπικής ιστορίας ως δυναμικής διαδικασίας μάθησης, καθώς και των μεθοδολογικών προσεγγίσεων των θεμάτων της με αξιοποίηση βιωματικών, συμμετοχικών μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας, όπως της μεθόδου project. Στην τρίτη υποενότητα περιγράφεται η διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων τοπικής ιστορίας και παρουσιάζονται σχετικά παραδείγματα. Στην τέταρτη υποενότητα παρουσιάζονται καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές, όπως της χρήσης έργων τέχνης, στην προσέγγιση θεμάτων τοπικής ιστορίας. Ειδικότερα, περιγράφεται η συμβολή των έργων τέχνης στην εκπαιδευτική πράξη και στην προσέγγιση θεμάτων τοπικής ιστορίας, παρουσιάζεται το μοντέλο ανάλυσης έργων τέχνης του Perkins, καθώς και σχετικά παραδείγματα. [ Διάρκεια: 25 ώρες]

4.1 Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα

Παρακολουθώντας την ενότητα «Εισαγωγή στο ελληνικό αλφαβητικό σύστημα» οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να έρθουν σε επαφή με το ελληνικό αλφαβητικό σύστημα, μαθαίνοντας δηλαδή γραφή και ανάγνωση. Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευόμενοι οι εκπαιδευόμενοι θα μπορέσουν μόνοι του, όχι μόνο να διαβάζουν, αλλά και να παράγουν σύντομα και σωστά γραπτά κείμενα, όταν η καθημερινότητα το απαιτεί (π.χ. μια υπεύθυνη δήλωση για μια δημόσια υπηρεσία). Επιπλέον, εφόσον το επιθυμούν, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν επόμενες σχετικές ενότητες για τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. Μέσα από την ταχύρρυθμη ενότητα «Εισαγωγή στο ελληνικό αλφαβητικό σύστημα» βασικός στόχος είναι να βοηθηθούν οι αρχάριοι εκπαιδευόμενοι να ξεπεράσουν φόβους, να προσεγγίσουν το γραπτό λόγο και να τον χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά και με σιγουριά, σε όλες τις καθημερινές τους δραστηριότητες. [Διάρκεια: 25 ώρες].

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση πατώντας ΕΔΩ.