Ο Δήμαρχος Καρπάθου, Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 3852/2010 περί των αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
 2. Την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020).
 3. Την αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10.03.2020 (ΦΕΚ 783/10.03.2020 τεύχος Β’) «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020».
 4. Την από 25-2-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Α’42) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού».
 5. Την αριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16393/9-3-2020 (ΑΔΑ: Ω5ΖΨ465ΦΥΟ-Ξ7Η) απόφαση Υπουργείου Υγείας με θέμα «Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας μέσω της πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας».
 6. Την αρίθμ. 1289/17-10-2019 περί ορισμού Αντιδημαρχών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Για το χρονικό διάστημα από την επομένη έκδοσης της παρούσας και έως 27-3-2020, λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας εργαζομένων και κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου Καρπάθου:

 1. Αναστέλλεται η εξυπηρέτηση του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Καρπάθου μέχρι και 27-3-2020. Οι πολίτες μπορούν να ζητούν την εξυπηρέτησή τους ηλεκτρονικά και να λαμβάνουν με τον ίδιο τρόπο τα αιτούμενα έγγραφα. Με αυτοπρόσωπη παρουσία πολιτών θα εξυπηρετούνται μόνο έκτακτες και επείγουσες
  περιπτώσεις κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.
 2. Συνιστάται σε όλους τους πολίτες η χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας.
 3. Επιβάλλεται η απομάκρυνση όλων των υπαλλήλων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, από τους χώρους συναλλαγής κοινού και αν εάν αυτό δεν είναι δυνατό χωροταξικά, απομακρύνονται υποχρεωτικά από την υπηρεσία τους μέχρι 27-3-2020, με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου τους και συνυπογραφή του οικείου Διευθυντή.
 4. Η διακίνηση της αλληλογραφίας μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβανομένων και όλων των αιτούμενων αδειών προσωπικού (κανονικών, ειδικού σκοπού για τους γονείς μαθητών, αναρρωτικών κ.λ.π.).
 5. Λειτουργία ΚΕΠ -Αναπροσαρμογή ωραρίου λειτουργίας.
  Το ωράριο λειτουργίας για όλα τα ΚΕΠ της χώρας και για το ΚΕΠ του Δήμου Καρπάθου διαμορφώνεται από 7:30 π.μ. έως 15:00 μμ  Δευτέρα  έως Παρασκευή.  Η προσέλευση των πολιτών θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής προ συνεννόησης-ραντεβού, ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις τους και ο συνωστισμός και να διεκπεραιώνονται χωρίς καθυστερήσεις και αναμονές τα αναγκαία αιτήματα των πολιτών. Τηλέφωνα επικοινωνίας ΚΕΠ Δήμου Καρπάθου: 22453 60152, 22450 29002, 22453 60129.
 6. Σε περίπτωση έκδοσης νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για λήψη μέτρων και πέραν της 27-3-2020, η ισχύς της παρούσας θα παραταθεί εκ νέου, έως την νεώτερη τασσόμενη προθεσμία. Η ανωτέρω απόφαση να δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την ιστοσελίδα του Δήμου Καρπάθου.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Καρπάθου:
Προϊστάμενος: Γεώργιος Ασλανίδης,
τηλέφωνο επικοινωνίας 2245-3-60106, e-mail: tam_dkarp@yahoo.gr.

ΚΕΠ
Προϊσταμένη: Αικατερίνη Ρουσσάκη,
τηλέφωνα επικοινωνίας 22453- 60152, 22450- 29002, 22453- 60129.

Τεχνική Υπηρεσία – Υπηρεσία Ύδρευσης:
Προϊστάμενος: Δημήτριος Γεργατσούλης,
τηλέφωνα επικοινωνίας 2245-3-60139, 2245-3-60105, e-mail: teckkarp@yahoo.gr.

Τμήμα Περιβάλλοντος:
Προϊστάμενος: Ιωάννης Σακελλιάδης,
τηλέφωνο επικοινωνίας 2245-0-23822, e-mail: dimosaok.perivallon@gmail.com

Γραφείο Προσωπικού:
Προϊσταμένη: Ειρήνη Κανάκη,
τηλέφωνο επικοινωνίας 2245-3-60127, e-mail: olympos2@gmail.com.

Tμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης:
Προϊστάμενος: Ιωάννης Λαχανάς,
τηλέφωνο επικοινωνίας: 2245-3-60141, e-mail: lahanasj@gmail.com

Ο Αναπληρωτής Δημάρχου
Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
Μιχαήλ Μανωλάκης