Ο Δήμαρχος Καρπάθου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας  καυσίμων  –  λιπαντικών  2022-2023, προϋπολογισμού 204.874,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α. και για τις δύο ομάδες.

1. Αναθέτουσα ΑρχήΣτοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Καρπάθου Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Ταχ.Κωδ.: 85700 Τηλ.: 2245360115 E-mail: protokollo@karpathos.gr Ιστοσελίδα: www.karpathos.gr Κωδικός NUTS: EL 421

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση  και  δωρεάν  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της σύμβασης  υπάρχει  στη διεύθυνση  διαδικτύου www.karpathos.gr και http://www.promitheus.gov.gr  (ΕΣΗΔΗΣ  και  ΚΗΜΔΗΣ)
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν  επίσης  να  λάβουν  γνώση  των  εγγράφων  της  σύμβασης  από  το  γραφείο Προμηθειών  του  Δήμου  Καρπάθου  κατά τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες.  Μπορούν  επίσης  να  λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 09134100-8 (Πετρέλαιο κίνησης), 09132100-4 (Αμόλυβδη βενζίνη), 24951000-5 (Γράσα & λιπαντικά),

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL 421

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η παρούσα προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών αφορά στην κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπάθου για την περίοδο 2022-2023 (μετά την λήξη της ισχύουσας σύμβασης) και για ένα έτος από την υπογραφή τη σχετικής σύμβασης.

6. Εναλλακτικές προσφορές: ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.

7. Διάρκεια σύμβασης: Ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης,  υπό  τις  ακόλουθες  σωρευτικές προϋποθέσεις:

α)  τηρούνται  οι  όροι  του  άρθρου  132  περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Ελληνική αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ1, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 72 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης4.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον

5.Εγγυήσεις συμμετοχής ποσού 3.601,48€ για την ομάδα Α (Καυσίμων) και 376,96 € για την Ομάδα Β (Λιπαντικά)   

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η προμήθεια υποδιαιρείται σε 2 τμήματα Ομάδα Α Καυσίμων (Ντίζελ κίνησης και Αμόλυβδη Βενζίνη) και Ομάδα Β (Λιπαντικά)

10. Κριτήριο ανάθεσης: Για την Ομάδα Α (Καύσιμα) είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) για όλα τα είδη των καυσίμων επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους κατά την ημέρα παράδοσης αυτού, όπως αυτές προσδιορίζονται από το ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ του Τμήματος Παρατηρητηρίου Τιμών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον Νομό Δωδεκανήσουη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ομάδα Β (Λιπαντικών)

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 3/6/2022 1 Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 2 Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 2, 4, 5, 6 και 7. 3 Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α` και β ́της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005. 4 Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ». 5 Άρθρο 19 ν. 4412/2016. την 3/6/2022, ημέρα Παρασκευή . 

Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 7/6/2022 Και η ώρα έναρξης η 08.00 π.μ.

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 21/6/2022 και η ώρα λήξης 10.00 π.μ.

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: 9 μήνες

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ για την ομάδα Α’ 10.6641, 20.6641.0001, 25.6642, 30.6641, 30.6644, 70.6641 για την ομάδα Β’ 20.6641.0002 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα 6  Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) 130, 131, 132, 133, 134 και 135 (ΑΔΑΜ 22REQ010257998, ΑΔΑ 9ΚΜΗΩΕ0-6ΒΞ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 2 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα για κάθε Κ.Α

15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα Τηλέφωνο : +30 2132141216 Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 2/6/2022

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜ. ΝΙΣΥΡΙΟΣ