ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ«ΝΕΑ ΠΝΟΗ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σήμερα, την 11η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στα Πηγάδια Καρπάθου και στο Γραφείο του Δημάρχου, εντός του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Καρπάθου, συνήλθε σε συνεδρίαση η πρώτη σε ψήφους Δημοτική Παράταξη «Νέα Πνοή» που κατήλθε στις Δημοτικές Εκλογές της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουλίου 2019 και ανεδείχθη νικήτρια των Δημοτικών Εκλογών με επικεφαλής της τον Ιωάννη Νισύριο, νυν Δήμαρχο Δήμου Καρπάθου. Μετά από διαλογική συζήτηση παρόντων των μελών (εκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι): Μανωλάκης Μιχαήλ, Λυριστής Ιωάννης, Παραγυιός Εμμανουήλ, Τσέρκης Εμμανουήλ, Ζανάκης Δημήτριος, Καλή-Φιλιππούση Ρηγοπούλα, Λύκος Νικόλαος και λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

  1. Το άρθρο 66 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 73 του Ν. 4555/2018, σύμφωνα με το οποίο: «5. Εάν η δημοτική παράταξη έχει τουλάχιστον τρία (3) μέλη, με αιτιολογημένη απόφαση και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) αυτών, είναι δυνατόν να διαγραφεί σύμβουλος, ο οποίος είναι μέλος της.».
  2. Το άρθρο 66 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 114 παρ.4.α. Ν.4623/2019, σύμφωνα με το οποίο: «6. Το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του, δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του Προεδρείου ή της οικονομικής επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής, όπου εκλέχτηκε ως μέλος της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε. Ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος μπορεί να ορισθεί ή να παραμείνει Αντιδήμαρχος. Είναι δυνατή, όμως, η επανένταξη του στην παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα δύο τρίτα (2/3) των μελών, προκειμένου για παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη και από όλα τα μέλη, προκειμένου για παρατάξεις με λιγότερα από τρία (3) μέλη.»
  3. Το άρθρο 64 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 71 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο: «2. Το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου συγκροτείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα, ως εξής: α) Ο πρόεδρος προέρχεται από την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου, είτε αναδείχθηκε πρώτη είτε δεύτερη σε εκλογική δύναμη…», σημείο που αναγράφεται επίσης και στην αιτιολογική έκθεση του νόμου 4555/2018 στο άρθρο 71 αυτού.
  4. Την υπ’ αριθμ. 87/ΑΠ59646/20-08-2019 Εγκύκλιο του ΥπΕσ με θέμα «Εκλογή μελών των προεδρείων στα νέα δημοτικά συμβούλια».

αποφάσισαν, μετά από εισήγηση του Δημάρχου, με ψήφους επτά (7) υπέρ, κανέναν (-) κατά και έναν(1) απόντα, τη διαγραφή του Δημοτικού Συμβούλου Νικολάου Νταή από μέλος της Παράταξής, για τους εξής λόγους:

Κατά την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου της 8ης Σεπτεμβρίου 2019 που έλαβε χώρα για την εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, αν και ομόφωνα η δημοτική μας παράταξη, μεταξύ των οποίων και ο δημοτικός σύμβουλος Νικόλαος Νταής (όπως αποδεικνύεται και από την τεθείσα υπογραφή του στο από επίσης 08-09-2019 πρακτικό προηγηθείσας συνεδρίασης της δημοτικής μας παράταξης που έλαβε χώρα στο γραφείο του Δημάρχου) επέλεξε ανεπιφύλακτα ως προτεινόμενο για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου τον δημοτικό σύμβουλο Εμμανουήλ Παραγυιό, ο Δημ. Σύμβουλος Ν. Νταής περί του οποίου λαμβάνεται η απόφαση της σημερινής διαγραφής, υπαναχωρώντας όλως αναιτιολόγητα, ανακοίνωσε αιφνιδίως, απροειδοποίητα, και  σε αντίθεση με την ενδοπαραταξιακή συναινετική συνοχή και βούληση και εν αγνοία των λοιπών μελών της παράταξής μας ότι προτίθεται να είναι αυτός 0 ίδιος (αυτοπροταθείς)  υποψήφιος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Από τη διαδικασία που ακολούθησε προέκυψαν δεκατέσσερις (14) σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Ν. Νταή επιτυγχάνοντας με κακόβουλο και καταχρηστικό τρόπο σύμφωνα με το πνεύμα και το σκοπό του νόμου την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και μόλις επτά (7) για τον επίσημο υποψήφιο της παράταξης (κατά τους τύπους της πρώτης φάσης ανάδειξης).

Με τον παραπάνω τρόπο είναι πρόδηλο ότι ο εκλεγμένος πλέον Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Νταής προέβει σε συνεννόηση και συμπαιγνία με τις έτερες δύο παρατάξεις προκειμένου να εκλεγεί ο ίδιος στο αξίωμα του Προέδρου παραβλέποντας την εκπεφρασμένη βούληση των δημοτικών συμβούλων της παράταξής μας και ταυτόχρονα εξαπατώντας τα μέλη της παρατάξεως  «Νέα Πνοή» με τη δήθεν αποδοχή μόλις λίγο χρόνο  πριν και από τον ίδιο του προτεινόμενου ομοφώνως Δημ. Συμβούλου Εμμ. Παραγυιού. Επέδειξε συνεπώς κατ’ αυτόν τον τρόπο α)ασέβεια προς το θεσμό και το πρόσωπο του κ. Δημάρχου και τη δημοτική παράταξη «Νέα Πνοή», β) κατάφωρα προσβλητική και αντισυναδελφική συμπεριφορά στα μέλη της Δημοτικής Παράταξης, γ) έπληξε το κύρος της και το κύρος του επικεφαλής αυτής, καθώς επίσης δ) με πρόθεση εκμεταλλεύτηκε  με  αντιδεοντολογικό τρόπο την ιδιότητα του ως μέλους της πρώτης παράταξης ενώ παράλληλα ε) παρέβλεψε ολοφάνερα την δημοκρατική εντολή του Καρπαθιακού Λαού αντιβαίνοντας στο ίδιο το πνεύμα του νόμου που επί της ουσίας που επιτάσσει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να προέρχεται και να τυγχάνει της αποδοχής της Δημοτικής Παρατάξεως του Δημάρχου. Εναντιώθηκε τοιουτοτρόπως προς τη διατήρηση της συνοχής της πλειοψηφίας της βούλησης, γεγονός που πλήττει τη συνοχή και την ομαλή ροή λειτουργίας της δημοτικής μας παράταξης.

Εκ της προαναφερθείσας ηθικά και πολιτικά ανέντιμης αλλά και νομικά τουλάχιστον καταχρηστικής συμπεριφοράς, προς την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου εν γένει, αλλά και ειδικότερα προς την ιδιότητα του Συμβούλου της Δημοτικής Παρατάξεως «Νέα Πνοή», πολλώ μάλλον προς την ιδιότητα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, συνάγεται ότι συντρέχει σημαντικός λόγος, ώστε βάσει της ανωτέρω αιτιολογίας, η Δημοτική Παράταξή μας «Νέα Πνοή» αποφασίζει την  διαγραφή του Συμβούλου Νικόλαου Νταή από Μέλος της.

Εξουσιοδοτείται ο επικεφαλής της παράταξης και Δήμαρχος Καρπάθου κ. Ιωάννης Θ. Νισύριος να υποβάλλει το παρόν Πρακτικό Διαγραφής προς τον εκλεγέντα στις αρχαιρεσίες της 08-09-2019 Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Νταή και προς την Αποκεντρωμένη Διοίκης Αιγαίου, με κλήση προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Νταή ,σύμφωνα με τον νόμο και όσα αναλυτικά σχετικά ορίζει η Εγκύκλιος 91/2019 του ΥπΕς (κεφ. 2)
α)
να ανακοινώσει την απόφαση διαγραφής του στο Δημοτικό  Συμβούλιο, καθώς επίσης  να την κοινοποιήσει στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ (μεταβατικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση) και
β) λαμβάνοντας υπόψη ότι όπως σαφώς αναφέρεται στη παραπάνω Εγκύκλιο «η  διαγραφή δημοτικού συμβούλου από τη δημοτική του παράταξη επιφέρει, κατά κανόνα, την απώλεια τυχόν αξιωμάτων που ο διαγραφείς κατέχει και ότι ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66 παρ. 6, του ν. 3852/2010, τα μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου διαγράφονται από την παράταξή τους, απολύουν αυτοδικαίως και τα αντίστοιχα αξιώματά τους, παραμένοντας, ωστόσο, απλοί – ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι», κατά συνεννόηση με τις υπηρεσίες να προβεί εμπροθέσμως στα νόμιμα προβλεπόμενα γι την εκλογή νέου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου (άρθρο 64 Ν. 3852/2010 όπως σήμερα ισχύει)
.