Εγκρίθηκε η Αίτηση Ενίσχυσης Επενδυτικού Σχεδίου με τίτλο με τίτλο «Δημιουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδας 5* στη θέση «Φωκιάς – Κουλουκότρυπες», περιοχή «Λακκί», της τοπικής Κοινότητας Μενετών Καρπάθου» του δικαιούχου «ΣΑΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο υποέργο SUB3 «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164846)» της Δράσης Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.

«ΣΑΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Νόμιμος εκπρόσωπος: Μηνάς Πρωτόπαπας
Εγκεκριμένος Συνολικός Π/Υ 5.737.800,92
Δημόσια Δαπάνη:2.868.900,55
Ιδιωτική Δαπάνη: 2.868.900,37
Ο Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό