Ο Δήμαρχος Καρπάθου Γιάννης Nισύριος ανέθεσε στον υπάλληλο της υπηρεσίας Μηνακάκη Γεώργιο κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ με βαθμό Α’, παράλληλα καθήκοντα

πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου, ως αναπληρωτή της Λυτού Ευδοξίας για διάστημα έως 31/01/2022, προκειμένου να εξυπηρετηθούν κατά τον ομαλότερο τρόπο οι επιτακτικές και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες.