ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 437 /2022

Ο Δήμαρχος Καρπάθου Έxοντας υπόψη:

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΙΣΥΡΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

1) Τις διατάξεις των άρθρων 54 & 58 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/7-Ιουν.2010).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ΄Α΄).

3) Την αριθμ. 34-2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.

4) Το από 21-08-2019 Πρακτικό Ορκωμοσίας του Δήμου Καρπάθου.

5) Την με αριθ. Πρωτ. 3371/16-05-2022 επιστολή παραίτησης του κ. Πιττά Μιχαήλ του Εμμανουήλ, από τη θέση του ως Δημοτικός Σύμβουλος.

Αποφασίζει

1) Αποδέχεται την παραίτηση του κ. Πιττά Μιχαήλ του Εμμανουήλ από τη θέση του ως Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Καρπάθου (Εκλογική Περιφέρεια Καρπάθου) του συνδυασμού « ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΝΕΑ ΑΡΧΗ».   

2) Καλούμε τον κ. Χαροκόπο Ιωάννη του Γεωργίου, ο οποίος είναι ο επόμενος σε σταυρούς αναπληρωματικός σύμβουλος του ίδιου συνδυασμού στην Εκλογική Περιφέρεια Καρπάθου καταλαμβάνει την κενή θέση του παραιτηθέντος, να προσέλθει εντός πέντε (5) ημερών από της επιδόσεως της παρούσας απόφασης, ενώπιον του Δημάρχου Καρπάθου, για να δώσει τον προβλεπόμενο όρκο (άρθρο 114 παρ. 2α του Ν. 4623/2019).   

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Ιωάννης Θ. Νισύριος

Κοινοποίηση:

1) Πρόεδρο Δ.Σ.  

2) Αντιδημάρχους Δήμου Καρπάθου   

3) Γενικό Γραμματέα   

4) Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών