Με την απόφαση υπ. αρ.788, εγκρίθηκε  δαπάνη 100.000 ευρώ για την φιλοξενία και σίτιση των ιατρών  του Γ.Ν. Καρπάθου, πληρωμή της δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 00.6434.0003 προυπολογισμού του Δήμου Καρπάθου, οικ. έτους 2022.