Απόφαση αρίθμ. 53-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ψήφισμα για τους Δασικούς Χάρτες

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Που έχει καταχωρηθεί στο 21ο Πρακτικό της από 27-4-2022 συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου.

Σήμερα την 27 Απριλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 πμ συνεδρίασε δια ζώσης το
Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 2613/13-4-2022 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Μανωλάκη, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 184 του
Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019).
Στη συνεδρίαση παρόντος και του Δημάρχου Καρπάθου κ. Ιωάννη Νισύριου, συμμετείχαν
Δέκα εφτά (17) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μανωλάκης Μιχαήλ – Πρόεδρος ΔΣ 12. Σακέλλης Κομνηνός
2. Λυριστής Ιωάννης 13. Βασιλαράκης Εμμανουήλ
3. Παραγυιός Εμμανουήλ 14. Τσαμπουνιεράκης Μιχάλης
4. Τσέρκης Εμμανουήλ 15. Μανωλάκης Θεοδόσιος
5. Ζανάκης Δημήτριος 16 Ανδρέου Νικόλαος
6. Λύκος Νικόλαος 17. Νταής Νικόλαος
7. Φελλουζή Ευαγγελία -Γραμματέας ΔΣ .
8. Κωνσταντινίδης Δημήτριος
9. Σακέλλης Κομνηνός
10. Δήμαρχος Γεώργιος
11. Πρωτόπαπας Μηνάς

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Χαψής Μιχαήλ –
Πρόεδρος Όθους
Παππάς Γεώργιος –
Πρόεδρος Απερίου
Μαγριπλής Εμμανουήλ – Πρόεδρος
Μενετών Μπέρτος Ιωάννης – Μέλος
ΔΣ Κοινότητας Καρπάθου

ΑΠΟΝΤΕΣ

Χατζηκουτσός Γεώργιος –
Πρόεδρος Πηγαδίων Λυτός
Ιωάννης- Πρόεδρος Βωλάδας
Χουβαρδάς Μηνάς –
Πρόεδρος Αρκάσας Λυτός
Ιωάννης- Πρόεδρος
Βωλάδας Καμαράτου
Ευγενία – Πρόεδρος
Πυλών Πιπέρης Βασίλειος
– Πρόεδρος Σπόων
Νοταράς Βασίλειος –
Πρόεδρος Μεσοχωρίου
Παπαηλίας Ηλίας –
Πρόεδρος Ολύμπου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Κρέτσης Σπυρίδων υπάλληλος του Δήμου Καρπάθου,
για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις των αρθρ. 96 &
97 του ιδίου κώδικα.
Κατά την διάρκεια της συζήτησης του πρώτου θέματος αποχώρησαν οι δημοτικοί
σύμβουλοι κ.κ. Λυριστής Ιωάννης και Λύκος Νικόλαος. 

Στην συνεδρίαση από Υπηρεσιακούς παράγοντες παρευρέθηκαν: ο Νομικός
Σύμβουλος του Δήμου Καρπάθου κ. Ιωάννης Χριστοδουλάκης, ο Προϊστάμενος του
Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας και Ταμείου κ. Ασλανίδης Γεώργιος.   

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από
τον Δήμαρχο Καρπάθου κ. Ιωάννη Νισύριο.

Τοποθετήθηκαν επίσης οι επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων ΑΠΕΚ και ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΝΕΑ ΑΡΧΗ κ. Πρωτόπαπας Μηνάς και Μιχαήλ Τσαμπουνιεράκης αντίστοιχα.

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους τοποθετήθηκαν με σειρά οι κ.κ: Κωνσταντινίδης
Δημήτριος, Ανδρέου Νικόλαος, Σακέλλης Κομνηνός, Βασιλαράκης Εμμανουήλ,
Μανωλάκης Θεοδόσιος, Νταής Νικόλαος και Παραγυιός Εμμανουήλ. 

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων πήραν τον λόγο ο εκπρόσωπος της Κοινότητας
Πηγαδίων κ. Μπέρτος Ιωάννης και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μενετών κ.
Μαγριπλής Εμμανουήλ, και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Όθους κ. Χαψής Μιχαήλ. 

Όλες οι τοποθετήσεις και ερωτήματα που υπέβαλλαν οι ανωτέρω καθώς και οι
απαντήσεις των αρμοδίων Αντιδημάρχων είναι καταγεγραμμένα στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου.
*****************************
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου
Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο θα εισηγηθεί ο εκπρόσωπος του
ΤΕΕ στην Κάρπαθο ο Πολιτικός μηχανικός Μηνάς Χαλκιάς. 

Αφού ο κ. Χαλκιάς διάβασε την εισήγηση του και επισήμανε την σπουδαιότητα του ψηφίσματος και τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν από τον Δήμο Καρπάθου τον λόγο πήραν οι Δημοτικοί σύμβουλοι των παρατάξεων.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού λήφθηκε υπόψη η εισήγηση και οι
προτάσεις των Δημοτικών συμβούλων το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποστολή του ψηφίσματος το οποίο θα ζητάει:

• Αντί στην Ανάκληση των δασικών χαρτών την ΜΗ κύρωσει αυτών αν δεν
διορθωθούν τα σφάλματα που εχουν επισημανθεί.
• Την διόρθωση των σφαλμάτων και την αναμόρφωσή τρους σύφωνα με την
πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση.
• Παράταση στην κύρωση των Δασικών χαρτών τουλάχιστον 6 μηνών.
• Να ληφθούν υπόψην τα δικαιολογητικά των ιδιοκτητών (Συμβόλαιο
προικοσύμφωνα κλπ) και τις βεβαιώσεις της δασικής υπηρεσίας ανά περίπτωση.
• Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν αεροφωτογραφίες (Ιδιοκτησίες προ 1947) να
ληφθούν υπόψη τα Ιταλικά αρχεία (Όπως ορίζει η κύρωση της συνθήκης
παράδοσης της Δωδεκανήσου από τους Ιταλούς.).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Μιχαήλ Μανωλάκης

Τα Μέλη

1. Λυριστής Ιωάννης
2. Τσέρκης Εμμανουήλ
3. Ζανάκης Δημήτριος
4. Λύκος Νικόλαος
5. Παραγυιός Εμμαουήλ
6. Σακέλλης Κομνηνός
7. Φελλουζή Ευαγγελία
8. Κωνσταντινίδης Δημήτριος
9. Βασιλαράκης Εμμανουήλ
10. Πρωτόπαπας Μηνάς
11. Δήμαρχος Γεώργιος
12. Σακέλλης Κομνηνός
13. Τσαμπουνιεράκης Μιχάλης
14. Ανδρέου Νικόλαος
15. Μανωλάκης Θεοδόσιος
16. Νταής Νικόλαος