Στις 19 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 μ.μ. πραγματοποείται Ειδική Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου

Οι υπογράφοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι αποτελούντες το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Συμβουλίου, έχοντας υπόψη τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87), σας καλούμε στην Ειδική Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, την 19η του μηνός Δεκεμβρίου 2023, ημέρα της εμβδομάδος Τρίτη και ώρα 20:30 μ.μ. με όσα προβλέπονται στο άρθρο 64 τουν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του ν.4555/2018 για την λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

  1. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)- Πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Καρπάθου.
  2. Οι υπογράφοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι: Κωνσταντινίδης Δημήτριος, Δήμαρχος Γεώργιος, Παραγυιός Εμμανουήλ, Ρεΐσης Μιχαήλ, Λυριστής Ιωάννης, Διακολιός Μιχαήλ, Γεραπετρίτης Μιχαήλ, Φελλουζή Ευαγγελία