Προς:Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (όπως πίνακας αποδεκτών)

Κοινοποίηση:

1. Γενικός Γραμματέας Δήμου κ. Γεώργιος Λιάγκας.

2. Διευθύντρια Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Σοφία Πολυχρονίου.

3. Νομικός Σύμβουλος Δήμου Καρπάθου κ. Ιωάννης Χριστοδουλάκης

Θέμα:Πρόσκληση για Τακτική δια ζώσηςΣυνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Την 23η Ιουνίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτηκαι ώρα 12:00 το μεσημέρι καλείστε να μετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ, με τα εξής θέματα:

1.Υποβολή απολογισμού Δήμου Καρπάθου Οικονομικού έτους 2021.

2.Ένταξη Πράξης του Δήμου Καρπάθου Ν. Δωδεκανήσου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».

3. Έγκριση, αποδοχή και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη παραλιακού πεζόδρομου Πηγαδίων νήσου Καρπάθου».

4. Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας Οικονομικού Έτους 2022 του ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (ΠΟΡΟΚ).

5.Αποδοχή πίστωσης χρηματικού ποσού 51,30 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών περί προστίμων ΚΟΚ διμήνου από 2-3-2022 έως 3-5-2022.

6. Αποδοχή πίστωσης χρηματικού ποσού 91.871,20 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών περί Ε ́ Κατανομής έτους 2022 .

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της Απόφασης του Δημάρχου με αρ. 553/2022 (αρίθμ. πρωτ. 3982/31-5-2022) περί ορισμού δικηγόρου.

8. Επέκταση Δικτύου Μ.Τ. για την κατασκευή νέου Υ/Σ (1) παροχή Δ.Τ., στην περιοχή «Μιχαλιού Κήπος» Αφιάρτης Μενετών μέχρι τηνοικία του κ. CavalaroConstantinoστην Κάρπαθο.

9.ΕΠΕΚΤΑΣΗ Δ.Φ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΟΛΥΜΠΟΥ-ΣΠΟΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΪ ΤΗΣ Δ.Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.

10.ΕΠΕΚΤΑΣΗ Δ.Φ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ».

11. Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση χώρων πρασίνου και παραλίας Πηγαδίων Καρπάθου».

12. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας τμημάτων αιγιαλού και παραλίας του Δήμου Καρπάθου της 6-6-2022.

13. 1ηΠαράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση Αγωγού ΛυμάτωνΒιολογικού, αναδόχου ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε».

14. Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσιών από τον Δήμο Καρπάθου λόγω της μη ύπαρξης επαρκούς προσωπικού. Ανάθεση υπηρεσιών σε ιδιώτη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

15. Έγκριση Ορθής Επανάληψης των 239-2020 και 265-2020 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: μεθέμα «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του «ΦΟΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», του Δήμου Καρπάθου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) για την Πράξη του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με κωδικό ΟΠΣ-MIS 5010434 «Ολοκλήρωση 2ου Κυττάρου ΧΥΤΑ Καρπάθου και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων».

16. Αποδοχή πίστωσης χρηματικού ποσού 925.000,00ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών περί εσόδων φόρου εισοδήματος φυσικώνκαι νομικών προσώπων έτους 2021.

17.Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου για κατασκευή, επισκευή, συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Καρπάθου.

18. Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου για Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων.Πίνακας Αποδεκτών:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Iωάννης Θ. Νισύριος

Δήμαρχος Καρπάθου

Πίνακας Αποδεκτών

1.Βασιλαράκης Εμμανουήλ

2.Νταής Νικόλαος

3.Τσέρκης Εμμανουήλ

4.Πρωτόπαπας Μηνάς

5.Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ

6.Παραγυιός Εμμανουήλ