Την 20ην Ιουλίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.καλείστε να μετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων  για τα κατωτέρω κατεπείγοντα θέματα: 

1.Λήψη απόφασης για την έκτακτη σύγκληση της Συνεδρίασης.

2.Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων για την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού (άρθρο 31 ν.4915/2022) και για λόγους πολιτικής προστασίας (αποφυγή πυρκαγιάς) άρθρο 32 ν.4412/201 (κατάσταση έκτακτης ανάγκης). 

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, για την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού και για λόγους πολιτικής προστασίας (αποφυγή πυρκαγιάς).

Πίνακας Αποδεκτών: 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής   

Ιωάννης Θεμ.Νισύριος.

1.Βασιλαράκης Εμμανουήλ.

2.Νταής Νικόλαος.

3. Τσέρκης Εμμανουήλ.

4. Πρωτόπαπας Μηνάς.

5. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ.

6. Παραγυιός Εμμανουήλ