Μετά από την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που θεωρεί ως μη νόμιμη την μετακίνηση της Σοφίας Πολυχρονίου σε άλλο τμήμα του Δήμου Καρπάθου, ο Δήμαρχος Καρπάθου μετακίνησε “την Πολυχρονίου Σοφία του Μιχαήλ, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικών του Δήμου μας με βαθμό Α΄ από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας και την τοποθετούμε στη θέση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπάθου”. 

ΣΟΦΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

2. Τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καρπάθου (ΦΕΚ 1322/Β/23-04-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το αριθμ. 10/13-12-2013 πρακτικό του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, το οποίο απεστάλη στον Δήμο Καρπάθου την 16-01-2014 και πρωτοκολλήθηκε με τον αρίθμ. πρωτ. 477/17-01-2014, που αφορά στην επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων του Δήμου Καρπάθου.

4. Την αριθμ. πρωτ. 18114/21-04-2022 (ΑΔΑ Ψ6ΝΞΟΡ1Ι-Τ97) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την οποία ακυρώθηκε η αριθμ. 193/2022 απόφαση Δημάρχου.

1. Το γεγονός ότι εκκρεμεί η απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που αφορά την αποδοχή ή μη της παραίτησης της Πολυχρονίου Σοφίας του Μιχαήλ από την θέση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπάθου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Μετακινούμε την Πολυχρονίου Σοφία του Μιχαήλ, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικών του Δήμου μας με βαθμό Α΄ από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας και την τοποθετούμε στη θέση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπάθου. 

Η απόφαση αυτή έχει ισχύ από την ημερομηνία ανάρτησης της στο Διαύγεια.

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Ιωάννης Θ.Νισύριος